Argyfyngau a byw yn annibynnol

Cronfa Cymorth Dewisol

Mae’r Gronfa Cymorth Dewisol yn gronfa gydag arian cyfyngedig sydd wedi’i sefydlu gan Lywodraeth Cymru i fod ar gael tan fis Mawrth 2015 i ddechrau. Gall y cynllun ddarparu taliadau i bobl sydd heb unrhyw ffordd arall o dalu costau byw uniongyrchol neu alluogi neu gynnal bywyd annibynnol.

Mae dau fath o grant na fydd angen ei ad-dalu:

Taliadau Cymorth Argyfwng

Mae Taliadau Cymorth Argyfwng ar gael i roi cymorth mewn argyfwng neu os oes bygythiad uniongyrchol i iechyd neu les. Gall unrhyw un dros 16 oed wneud cais am y taliadau hyn i helpu i dalu am gostau yn dilyn argyfwng neu drychineb.

Taliadau Cymorth Unigol

Gall Daliadau Cymorth Unigol helpu tuag at angen brys sy’n galluogi neu’n cefnogi unigolion diamddiffyn i fyw yn annibynnol yn y gymuned.

Gall unigolyn wneud cais os ydynt yn gymwys ac yn derbyn budd-daliadau yn seiliedig ar eu hincwm, e.e. Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Lwfans Cefnogi a Chyflogaeth yn seiliedig ar incwm, neu Gredyd Pensiwn, neu os byddant yn gadael sefydliad neu gartref gofal o fewn 6 wythnos, ac yn debygol o fod yn gymwys i gael budd-daliadau lles yn seiliedig ar incwm.

Gwirio Cymhwysedd

Gallwch ddarganfod a ydych chi, neu rywun rydych yn ei adnabod, yn gymwys i gael taliad o’r Gronfa Cymorth Dewisol trwy ddefnyddio’r gwiriwr cymhwysedd ar-lein.

Gwirio Cymhwysedd

Gallwch hefyd ffonio 0800 859 5924 sydd am ddim o’ch ffôn tŷ, neu 033 0101 5000 sy’n costio’r gyfradd leol.

Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais am daliad o’r Gronfa Cymorth Dewisol ar eich cyfer chi neu ar gyfer rhywun rydych yn ei adnabod trwy wneud cais ar-lein.

Gwneud cais 

Fel arall, gallwch lawr lwytho ffurflen gais a’i hanfon at; Y Gronfa Cymorth Dewisol, PO Box 2377, Wrexham, LL11 0LG.

Taliadau tywydd oer

Bydd taliadau tywydd oer yn cael eu rhoi pan fydd eich tymheredd lleol wedi’i gofnodi, neu wedi’i ragolygu fel cyfartaledd o raddfa Celsius sero neu is am 7 niwrnod yn olynol. Gallwch ddefnyddio cyfrifydd taliadau tywydd oer GOV.UK i ganfod a yw eich ardal yn gymwys.

Rhagor o wybodaeth am y taliadau tywydd oer 

Taliad tanwydd y gaeaf

Gallwch gael rhwng £100 a £300 yn ddi-dreth i helpu i dalu eich biliau gwresogi os cawsoch eich geni ar, neu cyn 5 Gorffennaf 1951. Dylech gael Taliad Tanwydd y Gaeaf yn awtomatig os ydych chi’n cael Pensiwn Gwladol neu unrhyw fudd-dal nawdd cymdeithasol arall (nid Budd-dal Tai, Budd-dal Treth y Cyngor na Budd-dal Plant).

Rhagor o wybodaeth am daliadau tanwydd y gaeaf

Os hoffech gyngor annibynnol am eich hawl i Fudd-daliadau'r Wladwriaeth neu Gredydau Treth, gallwch gysylltu â Cyngor ar bopeth Sir Ddinbych.