Casglu eitemau swmpus

Rydym yn cynnig gwasanaeth casglu ar gyfer eitemau mawr. Mae yna gost am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn a gallwch ddarganfod pa eitemau rydym yn eu casglu a pha rai nad ydym yn eu casglu drwy glicio isod.

Eitemau rydym yn eu casglu
Cadair freichiau
Sylfaen Gwely
Bwrdd wrth ochr y gwely
Beic
Cwpwrdd llyfrau
Cadair
Cist o ddroriau
Desg
Cadeiriau Bwyta (hyd at 6)
Bwrdd bwyta
Cabinet arddangos
Matres gwely dwbl
Sylfaen gwely dwbl
Bwrdd gwisgo
Cwpwrdd ffeilio
Rhewgelloedd ( Rhaid i fod yn wag )
Oergelloedd ( Rhaid i fod yn wag )
Dodrefn gardd
Microdonnau
Poptai
Matres Gwely sengl
Sylfaen Gwely sengl
Seidbord
Soffa
Bwrdd
Setiau Teledu
Cwpwrdd dillad
Peiriannau Golchi
Dreser Cymreig 
Eitemau na fyddwn yn eu casglu
Asbestos
Setiau dodrefn ystafelloedd ymolchi (llawn neu ran ohonynt)
Gwastraff adeiladwyr / gwastraff DIY
Rhannau car / teiars
Boeleri haearn bwrw
Cemegolion
Setiau o ddodrefn gwely wedi’u gosod
Unedau cegin wedi’u gosod
Cynwysyddion nwy
Deunyddiau peryglus
Cynwysyddion diwydiannol
Pecynnu diwydiannol
Drychau
Pianos
Rheiddiaduron
Rwbel, cerrig, pridd, brics
Ffenestri neu ddrysau 

Os bydd gennych unrhyw eitem arall yr ydych yn ansicr y gellir ei gasglu ai peidio, cysylltwch â ni gan ei bod yn bosib y gallem ei gasglu.

Rhowch pan fo’n bosibl

Os yw eich eitemau o ansawdd digon da mae’n bosibl yr hoffech ystyried eu rhoi yn hytrach i deulu, ffrindiau, cymdogion neu elusen/grŵp cymunedol.

Sefydliad Prydeinig Y Galon

Gallwch adael eitemau yn siopau Sefydliad Prydeinig Y Galon a’r banciau cyfrannu neu drefnu casgliad am ddim o’ch cartref.

Gallwch ffonio 08442 248 9147 neu ymweld â www.bhf.org.uk i drefnu casgliad a chael mwy o wybodaeth am Sefydliad Prydeinig Y Galon.

Freecycle 

Grŵp nad yw’n gwneud elw sydd wedi ei seilio ar y we yw Freecycle ac mae'n galluogi trigolion i hysbysebu eu heitemau yn rhad ac am ddim. Mae grwpiau Freecycle yn paru pobl sydd â phethau maent am gael gwared arnynt gyda phobl all eu defnyddio.

Ewch i Freecycle.org i gofrestru a hysbysebu eitemau

Sut mae gofyn am gasgliad swmpus?

Gallwch gysylltu un ai â’ch Siop Un Alwad agosaf, neu’r ganolfan gwasanaethau cwsmeriaid ar 01824706100. Bydd angen i chi roi manylion a gwneud taliad am yr eitemau sydd i’w casglu.

Faint mae o’n ei gostio?

Fe godir £5 yr eitem am gasgliadau swmpus. Os byddwch chi’n trefnu i gael casglu gwely, cofiwch fod y fatres a’r gwaelod yn cael eu cyfri’n ddwy eitem. Mae’n rhaid nodi pob eitem wrth wneud cais a bydd unrhyw beth sydd wedi ei adael y tu allan ac sydd heb ei grybwyll ar daflen waith y criwiau’n cael ei adael.

Ble i adael eich eitemau

Mae’n rhaid gadael pob eitem yn ffrynt yr eiddo mewn lle sy’n hawdd mynd iddo. Ni fydd ein timau sbwriel yn casglu eitem(au) o’r tu mewn i eiddo.

Ymhen faint y bydd yr eitemau’n cael eu casglu?

Fel rheol fe wneir casgliadau o fewn 10 diwrnod gwaith i’ch cais ac fe wnaiff y criw gysylltu â chi ar ddiwrnod y casglu.

Beth fydd yn digwydd i’r eitemau swmpus y byddwch yn eu casglu?

Fe eir â’r eitemau a gesglir i Ddepo Ailgylchu CAD ar Stad Ddiwydiannol Colomendy ac fe gân nhw eu hailgylchu os byddan nhw’n addas.