Addysg gynnar - 10 awr o addysg am ddim

Gall eich plentyn fod yn gymwys i gael 10 awr o addysg am ddim yr wythnos, y tymor ar ôl eu trydydd pen-blwydd. Rhaid iddynt fynychu cylch chwarae neu Feithrinfa Ddydd sydd wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) a gyda'n rhaglen Addysg Gynnar. 

Pwy sy'n gymwys?

Plant sy'n cael eu 3ydd pen-blwydd rhwng 1 Medi 2018 a 7 Ionawr 2019 sy’n gymwys i gael cyllid o fis Ionawr 2019 tan fis Gorffennaf 2019.

Mae plant sy'n cael eu 3ydd pen-blwydd rhwng 8 Ionawr 2019 a 28 Ebrill 2019 yn gymwys i gael cyllid o fis Ebrill 2019 tan fis Gorffennaf 2019.

Nid yw plant sy'n cael eu 3ydd pen-blwydd rhwng 29 Ebrill 2019 ac Awst 2019 yn gymwys i gael cyllid drwy’r cynllun hwn. 

Sut i wneud cais

Os yw eich plentyn yn gymwys i gael arian, bydd angen i chi wneud cais drwy'r Feithrinfa Ddydd neu gylch chwarae. Bydd angen i chi gyflwyno ID i gynnwys tystysgrif Geni neu Fabwysiadu’r plentyn a phrawf o’r cyfeiriad, e.e. bil cyfleustodau. 

Dod o hyd i feithrinfa ddydd neu gylch chwarae

Sut mae'n gweithio?

Os byddwch yn gymwys, byddai’r arian yn cael ei dalu'n uniongyrchol i'r cylch chwarae neu feithrinfa ddydd ar gyfer y tymor ar ôl trydydd pen-blwydd eich plentyn tan ddiwedd y flwyddyn academaidd honno. Ni ellir rhoi  arian ar gyfer y flwyddyn academaidd ganlynol.

A yw arian yn gallu cael ei ddefnyddio ar gyfer diwrnod llawn o ofal plant?

Na, mae'r cyllid yn darparu un sesiwn addysg bob dydd, o ddydd Llun i ddydd Gwener yn y bore neu'r prynhawn, yn debyg i feithrinfa ysgol. 

A yw arian yn gallu cael ei rannu rhwng lleoliadau? 

Na, bydd eich plentyn ond yn cael dyraniad o gyllid mewn un lleoliad.

Oes rhaid i fy mhlentyn fynychu bob dydd?

Nac oes, ond mae'n rhaid i bob lleoliad gynnig sesiynau o ddydd Llun i ddydd Gwener ac mae mynychu bob dydd yn cefnogi trosglwyddiad da i'r ysgol.

Os ydw i’n gymwys, a ydw i’n sicr o gael lle meithrin yn yr ysgol?

Na, bydd angen i chi wneud cais am le meithrin yn yr ysgol. Dewch i wybod pryd a sut i wneud cais am le meithrin yn yr ysgol.

Mwy o wybodaeth

Efallai bod gennych hawl i gymorth ariannol gydag addysg eich plentyn o’n hadran Grantiau a chyllid.