Gorsaf trosglwyddo gwastraff ac ailgylchu arfaethedig

Lansiwyd ymgynghoriad ar gynlluniau ar gyfer cyfleuster trosglwyddo gwastraff ar Ystad Ddiwydiannol Colomendy yn Ninbych.

Mae gan Gyngor Sir Ddinbych ddau depos gwastraff ac ailgylchu ar hyn o bryd, yn Rhuthun a Pharc Cinmel ym Modelwyddan, ond mae'r cyfleusterau wedi dyddio ac mae angen gwaith gwella a buddsoddi sylweddol arnynt.

Bellach, mae'r Cyngor yn ymgynghori ar gynlluniau ar gyfer cyfleuster newydd a fyddai'n darparu lleoliad canolog i'r Cyngor gasglu'r holl wastraff ac ailgylchu a bydd yn caniatáu i'r Cyngor ddidoli deunyddiau a'u mechnïaeth fel y gall Sir Ddinbych farchnata ei ailgylchu ei hun, gan greu ffrwd incwm i helpu i gefnogi'r gwasanaeth casglu. Bydd hyn yn gwella effeithlonrwydd, Cynaliadwyedd ac yn helpu i reoli costau.

Mae'r datblygiad yn ffurfio rhan o ddatblygiad mwy ar yr ystad ddiwydiannol sy'n cael ei gynnig gan gonsortiwm sy'n cynnwys y Cyngor, Yard Space Wales Ltd, Henllan Bakery, Lock Stock ac Emyr Evans. Byddai'r cynnig hefyd yn gweld y cwmnïau hyn yn ehangu eu busnesau ar y stad ac yn darparu unedau ychwanegol i gefnogi busnesau presennol a newydd. Bydd y datblygiad yn fuddsoddiad sylweddol i'r ystâd ac yn cynnig y potensial i greu nifer sylweddol o swyddi.

Mae cynllunio Cadnant yn cynnal yr ymgynghoriad ar gyfer y datblygiadau arfaethedig. Bydd dogfennau ar gael ar eu gwefan o Hydref 18fed. Cynhelir digwyddiadau ymgynghori galw heibio hefyd yn Bakery 2, Henllan Bakery, Uned 17, Stad Ddiwydiannol Colomendy, Graig Road, Dinbych, LL16 5TL – 3pm i 7pm ar 4ydd a 5ed Tachwedd, 2019.

Yn amodol ar adborth ac yn mynd i'r afael â sylwadau o'r ymgynghoriad cyn-gynllunio, byddai'r Cyngor yn disgwyl cyflwyno cais cynllunio llawn ar gyfer yr orsaf trosglwyddo gwastraff ac mae'r consortiwm yn cyflwyno eu ceisiadau ar gyfer y safle ehangach cyn diwedd 2019. Nod y Cyngor yw dechrau gweithio ar y safle yn gynnar yn haf 2020 gyda'r bwriad o gael y depo yn weithredol erbyn Medi 2021.

Mae'r cyfleuster arfaethedig yn rhan bwysig o'r ffordd y mae'r Cyngor yn bwriadu cyflawni a rheoli newidiadau sylweddol i'w gasgliadau gwastraff ac ailgylchu ledled y sir. Disgwylir i'r newidiadau gael eu cyflwyno yn y Sir ymhen tua dwy flynedd.

Bydd sefydlu cyfleuster trosglwyddo gwastraff yn ein galluogi i foderneiddio'r gwasanaeth a sicrhau ailgylchu o ansawdd gwell a fydd yn helpu i ariannu'r broses o gasglu pob gwastraff gan breswylwyr yn y dyfodol. Mae'n golygu ein bod yn gallu gwneud y gwaith o wahanu deunyddiau ailgylchu a beilio ein hunain heb orfod talu cwmni allanol i wneud y gwaith.

Byddwn hefyd yn gweithio gyda Chyfoeth Naturiol Cymru tuag at gael trwydded ar gyfer y cyfleuster. Byddem yn sicrhau bod y cyfleuster yn cael ei reoli'n dda, yn cael ei gadw'n lân ac yn cynnwys arogleuon o fewn y cyfleuster.