Preifatrwydd

Cliciwch ar bennawd isod i gael gwybod mwy.

Deddf Gwarchod Data 1998 – Hysbysiad Prosesu Teg

Caiff defnydd a datgeliad data personol ei reoli yn y DU gan Ddeddf Gwarchod Data 1998.

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn rheoli data i bwrpas Deddf Gwarchod Data 1998 hefo’r Comisiynydd Gwybodaeth. Ein rhif rhybudd yw Z573781X . Fel rheolwr data bydd y Cyngor yn gwneud pob ymdrech resymol i sicrhau ein bod ni neu drydydd parti yn gallu prosesu data ar ein rhan ac yn cadw at egwyddorion y Ddeddf Gwarchod Data wrth brosesu data personol.Gwelir yr 8 egwyddor Gwarchod Data isod:

 1. Dylid prosesu data personol yn deg ac yn gyfreithlon.
 2. Dylid casglu data personol er gyfer un neu fwy o ddibenion cyfreithlon yn unig, ac nid ydynt i’w prosesu ymhellach mewn unrhyw ffordd sy’n anghydnaws â’r diben neu’r dibenion hynny. 
 3. Bydd data personol yn ddigonol, yn berthnasol ond nid yn ormodol mewn perthynas â diben neu ddibenion eu prosesu. 
 4. Bydd data personol yn fanwl gywir a, lle bo hynny’n angenrheidiol, yn cael eu cadw’n gyfamserol. 
 5. Ni fydd data personol brosesir ar gyfer unrhyw ddiben neu ddibenion yn cael eu cadw’n hirach nag sydd angen ar gyfer y diben neu’r dibenion hynny. 
 6. Prosesir data personol yn unol â hawliau deiliaid data dan y Ddeddf yma. 
 7. Dylid cymryd camau technegol a threfniadol priodol yn erbyn prosesu data personol anawdurdodedig neu anghyfreithlon ac yn erbyn colled ddamweiniol neu ddistryw, neu niwed i ddata personol. 
 8. Ni ddylid trosglwyddo data personol i wlad neu diriogaeth y tu allan i’r Gymuned Economaidd Ewropeaidd oni bai bod y wlad neu’r diriogaeth honno yn sicrhau lefel diogelwch digonol i hawliau a rhyddid deiliaid data o safbwynt prosesu data personol.

Adnabyddir yr hysbysiad hwn fel hysbysiad ‘prosesu teg’ at ddiben Deddf Gwarchod Data 1998 a’r bwriad yw i’ch hysbysu o’r mathau o ddata personol y gallai Cyngor Sir Ddinbych eu cadw a beth ellir ei wneud ag o.

Pa fath o wybodaeth fydd Cyngor Sir Ddinbych yn ei gadw amdanaf i? 

Fe allwn fod yn cadw gwybodaeth fel eich enw, cyfeiriad, dyddiad geni neu fanylion cyfrif banc, ond fe allwn hefyd fod yn cadw gwybodaeth mwy sensitif amdanoch er enghraifft, gwybodaeth am eich iechyd, crefydd, tueddfryd rhywiol neu unrhyw droseddau torcyfraith. Bydd y wybodaeth sydd gennym ni yn dibynnu ar y gwasanaeth drosglwyddir i ni.

Gallai data personol fod yn wybodaeth gedwir ar gyfrifiadur, mewn cofnod papur h.y. ar ffeil, ond gall hefyd gynnwys mathau eraill o wybodaeth gedwir yn electronig h.y. lluniau CCTV.

Gall y wybodaeth sydd gennym ni amdanoch chi fod wedi ei gasglu o nifer o ffynonellau amrywiol er enghraifft, gennych chi, eich cynrychiolydd cyfreithiol, partner a theulu neu gan asiantau eraill.

Beth fydd Cyngor Sir Ddinbych yn ei wneud â’r wybodaeth amdanaf i? 

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu a chadw gwybodaeth bersonol am aelodau o’r cyhoedd, staff a’r bobl hynny y mae’n ganddo gysylltiadau busnes â nhw neu bobl y mae’n darparu gwasanaeth ar eu cyfer nhw. Ni ddefnyddir y wybodaeth yma gan Gyngor Sir Ddinbych ond i gydymffurfio â dyletswyddau statudol er enghraifft, casglu treth cyngor neu i ddarparu gwasanaeth y gwnaethoch chi gais amdano neu sydd ei angen arnoch chi. 

Mewn rhai amgylchiadau fe allech fod wedi cytuno i ni gasglu a chadw’r wybodaeth er enghraifft, drwy arwyddo rhestr farchnata ar gyfer math arbennig o ddigwyddiad cyhoeddus. 

Sut y caiff fy nata personol i ei ddiogelu?

Fe wnaiff Cyngor Sir Ddinbych bob ymdrech i gadw’r wybodaeth amdanoch chi yn ddiogel ac fe wnaiff bob ymdrech i gydymffurfio â phob deddfwriaeth berthnasol gan gynnwys Deddf Gwarchod Data 1998 a phob safon perthnasol, er enghraifft ISO27001 Safon Diogelwch Gwybodaeth. Mae hyn yn golygu ein bod wedi cymryd camau i sicrhau fod ein cyfrifiaduron a’n ffeiliau yn ddiogel ac y bydd y wybodaeth rowch chi i ni yn cael ei gadw’n gyfrinachol.

I bwy y bydd Cyngor Sir Ddinbych yn datgelu’r wybodaeth amdanaf i?

O bryd i’w gilydd mae rheidrwydd cyfreithiol ar Gyngor Sir Ddinbych i ddatgelu gwybodaeth bersonol gedwir ganddo, er enghraifft i Gyllid a Thollau, yr Heddlu, y Gwasanaeth Iechyd neu asiantau eraill. Bydd unrhyw ddatgeliad a wneir yn unol â’r gyfraith.

Beth allwn i ei wneud i ddarganfod pa wybodaeth sydd gan Gyngor Sir Ddinbych amdanaf i?

Mae gan berson hawl, yn unol â darpariaeth Deddf Gwarchod Data 1998, i ofyn am gopi o’r wybodaeth sy’n cael ei dal gan y ‘rheolwr data’. Gelwir hyn yn gais ‘Hawl Gweld Deiliad’. 

Beth allwn i ei wneud os tybiwn i fod y wybodaeth amdanaf i yn anghywir neu’n gamarweiniol? 

Bydd Cyngor Sir Ddinbych yn sicrhau fod y wybodaeth gedwir mor gyfamserol ag sydd bosib ond cofiwch roi gwybod os y credwch fod y wybodaeth amdanoch chi yn anghywir mewn unrhyw ffordd. Bydd hyn nid yn unig yn gymorth i ni ddarparu gwybodaeth i chi am wasanaethau hanfodol yr ydych yn gymwys i’w derbyn, ond hefyd bydd yn sicrhau ein bod yn cydymffurfio â’n gofynion deddfwriaethol. 

Mae Deddf Gwarchod Data 1998 yn rhoi’r hawl i chi flocio, cywiro, dileu neu ddiwygio gwybodaeth. Ond, mewn rhai amgylchiadau, efallai y bydd yn rhaid i ni drwy gyfraith i gadw’r wybodaeth am gyfnod arbennig felly efallai na fydd hi’n bosib i wneud hynny bob tro. Os felly fe rown wybod i chi.

Os hoffech chi wybod mwy am y Ddeddf Gwarchod Data, cysylltwch â’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Menter Twyll Genedlaethol

Er mwyn atal a chanfod twyll, mae’n ofynnol i ni yn ôl y gyfraith, ddiogelu’r arian rydyn ni’n ei weinyddu a rhannu gwybodaeth gyda chyrff eraill sy’n gyfrifol am archwilio neu weinyddu cyllid cyhoeddus.

Bydd Archwilydd Cyffredinol Cymru’n penodi archwilydd i archwilio ein cyfrifon. Mae hefyd yn gyfrifol am gynnal ymarferion paru data.

Mae paru data’n cynnwys cymharu cofnodion cyfrifiadurol a ddelir gan un corff yn erbyn cofnodion cyfrifiadurol eraill a ddelir gan yr un corff neu gorff arall. Gwybodaeth bersonol ydy’r data hwn fel arfer. Mae paru data’n ei gwneud yn bosibl adnabod ceisiadau a thaliadau twyllodrus. Pan ddeuir o hyd i bâr mae'n dynodi fod yna anghysondeb ac felly mae angen ymchwilio iddo ymhellach. Ni ellir tybio fod yna achos o dwyll, gwall neu esboniad arall nes y cynhelir ymchwiliad.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn gofyn i ni ddarparu gwybodaeth paru data er mwyn cynorthwyo i atal a chanfod twyll. Mae’n rhaid i ni ddarparu setiau penodol o ddata i’w paru ar gyfer pob ymarfer, ac mae’r rhain wedi eu nodi yng nghanllawiau Swyddfa Archwilio Cymru, ac mae dod o hyd iddynt yn http://www.wao.gov.uk/cy/amdanom-ni/menter-twyll-genedlaethol

Mae gan yr Archwilydd Cyffredinol awdurdod statudol i ddefnyddio data fel rhan o ymarfer paru data o dan ei bwerau yn Rhan 3A o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004. Nid oes angen caniatâd yr unigolion perthnasol o dan Ddeddf Diogelu Data 1998.

Mae Cod Ymarfer yn berthnasol i ymarferion paru data gan yr Archwilydd Cyffredinol. Gellir cael gafael ar y Cod Ymarfer hwn yn www.wao.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth am bwerau cyfreithiol yr Archwilydd Cyffredinol a'r rhesymau pam ei fod yn paru gwybodaeth benodol, gweler http://www.wao.gov.uk/cy/amdanom-ni/menter-twyll-genedlaethol.  Cysylltwch a :Cydgysylltydd y Fenter Twyll Genedlaethol, Swyddfa Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9LJ, 029 2032 0616 neu anfonwch e-bost at nfi@wao.gov.uk I gael rhagor o wybodaeth am ymarferion paru data yn yr awdurdod hwn, cysylltwch a archwilio@sirddinbych.gov.uk

Hysbysiad Preifatrwydd Swyddog Cofrestru Etholiadol a Swyddog Canlyniadau

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio sut mae’r Swyddog Cofrestru Etholiadol a’r Swyddog Canlyniadau yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol amdanoch chi i ddarparu gwasanaethau’n effeithlon ac yn effeithiol.

Rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon i’n caniatáu i ymgymryd â swyddogaethau penodol yr ydym yn gyfrifol amdanynt ac i’ch darparu chi gyda gwasanaeth statudol, fel y nodir yn Neddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983, Deddf Gweinyddu Etholiadol 2013 a’r rheoliadau cysylltiedig.

Y Swyddog Cofrestru Etholiadol a'r Swyddog Canlyniadau yw’r Rheolydd Data ac mae wedi cofrestru hefo swyddfa Y Comisiynydd Gwybodaeth o dan gyfeirnod cofrestru Z6341445. Y Rheolydd Data yw

Judith Greenhalgh,

Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN

Pa wybodaeth sy’n cael ei chofnodi?

Rydym yn cofnodi gwybodaeth am etholwyr posib a chyfredol. Efallai bod y wybodaeth wedi cael ei hysgrifennu (cofnodion papur), neu’n cael ei chadw ar gyfrifiadur (cofnodion electronig).

Gall y cofnodion hyn gynnwys:

 • Manylion sylfaenol amdanoch chi, megis enw, cyfeiriad, dyddiad geni, Rhif Yswiriant Gwladol, Manylion cyswllt (cyfeiriad e-bost/rhif ffôn), cenedligrwydd a’ch cyfeiriad blaenorol
 • Gwybodaeth pleidlais absennol (post/procsi, yn cynnwys manylion eich procsi ac unrhyw un sydd wedi eich helpu)
 • Ffurflenni cais wedi’u sganio a dyddiadau unrhyw lythyrau gohebiaeth
 • Nodiadau am unrhyw amgylchiadau perthnasol rydych wedi dweud wrthym amdanynt
 • Preswylwyr eraill yn eich cartref
 • Os ydych chi dros 70 mlwydd oed, neu o dan 16/17 mlwydd oed
 • Os ydych chi wedi dewis i optio allan o Fersiwn agored y Gofrestr ai peidio
 • Unrhyw dystiolaeth pellach gennych chi, megis copïau o’ch pasbort, 
 • Tystysgrif Priodas, trwydded yrru, caniatâd preswylfa biometreg, Cerdyn Adnabod AEE
 • Ymlyniad gwleidyddol

Mae’n bwysig bod eich cofnodion yn fanwl ac yn ddiweddar, gan eu bod yn ein helpu ni i sicrhau bod ein staff yn gallu eich darparu gyda’r help, cyngor neu’r gefnogaeth sydd ei angen arnoch. Os nad yw eich gwybodaeth yn gywir, yna cysylltwch â ni fel ein bod yn gallu ei newid.

Gov.uk

I wirio pwy ydych chi, bydd y data yr ydych yn ei ddarparu yn cael ei brosesu gan y Gwasanaeth Digidol Cofrestru Etholiadol Unigol a reolir gan Swyddfa'r Cabinet. Fel rhan o'r broses yma bydd eich data yn cael ei rhannu gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau a chyflenwyr Swyddfa'r Cabinet sy'n brosesyddion data ar gyfer Gwasanaeth Digidol Cofrestru Etholiadol Unigol. Gallwch gael mwy o wybodaeth am hyn yma https://www.registertovote.service.gov.uk/register-to-vote/privacy

Ar gyfer beth y defnyddir y wybodaeth?

Byddwn ond yn defnyddio’r wybodaeth a rowch i ni ar gyfer pwrpasau etholiadol. Byddwn yn gofalu am y wybodaeth bersonol hon mewn modd diogel a byddwn yn dilyn y ddeddfwriaeth diogelu data. Ni fyddwn yn rhannu gwybodaeth bersonol amdanoch chi neu wybodaeth bersonol yr ydych efallai’n ei rannu am bobl eraill gydag unrhyw un arall nac ychwaith unrhyw sefydliad arall, ac eithrio ei bod yn bod yn gyfreithiol gwneud hynny.

Mae'r Cofrestr Etholwyr yn ddogfen gyhoeddus a ellir ei weld drwy apwyntiad ac o dan reolaeth llym yn unig.

Gall eich gwybodaeth gael ei rhannu / datgelu gyda’r canlynol -

 • Argraffydd neu gyflenwr wedi’i gontractio (prosesydd) sy’n gweithredu ar eich rhan
 • Pleidiau gwleidyddol cofrestredig, cynrychiolwyr etholedig, ymgeiswyr, asiantwyr a chyfranogwyr cymeradwy sy’n gallu ei defnyddio at bwrpasau etholiadol yn unig
 • Yr Adran Gwaith a Phensiynau a fyddai hefyd  yn defnyddio eich gwybodaeth i wirio eich cymhwyster ar gyfer yr cofrestr etholwyr.
 • Asiantaethau cyfeirnod credyd, y Llyfrgell Brydeinig , Awdurdod Ystadegau'r Deyrnas Unedig, y Comisiwn Etholiadol a derbynwyr statudol eraill o’r Comisiwn Etholiadol
 • Manylion os ydych chi wedi pleidleisio ai peidio (ond nid sut) i’r rheiny sy’n gymwys yn gyfreithiol i’w dderbyn ar ôl etholiad
 • Pan mae iechyd a diogelwch eraill mewn perygl
 • Pan mae’r gyfraith yn gofyn i ni basio gwybodaeth ymlaen mewn amgylchiadau arbennig
 • Atal troseddu neu ddatgelu twyll fel rhan o’r Fenter Twyll Cenedlaethol

Rhaid i unrhyw un sy'n derbyn gwybodaeth gennym ni ei chadw'n gyfrinachol yn ôl y gyfraith. Ni fyddent yn ei defnyddio am unrhyw reswm arall ac mae'n rhaid iddynt ei ddiogelu yn yr un ffordd.

Mae’n ofyniad cyfreithiol adrodd gwybodaeth benodol i awdurdodau priodol – er enghraifft:

 • Pan dosbarthir gorchymyn llys ffurfiol
 • Asiantaethau gorfodi'r gyfraith i atal neu ddatgelu trosedd
 • Swyddfa Ganolog Galwad i'r Rheithgor i nodi’r unigolion hynny sydd dros 76 mlwydd oed ac nid bellach yn gymwys ar gyfer y wasanaeth rheithgor

Am faint?

Mae gofyn i’r Swyddog Cofrestru Etholiadol a’r Swyddog Canlyniadau brosesu eich data personol mewn perthynas â pharatoi ar gyfer a chynnal Etholiadau. Caiff eich manylion eu cadw a’u diweddaru mewn perthynas â’n rhwymedigaethau cyfreithiol ac yn unol â’r cyfnodau cadw statudol. Mae’r Swyddog Cofrestru Etholiadol a’r Swyddog Canlyniadau yn cynnal dogfen polisi cadw wedi’i ymgorffori i ddogfen polisi cadw Cyngor Sir Ddinbych.

Categorïau Arbennig data personol

Mae rhannau o’r wybodaeth a gesglir yn cael ei ddosbarthu mewn categori arbennig data personol. Caiff hyn ei brosesu er budd sylweddol y cyhoedd fel y nodir yn Neddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983 a’r rheoliadau cysylltiedig. I brosesu’r math hwn o wybodaeth mae gennym ddogfen polisi ar wahân sy’n nodi sut y bydd y wybodaeth hon yn cael ei thrin. 

Hawl i Wrthwynebu

Mae gennych hawl i wrthwynebu defnyddio manylion cyswllt eich cyfeiriad e-bost neu rif ffôn ar gyfer pwrpas cofrestru etholiadol. Os nad ydych eisiau cyswllt ar e-bost neu dros y ffôn dylech gysylltu â’r Swyddog Cofrestru Etholiadol sef y Rheolydd Data i datdanysgrifio.

Hawl i Gael eich Anghofio

Nid yw hyn yn gymwys wrth gynnal cofrestr etholwyr.  Nid oes modd gofyn i dynnu eich manylion o gofrestrau presennol neu hanesyddol.

Gwybodaeth Bellach

Am wybodaeth bellach ac os ydych chi’n credu y torrwyd eich hawliau, cysylltwch â

Hawl i Wybodaeth, Tîm Rheoli Gwybodaeth Corfforaethol, Cyngor Sir Ddinbych, PO Box 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

Hysbysiad Preifatrwydd Gwasanaeth Llyfrgell

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd a Siopau Un Alwad Sir Ddinbych yn gwbl ymroddedig i gydymffurfio â gofynion Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), sy’n dod i rym o 25 Mai 2018.

Wrth benderfynu ar ba wybodaeth bersonol i’w chasglu, i’w defnyddio a’i dal, rydym yn ymroddedig i wneud yn siŵr y byddwn:

 • Yn casglu, dal a defnyddio gwybodaeth bersonol lle mae’n angenrheidiol ac yn deg i wneud hynny'n unig.
 • Yn  cadw eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel.
 • Yn cael gwared ar unrhyw wybodaeth bersonol yn ddiogel, pan nad oes ei hangen mwyach.
 • Bod yn agored gyda chi ynghylch sut rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth, a gyda phwy rydym yn ei rhannu; a
 • Mabwysiadu a chynnal safonau uchel o arfer gorau, wrth drin unrhyw wybodaeth bersonol.

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn egluro sut rydym yn defnyddio unrhyw wybodaeth bersonol a gasglwn amdanoch, pan fyddwch yn defnyddio ein gwasanaethau.

Pa wybodaeth ydym yn ei chasglu amdanoch chi?

Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch pan fyddwch yn cofrestru i ymuno â’r llyfrgell i gael mynediad at ein gwasanaethau. Gall yr wybodaeth hon gynnwys eich enw, dyddiad geni, cyfeiriad e-bost, cyfeiriad post, a rhif ffôn neu symudol.

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i ddarparu’r gwasanaethau y gofynnwyd amdanynt, cynnal cofnodion cywir, ac os ydych chi’n cytuno, i anfon gwybodaeth farchnata atoch am ddigwyddiadau neu wasanaethau a gynigiwn.

Rydym hefyd yn casglu gwybodaeth pan fyddwn yn llenwi arolygon cwsmeriaid yn wirfoddol, neu’n rhoi adborth.

Mae gwybodaeth am ddefnydd o’r wefan yn cael ei chasglu drwy ddefnyddio cwcis. Mae manylion ynghylch sut rydym yn defnyddio cwcis i’w gweld ar ein gwefan.

Sut byddwn yn defnyddio’r wybodaeth amdanoch?

Mae’r wybodaeth rydym yn ei chasglu amdanoch yn angenrheidiol ar gyfer perfformio’r contract rhyngom.

Caiff ei defnyddio:

 • at y diben y gwnaethoch ddarparu’r wybodaeth, h.y. i ddod yn aelod o'r gwasanaeth llyfrgell;
 • i’n galluogi i gyfathrebu â chi, a’ch darparu gyda gwasanaethau llyfrgelloedd llawn mwynhad a diogel;
 • i’n galluogi i reoli eich cyfrif cwsmer yn effeithiol, ac i sicrhau y cesglir unrhyw daliadau y codir arnoch fel aelod o’r llyfrgell;
 • i fonitro ein perfformiad wrth ddarparu gwasanaethau i chi;
 • i gasglu gwybodaeth ystadegol i’n caniatáu i gynllunio gwasanaethau i’r dyfodol, ac i gael eich barn ar ein gwasanaethau.

Mae’n bosibl byddwn hefyd yn danfon deunydd marchnata atoch os ydych wedi caniatau hynny.

Cadw eich data personol yn ddiogel

Mae eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chadw’n ddiogel ar system rheoli llyfrgelloedd sy'n cael ei rhannu, sy'n storio cofnodion benthycwyr ar gronfa ddata.   Mae hon yn bartneriaeth rhwng awdurdodau Llyfrgelloedd yng Nghymru.Mae ein gwasanaethau’n cydweithio i rannu costau a chynnig gwasanaethau ychwanegol i gwsmeriaid.  

Bydd eich data ond yn cael ei ddefnyddio at y dibenion o reoli eich defnydd o’r llyfrgell, a chaiff ei ddefnyddio mewn ffordd sy'n diogelu eich preifatrwydd.

Gall eich data hefyd fod yn hygyrch i’r cyflenwyr o’r systemau rheoli llyfrgelloedd. Mae’r cyflenwyr hyn yn ymroddedig i drin data yn unol â’r gofynion Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), a byddant ond yn gwneud hynny i’r graddau sy’n ofynnol i gynnal y systemau rheoli llyfrgelloedd.

Datgelu gwybodaeth i bartïon allanol

Ni fyddwn yn datgelu eich gwybodaeth i unrhyw drydydd parti arall, oni bai lle bo’n ofynnol dan y gyfraith.

Mae'n ofyniad cyfreithiol bod y Cyngor yn diogelu’r cyllid cyhoeddus mae’n ei ddyrannu ac felly gall ddefnyddio unrhyw wybodaeth a ddarparwyd gennych i atal, datgelu ac ymchwilio i dwyll ac afreoleidd-dra.  Ar gyfer perfformiad contract, neu dasg, a wneir er budd y cyhoedd ac i gydymffurfio gyda rhwymedigaeth gyfreithiol. Y sail gyfreithio yw Rhan 6 o Ddeddf Archwiliad Lleol ac Atebolrwydd 2014 a Rheoliadau Cyfrifon ac Archwiliadau  (Cymru). 

Ni fyddwn yn rhannu’ch gwybodaeth ar gyfer dibenion marchnata gyda chwmnïau’r tu allan i Wasanaeth Llyfrgelloedd Sir Ddinbych. Ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i unrhyw sefydliad y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd, neu’n cael ei rhannu â nhw.

Gellir defnyddio’r wybodaeth rydych yn ei darparu ar gyfer dibenion ymchwil, hanesyddol neu ystadegol. Pan fo hyn yn wir, bydd y data perthnasol yn ddienw er mwyn peidio â chynnwys unrhyw nodweddion a allai arwain at adnabod pobl.

Os ydych yn caniatáu i ni gasglu a rhannu gwybodaeth am eich cefndir ethnig, eich credoau crefyddol, neu unrhyw anabledd a all fod gennych, byddwn ond yn gwneud hynny i fodloni ein dyletswyddau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, ac i sicrhau bod y gwasanaeth a roddwn i chi’n addas i’ch anghenion.

Am ba hyd y byddwn yn cadw eich gwybodaeth

Mae ein hamserlenni cadw dogfennau’n cynnwys gwybodaeth am ba mor hir rydym yn cadw gwahanol fathau o wybodaeth, edrychwch ar ein Telerau ac Amodau. Pan fyddwn yn cael gwared ar wybodaeth bersonol, byddwn yn gwneud hynny mewn ffordd ddiogel.

Sut i gysylltu gyda ni

Cysylltwch â ni os hoffech ddiweddaru eich manylion personol, neu os hoffech ganslo eich aelodaeth o'r llyfrgell:

 • E-bost: llyfrgell@sirddinbych.gov.uk
 • Rhif Ffôn: (01824) 706000
 • Ysgrifennwch at: Gwasanaeth Llyfrgell Sir Ddinbych, Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun LL15 9AZ

Eich hawliau gwybodaeth a chael mynediad at eich cofnodion

Efallai y byddwch yn dymuno cael gwybod am eich hawliau gwybodaeth a/neu gael mynediad at gopi o’ch cofnodion o dan y ddeddfwriaeth Diogelu Data