Casglu eitemau swmpus

Rydym yn cynnig gwasanaeth casglu ar gyfer eitemau mawr. Mae yna gost am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn a gallwch ddarganfod pa eitemau rydym yn eu casglu a pha rai nad ydym yn eu casglu drwy glicio isod.

Eitemau rydym yn eu casglu
 • Cadair freichiau
 • Sylfaen Gwely
 • Bwrdd wrth ochr y gwely
 • Beic
 • Cwpwrdd llyfrau
 • Cadair
 • Cist o ddroriau
 • Desg
 • Cadeiriau Bwyta (hyd at 6)
 • Bwrdd bwyta
 • Cabinet arddangos
 • Matres gwely dwbl
 • Sylfaen gwely dwbl
 • Bwrdd gwisgo
 • Cwpwrdd ffeilio
 • Rhewgelloedd ( Rhaid i fod yn wag )
 • Oergelloedd ( Rhaid i fod yn wag )
 • Dodrefn gardd
 • Microdonnau
 • Poptai
 • Matres Gwely sengl
 • Sylfaen Gwely sengl
 • Seidbord
 • Soffa
 • Bwrdd
 • Setiau Teledu
 • Cwpwrdd dillad
 • Peiriannau Golchi
 • Dreser Cymreig 
Eitemau na fyddwn yn eu casglu
Nid yw’r rhestr hon yn un gyflawn
 • Asbestos
 • Setiau dodrefn ystafelloedd ymolchi (llawn neu ran ohonynt)
 • Gwastraff adeiladwyr / gwastraff DIY
 • Rhannau car / teiars
 • Boeleri haearn bwrw
 • Cemegolion
 • Setiau o ddodrefn gwely wedi’u gosod
 • Unedau cegin wedi’u gosod
 • Cynwysyddion nwy
 • Deunyddiau peryglus
 • Cynwysyddion diwydiannol
 • Paneli Ffens
 • Pecynnu diwydiannol
 • Drychau
 • Pianos
 • Rheiddiaduron
 • Rwbel, cerrig, pridd, brics
 • Ffenestri neu ddrysau 

Os bydd gennych unrhyw eitem arall yr ydych yn ansicr y gellir ei gasglu ai peidio, cysylltwch â ni gan ei bod yn bosib y gallem ei gasglu.

Rhowch pan fo’n bosibl

Os yw eich eitemau o ansawdd digon da mae’n bosibl yr hoffech ystyried eu rhoi yn hytrach i deulu, ffrindiau, cymdogion neu elusen/grŵp cymunedol.

Sefydliad Prydeinig Y Galon

Gallwch adael eitemau yn siopau Sefydliad Prydeinig Y Galon a’r banciau cyfrannu neu drefnu casgliad am ddim o’ch cartref.

Gallwch ffonio 08442 248 9147 neu ymweld â www.bhf.org.uk i drefnu casgliad a chael mwy o wybodaeth am Sefydliad Prydeinig Y Galon.

Freecycle 

Grŵp nad yw’n gwneud elw sydd wedi ei seilio ar y we yw Freecycle ac mae'n galluogi trigolion i hysbysebu eu heitemau yn rhad ac am ddim. Mae grwpiau Freecycle yn paru pobl sydd â phethau maent am gael gwared arnynt gyda phobl all eu defnyddio.

Ewch i Freecycle.org i gofrestru a hysbysebu eitemau

Sut mae gofyn am gasgliad swmpus?

Gallwch gysylltu un ai â’ch Siop Un Alwad agosaf, neu’r ganolfan gwasanaethau cwsmeriaid ar 01824706000. Bydd angen i chi roi manylion a gwneud taliad am yr eitemau sydd i’w casglu.

Faint mae o’n ei gostio?

Gallwch ofyn am gasglu hyd at 5 eitem am £3 fesul eitem, gyda thâl gweinyddol o £8.

Costau casglu eitemau swmpus
 Nifer yr eitemau swmpus  Cyfanswm y gost gan gynnwys tâl gweinyddol
 1  £11.00
 2  £14.00
 3  £17.00
 4  £20.00
 5  £23.00

Os byddwch chi’n trefnu i gael casglu gwely, cofiwch fod y fatres a’r gwaelod yn cael eu cyfri’n ddwy eitem. Mae’n rhaid nodi pob eitem wrth wneud cais a bydd unrhyw beth sydd wedi ei adael y tu allan ac sydd heb ei grybwyll ar daflen waith y criwiau’n cael ei adael.

Ble i adael eich eitemau

Mae’n rhaid gadael pob eitem yn ffrynt yr eiddo mewn lle sy’n hawdd mynd iddo. Ni fydd ein timau sbwriel yn casglu eitem(au) o’r tu mewn i eiddo.

Ymhen faint y bydd yr eitemau’n cael eu casglu?

Fel rheol fe wneir casgliadau o fewn 10 diwrnod gwaith i’ch cais ac fe wnaiff y criw gysylltu â chi ar ddiwrnod y casglu.

Beth fydd yn digwydd i’r eitemau swmpus y byddwch yn eu casglu?

Fe eir â’r eitemau a gesglir i Ddepo Ailgylchu CAD ar Stad Ddiwydiannol Colomendy ac fe gân nhw eu hailgylchu os byddan nhw’n addas.