Cynllun Cyn Ysgol Iach

Mae'r Cynllun Cyn-Ysgol Iach (rhan o fenter Cynllun Ysgolion Iach Llywodraeth Cymru) yn anelu at gael meithrinfeydd, gwarchodwyr plant, a chanolfannau teulu i hyrwyddo a diogelu pob agwedd ar iechyd. 

Mae'r Cynllun Cyn Ysgol Iach yn canolbwyntio ar y canlynol;

  • Maeth ac Iechyd y Geg
  • Gweithgareddau Corfforol / Chwarae Bywiog
  • Diogelwch
  • Hylendid
  • Iechyd Meddyliol ac emosiynol, lles a pherthnasau
  • Amgylchedd
  • Iechyd yn y gweithle

Pwy all ymuno â'r cynllun?

Gall pob lleoliad sy'n darparu gofal plant ar gyfer plant oedran cyn ysgol gymryd rhan yn y cynllun. 

Sut y gallaf i gymryd rhan?

Os nad ydych wedi cael eich gwahodd yn barod, cysylltwch â'n Swyddog Cyn Ysgol Iach i gofrestru eich manylion a rhoi gwybod i ni os hoffech gymryd rhan.

Sut mae'r Cynllun Cyn Ysgol Iach yn gweithio?

Ar gyfer pob thema iechyd, rhaid i'r lleoliad ddangos ei fod yn hyrwyddo iechyd trwy ei bolisïau, cynllunio ac ethos yn ogystal â lles ei gymuned.

Ar ddiwedd pob cam mae'r lleoliad yn cael ei asesu ac unwaith y byddant yn cyrraedd y safonau gofynnol, maent yn cael tystysgrif gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Cymorth gyda'r cynllun

Bydd pob lleoliad yn cael ei gefnogi gan swyddog Cyn Ysgol Iach i gwblhau'r meini prawf a darparu tystiolaeth. Bydd hyfforddiant ar gael a gall yr adnoddau isod helpu hefyd.

Adnoddau Cynllun Cyn Ysgol Iach

Cliciwch ar gam isod i ddod o hyd i adnoddau a all eich helpu i gwblhau’r meini prawf.

Gall y llyfrau fod ar gael o’n gwasanaeth llyfrgell.