Adfywio’r Rhyl

Cynllun Canol Tref y Rhyl

Mae canol tref y Rhyl yn newid. Cymerwch ran yn nyfodol eich tref. Mwy...

Rydym ni’n adfywio’r Rhyl drwy ganolbwyntio ar weithgareddau sy'n cynyddu nifer yr ymwelwyr i'r dref, yn denu mwy o breswylwyr economaidd weithgar i fyw yn y Rhyl, yn gwella enw da’r Rhyl ac sy’n meithrin hyder a thwf busnes. Mae ein rhaglen gyflenwi ar gyfer adfywio yn cynnwys prosiectau sy'n canolbwyntio ar dwristiaeth ac ymwelwyr, canol y dref, a byw a gweithio yn y Rhyl.

Cliciwch ar bennawd isod i gael gwybod am ein prosiectau datblygu yn y Rhyl. 

Glan y môr

Mae prosiect datblygu glan y môr y Rhyl yn cynnwys;

  1. Y Parth Lletygarwch - adnewyddu Theatr y Pafiliwn a'r maes parcio, adeiladu gwesty a thafarn / bwyty teuluol newydd, a dymchwel yr Heulfan.
  2. Y Parth Adloniant Teuluol – adeiladu Plaza’r Dref gyda pharth y cyhoedd o ansawdd uchel a pharth bwyty, wedi’u gosod wrth ymyl y sinema bresennol ac o amgylch y Tŵr Awyr, a gynigir i’w adnewyddu fel goleufa statig. Mae'r cynigion ar gyfer y parth hwn hefyd yn ymgorffori diwygiadau i ardaloedd Pentref y Plant a’r Maes Parcio Dan Ddaear.
  3. Y Ganolfan Gweithgareddau Dŵr – cyfleuster gweithgareddau dŵr newydd i ddisodli'r hen Heulfan, i’w lleoli wrth ymyl y Parth Adloniant Teuluol.
  4. Y Parth Hamdden Gweithgar – creu gweithgareddau awyr agored masnachol newydd yn yr ardal rhwng yr Ardd Goffa a’r Arena Digwyddiadau Awyr Agored.

Cais Cynllunio

Gallwch weld y ceisiadau cynllunio ar gyfer y prosiect hwn drwy chwilio am y cyfeirnodau cynllunio canlynol ar ein tudalen geisiadau cynllunio.

Datblygiad Cyfeirnod cynllunio
Y Parth Lletygarwch 45/2016/0740
Pentref y Plant Maes Parcio Dan Ddaear 45/2016/0999
 Tŵr Awyr 45/2016/0998

Mwy o wybodaeth

Os hoffech ragor o wybodaeth am y prosiect hwn, gallwch gysylltu â ni.

Datblygiad gwesty yn y Rhyl

Rydym yn gweithio gyda Whitbread plc i ddatblygu gwesty Premier Inn a bwyty Brewers Fayre ar hen safle Honey Club a Mint Arcade.

Mae Canolfan Byd Gwaith yn gweithio gyda Whitbread plc i sicrhau y bydd preswylwyr yn cael cyfle i gael y swyddi newydd a fydd yn cael eu creu.

Rhagor o wybodaeth

Os hoffech ragor o wybodaeth am y prosiect hwn, gallwch gysylltu â ni.

Gwella Tai

Cyfrannodd  Ward Gorllewin y Rhyl yn sylweddol at ffyniant y gyrchfan Fictoraidd a hynny drwy ddarparu llety gwyliau mewn eiddo wrth ymyl y promenâd a’r atyniadau glan môr. Ond wrth i chwaeth ymwelwyr newid, dechreuwyd defnyddio’r llety gwyliau yn llety preswyl drwy gydol y flwyddyn ac fe arweiniodd hynny at nifer o dai o ansawdd gwael, anghydbwysedd yn y math o dai a daliadaeth a lefelau uchel o amddifadedd cymdeithasol yn y ward. 

Beth rydym ni’n ei wneud i helpu?

Er mwyn mynd i'r afael â'r materion sy'n wynebu gorllewin y Rhyl, mabwysiadwyd gweledigaeth ar gyfer yr ardal a oedd yn cynnwys creu ymdeimlad trawsnewidiol o le, gyda man agored wrth ei wraidd, a datblygu tai newydd sy’n cyrraedd y safonau uchaf o ran effeithlonrwydd ynni i ddarparu ystod ehangach o ddaliadaethau tai ac i sicrhau cynaliadwyedd y gymdogaeth.

Rydym ni wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â Chymdeithas Tai Gogledd Cymru, Grŵp Tai Pennaf, Cyngor Tref y Rhyl, Llywodraeth Cymru, Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol Gorllewin y Rhyl a datblygwyr sector preifat i gyflawni'r weledigaeth hon.

Rydym ni’n canolbwyntio ar yr ardaloedd canlynol;

 • Abbey Street - Byddwn yn dileu pedwar hen dŷ amlfeddiannaeth ac yn clirio’r tirlun i wella ei ymddangosiad nes bod gwaith yn dechrau ar adeiladu cartrefi teuluol newydd. 
 • Gerddi Heulwen - parc trefol o ansawdd uchel a gafodd ei gwblhau fis Mawrth 2015
 • 3-9 Stryd yr Abaty - pum cartref teulu gyda gerddi preifat ar osod mewn eiddo a ail-luniwyd gan Grŵp Tai Pennaf
 • 11-33 Stryd yr Abaty - saith tŷ teulu newydd a phedwar fflat ar osod mewn eiddo a ail-luniwyd gan Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol Gorllewin y Rhyl
 • 6-12 Stryd Edward Henry - pum cartref teulu ar osod mewn eiddo a ail-luniwyd gan Grŵp Tai Pennaf
 • Stryd Gronant - ugain tŷ teulu newydd i’w prynu drwy Grŵp Tai Pennaf
 • 14-24 Stryd John - dau dŷ tref i deulu, wyth o fflatiau un-llawr a dau fflat deulawr wedi eu hailfodelu a’u gosod yn breifat.

Mwy o wybodaeth

Os hoffech ragor o wybodaeth am y prosiect hwn, gallwch gysylltu â ni.

Newyddion a diweddariadau

Gallwch ddarllen y straeon newyddion diweddaraf ar y datblygiadau hyn isod neu fe allwch gael diweddariadau ar ein tudalen Facebook neu drwy ein dilyn ar Twitter 

Nid oes canlyniadau sy’n bodloni eich meini prawf.

Ymgynghoriadau

Rydym yn cyhoeddi ymgynghoriadau ar ein tudalen we ymgynghoriadau cyfredol.  

Edrychwch ar ein hymgynghoriadau cyfredol