Effeithlonrwydd ynni

Arbedwch ynni ac arian drwy wneud eich cartref yn fwy ynni effeithlon. 

Cael eich talu i gynhyrchu eich ynni eich hun

Mae Tariff Cyflenwi Trydan yn symbyliad i gynhyrchu eich trydan adnewyddadwy eich hun. Os byddwch yn gosod system drydan adnewyddadwy fel paneli solar neu dyrbin gwynt bychan, gallech gael eich talu fesul yr awr kilowat o ynni y byddwch yn ei gynhyrchu. Mae’r cynllun yn agored i bob perchennog eiddo, yn cynnwys preswylwyr, landlordiaid a busnesau.
Mwy ar y Tariff Cyflenwi Trydan

Mae’r Cymhelliant Gwres Adnewyddadwy’n gynllun tebyg, sy’n delio â gwresogi. Os byddwch yn gosod system wres adnewyddadwy fel paneli solar neu foeler biomas, gallech gael eich talu am swm y gwres y bydd eich systemau’n ei gynhyrchu.
Mwy ar y Cymhelliant Gwres Adnewyddadwy 

Help gyda thlodi tanwydd

Nyth ydi cynllun tlodi tanwydd Llywodraeth Cymru sy’n anelu i helpu pobl yng Nghymru i leihau effaith eu biliau tanwydd. Bydd Nyth yn cynnig ystod o gyngor yn ogystal ag asesiad llawn o ynni cartref a gwelliannau i’r cartref ar gyfer y cartrefi sy’n fwyaf ynni-aneffeithlon - heb unrhyw gost i chi..

Mae Nyth yn cynnig lot o help a chyngor am ddim a diduedd ar hawl i fudd-daliadau, gwneud yn siŵr eich bod ar y tariff tanwydd priodol, rheoli arian, a chynlluniau ledled Cymru sy’n cynnig gwelliannau i’r cartref. Ewch i wefan Nyth i gael mwy o wybodaeth

Cynghorion

Mae’r Yddiriedolaeth Arbed Ynni yn darparu cyngor am ddim a diduedd ar sut y gallwch arbed arian drwy ddod yn fwy ynni effeithlon. Fe allan nhw ddweud wrthoch chi hefyd am unrhyw grantiau y gallech eu cael i wella effeithlonrwydd ynni eich cartref.

Cymru Effeithlon

Dyma fan cyswllt o dan nawdd Llywodraeth Cymru i bobl (domestig, busnesau, cymunedol, gwirfoddol a’r sector cyhoeddus) sydd am wybod sut i ddefnyddio adnoddau (ynni, dŵr a gwastraff) yn fwy effeithlon. Ewch i cymrueffeithlon.cymru.gov.uk i gael mwy o wybodaeth.