Arian a grantiau cymunedol

Canfod pa gyllid sydd ar gael ar gyfer eich cymuned.

Ewch yn syth i...

 

Cronfa Waddol Cymuned Sir Ddinbych Canfod gwybodaeth ynglŷn â’r mentrau y gall Cronfa Waddol Cymuned Sir Ddinbych eu cefnogi.

 

Chwilio am Gyllid ac Arian Grant Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (DVSC) Chwiliwch am gyllid ar gyfer eich elusen, grŵp cymunedol neu fenter gymdeithasol trwy ddefnyddio chwilotwr ar-lein am ddim Cyllido Cymru ac edrychwch pa grantiau sy’n cael eu rheoli gan DVSC.

 

Grantiau Ffermydd Gwynt Canfod gwybodaeth am y grantiau a’r arian sydd ar gael o brosiectau ffermydd gwynt.

.

 

Rhaglen wledig: Grantiau Cymunedol Gall grwpiau cymunedol wneud cais am gyllid i fynd i'r afael â thlodi gwledig. Dewch i wybod mwy...

 

Grant Cyfamod y Lluoedd Arfog Mae Cyfamod y Lluoedd Arfog yn gweithio gyda busnesau, awdurdodau lleol, elusennau a sefydliadau cymunedol i gefnogi’r lluoedd drwy wasanaethau, polisïau a phrosiectau. Dewch i wybod mwy...

 

Cronfa Loteri FAWR CymruMae’r Gronfa Loteri Fawr yn dosbarthu miliynau o bunnoedd o arian elusennau’r Loteri Genedlaethol i grwpiau cymunedol a phrosiectau elusennol o amgylch y DU. Dewch i wybod mwy...

.

 

Y Gronfa Datblygu CynaliadwyMae Gronfa Datblygu Cynaliadwy’n darparu grantiau ar gyfer prosiectau arloesol, cynaliadwy sy’n cynnwys cymunedau lleol yn yr AHNE.

 

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol CymruMae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn cynnig grantiau rhwng £300 a £10,000 i gefnogi'r hyn sy'n bwysig i bobl a chymunedau.

 

Cyngor Celfyddydau CymruDerbyn cyngor a chanllawiau ynglŷn â’r cyllid sydd ar gael ar gyfer artistiaid yng Nghymru.

.

 

Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau TirlenwiRhaglen grant i helpu cymunedau sy’n byw o fewn 5 milltir i safle tirlenwi neu orsafoedd trosglwyddo gwastraff penodol i gymryd camau dros eu hamgylchedd lleol. Dewch i wybod mwy...

 

Cronfa Dreftadaeth y LoteriMae Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn cynnig ystod o raglenni grantiau gwahanol gyda grantiau o £3,000 i dros £5miliwn. Dewch i wybod mwy...

 

Cronfa’r DegwmCanfod gwybodaeth am Gronfa’r Degwm a sut i wneud cais ar wefan Arianwyr Lleol Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych.

.

Mwy...

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd)Grantiau chwaraeon Symiau Cymudol Cadw Cyfeiriadur cyllid Cronfa'r Loteri Genedlaethol Cadwyn Clwyd – Cynllun Datblygu Gwledig Leader Y Gronfa Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant yng Nghymru