Cynllun Grant Cyfalaf Bach i Ddarparwyr Gofal Plant

logo 474x180

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu nawdd ar gyfer cynllun grantiau cyfalaf bach i ddarparwyr gofal plant yn Sir Ddinbych.

Bydd pob lleoliad sydd wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (CIW) ac sy’n darparu lleoedd y Cynnig Gofal Plant yng Nghymru i blant 3 a 4 oed neu sy’n bwriadu cynnig lleoedd, yn gymwys i wneud cais. Mae hyn yn cynnwys;

 • gofalwyr plant
 • darparwyr sector preifat a gwirfoddol, a lleoliadau a gynhelir sy’n cynnig gofal dydd
 • gofal cofleidiol
 • cynlluniau chwarae yn ystod gwyliau
 • clybiau gofal plant tu allan i’r ysgol

Gellir ystyried ceisiadau gan ddarparwyr sydd yn y broses o wneud cais gyda CIW a’r Cynnig Gofal Plant.

Beth y mae modd ei ariannu?

Gellir dyfarnu cyllid grant i leoliadau er mwyn eu helpu i wella safon y cyfleusterau sydd ganddynt neu gynyddu nifer y lleoedd sydd ganddynt ar gael.

Gofalwyr plant a’r rheiny sydd wedi cofrestru i edrych ar ôl 8 neu lai Hyd at £5,000
Darparwyr gofal plant sydd wedi cofrestru 9 i 15 lle Hyd at £7,500
Darparwyr gofal plant sydd wedi cofrestru gydag 16 lle neu fwy Hyd at £10,000

Enghreifftiau o’r hyn y mae modd ei ariannu

Gellir dyfarnu cyllid ar gyfer gwaith cyfalaf amrywiol e.e.:

 • General refurbishment, including painting, replacing carpets, etc.;
 • Improving the outdoor play facilities of a setting, such as replacing the outdoor play surface or providing a canopy;
 • Replacing / repairing fixtures and fittings such as toilets, kitchen facilities, windows, doors, etc.;
 • Replacing worn equipment / furniture / toys which could potentially pose a health and safety risk. So for example a rusted outdoor climbing frame, broken or badly worn furniture, which could cause splinters; or a well-used and tatty changing table, which can no longer be hygienically cleaned;
 • IT equipment provided it can be clearly shown that there is a need in order to deliver Childcare Offer places, this could include laptops, printers, etc.;
 • Adaptations to the setting to improve access, etc.; and
 • The provision of bespoke equipment / furniture which will enable a provider to accommodate a child with additional learning needs.
 • Purchasing equipment which will enable the setting to accommodate 3 and 4 year olds; and
 • Towards the purchase of a minibus which would be used to transport children between the childcare and education elements of the Offer. Leasing costs are not eligible for funding and neither are running costs such as insurance, petrol, servicing, etc.
Gweld beth nad oes modd ei ariannu

Mae’r cyllid grant at ddibenion cyfalaf yn unig, sef ar gyfer rhywbeth sydd â gwerth petai’n cael ei ailwerthu neu rywbeth sy’n cynyddu gwerth eiddo. Ni ellir ei ddefnyddio i ariannu:

 • The purchase of consumables, such as paper, cleaning materials, nappies, etc
 • Staff costs such as wages, training, travel and subsistence;
 • Utility bills such as gas, electric, rates;
 • The provision of WiFi;
 • Insurance costs e.g. building insurance, employer’s liability insurance, etc.

If you are not sure if an item is eligible for funding, please contact the Family Information Serviceby emailing childcareoffer@denbighshire.gov.uk or phoning 01745 815891.

Sut i wneud cais

Gall darparwyr ymgeisio drwy lenwi’r ffurflen gais a’i dychwelyd erbyn y dyddiad cau cyfarfod nesaf Panel Grantiau Bach y Cynnig Gofal Plant.

Lawr lwytho ffurflen gais y Cynllun Grantiau Cyfalaf Bach

Ceir rhagor o fanylion a chyngor ar lenwi’r ffurflen gais, yn ogystal â’r amodau a’r telerau, yn y pecyn canllawiau.

Dyddiad cau a dyddiadau’r panel

Dyddiad cau Dyddiad Panel Grantiau Bach y Cynnig Gofal Plant
31/1/2020 14/2/2020
31/5/2020 12/6/2020

Bydd dyddiadau cau a chyfarfodydd nesaf y panel yn cael eu diweddaru unwaith y byddant wedi’u trefnu.

Byddwn yn ystyried ceisiadau sy’n gymwys ar gyfer y cynllun pob hanner tymor.

Mwy o wybodaeth i ddarparwyr

Darllenwch gwestiynau cyffredin gan ddarparwyr ar wefan Llywodraeth Cymru.