30 awr o ofal plant am ddim i blant 3 a 4 oed

logo 474x180

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd rhieni sy’n gweithio yn gallu cael 30 awr o ofal plant am ddim bob wythnos o fis Ionawr 2019 ymlaen trwy Gynnig Gofal Plant Cymru.

Rydym yn aros am y dyddiadau y gall rhieni wneud cais am 30 awr o ofal plant am ddim ar gyfer plant 3 a 4 oed. Disgwyliwn y bydd y dyddiadau'n cael eu hanfon atom o gwmpas canol i ddiwedd mis Tachwedd.

Mae’r Cynnig Gofal Plant yn cael ei dreialu mewn ardaloedd eraill.  Mwy o wybodaeth am yr ardaloedd peilot.

Beth sydd ar gael?

Mae’r cynnig hwn yn darparu gofal plant a ariennir gan y llywodraeth sy’n cynnwys Darpariaeth Hawl Bore Oes a Meithrin y Cyfnod Sylfaen am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

Gallai plant cymwys fod â hawl i dderbyn hyd at 20 awr o ofal plant a ariennir gan y llywodraeth am ddim yn ystod y tymor ar ben y 10 awr a ddarperir eisoes gan y Cyfnod Sylfaen bob wythnos.

Gall rhieni ddewis unrhyw leoliad gofal plant sy’n addas i’w hamgylchiadau personol a theuluol, boed hynny o fewn y sir neu y tu allan i’r sir, gyda chytundeb y darparwr a'r awdurdod lleol. Nid oes raid i’r gofal plant gael ei ddarparu gan yr un darparwr â darparwr y Cyfnod Sylfaen.

Mae’r hawl fel a ganlyn:

Cynllun

Hawl Dysgu

Lwfans Gofal Plant

Hawl Bore Oes

10 awr

20 awr

Meithrin Cyfnod 
Sylfaen (ysgol)

12.5 awr

17.5 awr

Gwyliau ysgol

Mae 39 wythnos yn ystod y tymor sy’n golygu bod y 9 wythnos arall o’r 48 wythnos a gynigir yn cael ei drin fel ‘darpariaeth y tu allan i’r tymor’ neu ‘ddarpariaeth yn ystod gwyliau’. Yn ystod y 9 wythnos o ddarpariaeth yn ystod y gwyliau, bydd plant cymwys yn derbyn 30 awr o ofal plant.

Ni fydd Llywodraeth Cymru yn nodi pa rai o’r 14 wythnos o ddarpariaeth y tu allan i’r tymor sy’n cael eu dynodi fel 9 wythnos o ddarpariaeth yn ystod gwyliau er mwyn rhoi hyblygrwydd i rieni mewn gwahanol alwedigaethau, megis y rheiny sy’n gorfod gweithio dros wyliau’r haf neu'r Nadolig. Fodd bynnag nid oes modd i rieni ‘ymestyn’ eu hawl dros wythnosau na throsglwyddo oriau sydd heb eu defnyddio ar draws wythnosau.

Hawl yn ystod gwyliau

  • Bydd gan blentyn sy’n gymwys i dderbyn y cynnig am dri tymor hawl i dderbyn i fyny at 9 wythnos o ofal plant gwyliau yn ystod gwyliau ysgol.
  • Bydd gan blentyn sy’n gymwys i dderbyn y cynnig am ddau dymor hawl i dderbyn i fyny at 6 wythnos o ofal plant gwyliau yn ystod gwyliau ysgol.
  • Bydd gan blentyn sy’n gymwys i dderbyn y cynnig am un tymor hawl i dderbyn i fyny at 3 wythnos  o ofal plant gwyliau yn ystod gwyliau ysgol.

Gall plant a anwyd yn ystod tymhorau’r hydref neu’r gwanwyn fod yn gymwys i dderbyn y cynnig am fwy na blwyddyn.  Mewn achosion fel hyn rhoddir dyraniad newydd ar gyfer darpariaeth yn ystod gwyliau iddynt am weddill yr amser y maent yn gymwys i dderbyn y cynnig ar ddechrau'r ail flwyddyn.

Pwy sy’n gymwys?

Bydd modd i blant cymwys fanteisio ar y cynnig o ddechrau’r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn dair oed tan y mis Medi yn dilyn eu pen-blwydd yn bedair oed.

I fod yn gymwys am ofal plant am ddim rhaid i chi ateb y meini prawf cymhwyso canlynol:

  • Mae’ch plentyn rhwng 3 neu 4 oed
  • Rydych yn byw yn Sir Ddinbych
  • Rydych yn byw yn barhaol yng Nghymru
  • Rydych yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig ac mae’r ddau riant yn gweithio mewn teulu 2 riant neu mae'r rhiant yn gweithio mewn teulu unig riant
  • Rhaid i chi weithio ac ennill cyflog sy’n cyfateb i o leiaf 16 awr ar gyfradd cyflog byw cenedlaethol neu’r isafswm cyflog cenedlaethol

Mwy o wybodaeth i rieni

Darllenwch gwestiynau cyffredin gan rieni ar wefan Lywodraeth Cymru.

Mwy o wybodaeth i ddarparwyr

Darllenwch gwestiynau cyffredin gan ddarparwyr ar wefan Lywodraeth Cymru.