Cefndir Cynllun Canol Tref y Rhyl

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn gweithio gydag ystod o bartneriaid i ddatblygu Uwchgynllun ar gyfer Canol Tref y Rhyl, a fydd yn llywio’r broses adfywio dros y 10 i 15 mlynedd nesaf. Bydd y cynllun yn ymateb i uchelgeisiau a heriau mae cymuned leol y Rhyl, ymwelwyr, busnesau a budd-ddeiliaid wedi dweud wrthym amdanynt.

Un o’r camau cyntaf yn y broses hon yw creu ‘parthau’ mwy pendant yng nghanol y dref fel y gallwn ni ganolbwyntio ar wella profiad pobl o bob parth. Mae’r parthau rydyn ni’n eu cynnig yn adlewyrchu beth rydyn ni wedi’i ddysgu drwy holi’r gymuned leol ac ymchwilio i ganol trefi llwyddiannus eraill. Nid yw’r gwahanol barthau’n golygu mai dyna’r unig fath o weithgarwch a all ddigwydd yno, ond byddant yn helpu i benderfynu ar beth rydyn ni'n canolbwyntio ar geisio ei gael yn y lleoedd hynny yn y dyfodol.

Beth yw eich barn chi?

Edrychwch ar y map ac yna ar y gwahanol barthau a themâu allweddol rydyn ni wedi'u nodi i helpu i gefnogi ein cynllun.

Os hoffech chi roi sylw ar unrhyw un ohonynt, cysylltwch â ni.

Map

Gweld y map o gwahanol barthau a themâu

Parthau

Ardal y Frenhines

Rydych wedi dweud wrthym eich bod am weld cyfleoedd ar gyfer hwyl, hamdden, bwyd a diod. Bydd Ardal y Frenhines yn darparu hyn, yn dathlu ac yn adlewyrchiad o hanes tref y Rhyl a’i ddyfodol fel tref glan môr.

 • Amrywiaeth o sefydliadau bwyd a diod, rhai gydag enw brand a rhai annibynnol.
 • Hwyl ac adloniant i annog pobl i dreulio mwy o amser yng Nghanol Tref y Rhyl.
 • Cysylltiad cryfach rhwng datblygiadau ar lan y môr gyda Chanol y Dref
 • Darparu economi nosweithiol sy'n ddiogel a chroesawgar.
Marchnad y Frenhines

Mae gan Farchnad y Frenhines y potensial i fod yn un o’r prosiectau mwyaf blaengar yng nghanol Tref y Rhyl. Mae’r Cyngor a’i bartneriaid yn gweithio'n galed i greu tref atyniadol sy’n denu pobl i’r dref ac sy’n cysylltu canol y dref a’r glan môr.

Mae’n bwysig ein bod yn cael y safle’n iawn. Rydym nawr yn gweithio gyda chynllunwyr a datblygwyr profiadol i greu cysyniad ar gyfer Marchnad y Frenhines a fydd yn:

 • Darparu cynnig o ansawdd o ddefnydd cymysg gyda'r potensial am ofod bwyd a diod, hamdden, manwerthu, swyddfeydd, preswyl a gofod dinesig.
 • Cynyddu'r nifer o bobl sy’n ymweld ag ac yn mwynhau Canol Tref y Rhyl.
 • Creu gofod sy’n gwneud cyfraniad hirdymor cadarnhaol i Ganol y Dref a’r Rhyl.
Calon y Dref

Lle cymunedol wrth galon canol y dref, sy’n perthyn i bawb. Dylai Calon y Dref:

 • Fod yn lle sy’n cael ei rannu rhwng y gymuned y tu mewn a’r tu allan.
 • Bod yn lle i bobl ddod ynghyd a dathlu.
 • Adleoli Cyngor y Dref i galon y Rhyl.
Yr Ardal Fenter

Cefnogi pobl busnes a rhoi cymorth i fusnesau ffynnu, byddai’r Ardal Fenter yn:

 • Creu hwb fydd yn darparu gofod hyblyg y gellid ei rannu ar gyfer bobl busnes ifanc.
 • Darparu gofod swyddfa o ansawdd er mwyn annog pobl sy’n gweithio i’r dref
 • Cynnig bywyd newydd i’r siopau gweigion
 • Cefnogi’r Ardal Gwella Busnes.
Ardal y Stryd Fawr

Rydych wedi dweud wrthym fod manwerthu’n bwysig i chi, ond mae’r syniad o beth all y stryd fawr ei gynnig yn newid. Mae angen i ni greu canol y dref ar gyfer y dyfodol;

 • Amrywiaeth o bethau i’w gwneud, yn cynnwys manwerthu a hamdden, fydd yn annog mwy o bobl i ymweld, ac am gyfnod hirach.
 • Cydbwysedd rhwng siopau mawrion y stryd fawr a’r rhai annibynnol er mwyn creu canol tref unigryw y bydd bobl eisiau ymweld â hi
 • Profiad siopa o ansawdd mewn cyrchfan glan môr a gwella’r cyswllt rhwng Canolfan y Rhosyn Gwyn a’r Stryd Fawr
Ardal Gawdraeth

Gwarchod a gwella adeiladau ac ardaloedd hanesyddol bwysig er mwyn gwella gwedd ganol tref y Rhyl a’u gwarchod ar gyfer y dyfodol.

 • Dathlu adeiladau hanesyddol dref.
 • Ychwanegu haenen o gadwraeth yn erbyn unrhyw newidiadau anaddas i adeiladau.
 • Gwell gorfodaeth ar gyfer cadwraeth a chynnal a chadw
 • Gwella gwedd ganol y dref
Ardal Indie

Dywedasoch wrthym eich bod am weld canol tref bywiog ac amrywiol gyda chynnig manwerthu annibynnol, masnachol a hamdden sy'n gwneud canol tref y Rhyl yn unigryw ac yn wahanol i ganol trefi eraill. Er mwyn helpu i gyflawni hyn, mae Cyngor Sir Ddinbych yn anelu at:

 • Cymeryd y blaen trwy brynu ac adfywio safleoedd allweddol.
 • Creu unedau llai yn y safleoedd hyn gyda chyfraddau busnes is ar gyfer busnesau annibynnol.
 • Datblygu pecyn o gefnogaeth i ddenu manwerthwyr annibynnol i'r dref.

Themâu

Gorfodaeth

Mae angen i bawb (Y Cyngor, busnesau a’r gymuned) gweithio gyda’i gilydd i greu canol tref y gall pawb fod yn falch ohoni. Er mwyn cefnogi hyn, bydd y Cyngor yn:

 • Cyflogi swyddog gorfodaeth yn arbennig ar gyfer canol tref y Rhyl, i weithio mewn partneriaeth gydag eiddo preifat a busnesau lleol.
 • Creu a chynnal safon ar gyfer canol tref y Rhyl
 • Sicrhau fod y dref yn fan diogel a chroesawgar.
 • Defnyddio gorfodaeth fel modd o gyflwyno newidiadau positif.
Preswyl

O ganlyniad i’r Cynllun hwn, bydd mwy o bobl yn byw yng nghanol y dref mewn cartrefi o ansawdd gwell. Er mwyn cefnogi hyn, bydd y Cyngor a’i bartneriaid yn:

 • Cynyddu nifer o bobl sy’n byw yng nghanol y dref drwy roi cymorth i’r sector breifat i greu tai o ansawdd fydd yn denu ystod o drigolion.
 • Prynu a gwella adeiladau na ddefnyddir yn aml i greu mannau byw trefol.
 • Gweithio er mwyn denu buddsoddwyr eiddo arloesol.
Pobl

Nid am adeiladau a llefydd cyhoeddus yn unig mo’r syniad o newid canol tref y Rhyl, bydd rhaid o bobl sicrhau effaith bositif hefyd. Bwriad y Cynllun yw:

 • Annog busnesau hen a newydd i fod yn rhan o ddyfodol positif ar gyfer canol tref y Rhyl
 • Creu cyfleoedd gwaith ar gyfer pobl leol
 • Rhannu sgiliau a datblygiad.
 • Creu naws am le a chreu balchder ymysg pobl leol, busnesau ac ymwelwyr.
Mannau Cyhoeddus

Mae angen i Canol y Dref fod yn ofod bywiog lle gall pobl grwydro a threulio amser. Er mwyn gwella’r teimlad yng nghanol y dref, ein nod ydi:

 • Sicrhau bod strydoedd a mannau cyhoeddus yn daclus, yn cael eu cynnal a’u cadw, yn ddeniadol ac yn ddiogel i’w defnyddio.
 • Yn cyflawni ansawdd dylunio uwch ar gyfer adeiladau a celfi stryd megis meinciau trwy annog creadigrwydd
 • Cyflwyno mannau gwyrdd i ganol y dref trwy blanhigion a blodau
 • Defnyddio goleuadau i dynnu sylw at brif adeiladau a helpu pobl i deimlo’n ddiogel.
Crwydro o gwmpas y Dref

Bwriad y Cynllun Mawr yw ei gwneud hi’n haws i grwydro o gwmpas y dref, pa bynnag modd y cyrhaesoch. Gyda chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru, mae Cyngor Sir Ddinbych wedi buddsoddi mewn model traffig sydd yn cysidro opsiynau ar gyfer y dyfodol. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Gwella mynediad o Ffordd y Dyffryn I’r promenade
 • Ail-ddylunio pen ucha’r Stryd Fawr er mwyn cael gwared ag unrhyw rwystrau ffisegol rhwng canol y dref a glan y môr
 • Gwell cyfleusterau ar draws y dref ar gyfer cerddwyr a seiclwyr
 • Cysylltu canol y dref gydag atyniadau ar draws y Rhyl, yn cynnwys y Parc Dŵr newydd (SC2), yr Harbwr a Llyn Marine.
 • Chwilio am fodelau eraill o dalu opsiynau ar gyfer parcio a sut y gallwn ddefnyddio technoleg er mwyn arbed lle parcio/ dalu am barcio.
Digwyddiadau

Dywedodd nifer fawr ohonoch eich bod angen rheswm er mwyn ymweld â’r dref, yn cynnwys digwyddiadau. Rydym eisiau gweithio gyda’n partneriaid a threfnwyr digwyddiadau er mwyn:

 • Creu isadeiledd a mannau i gefnogi ystod eang o ddigwyddiadau yng nghanol y dref.
 • Cyswllt rhwng yr arena ddigwyddiadau a beth sy’n digwydd yng nghanol y dref
 • Darparu rhaglen gyson o ddigwyddiadau tymhorol.
 • Rhoi bywyd i ganol y dref.

Pam ddylwn i gymryd rhan?

Mae’r prosiect hwn yn gyfle gwych i bobl leol, busnesau ac ymwelwyr i lunio cynllun ar gyfer dyfodol Canol Tref Y Rhyl.  Er na allwn warantu siopau a chyfleusterau penodol, mae’n bwysig deall y math o ganol tref yr hoffai’r bobl sy’n byw, yn gweithio ac yn ymweld â’r Rhyl ei weld.  Byddwn defnyddio’r wybodaeth hon wedyn yn ogystal ag ystod o ymchwil a gwybodaeth arall i helpu i fod yn sail i ddatblygiad cynllun realistig ar gyfer Canol Tref y Rhyl. 

Mae’r prosiect hwn yn gyfle i’ch safbwyntiau gael eu cynnwys yn ystyrlon yn y broses, ac os na allwn ddarparu rhywbeth y mae'r gymuned yn gofyn amdano, byddwn yn esbonio pam.

Pryd fyddaf yn gweld newid yng Nghanol Tref y Rhyl?

Mae gwella canol tref yn brosiect hirdymor a fydd yn cymryd amser ac mae’n dibynnu ar nifer o ffactorau gan gynnwys cyllid. Mae newid mawr yn debygol o gymryd sawl blwyddyn, fodd bynnag rydych yn debygol o sylwi ar newidiadau bach cyn hynny. 

Mwy o wybodaeth

Pe bai’n well gennych drafod canol y dref yn uniongyrchol ag un o’n tîm gallwch gysylltu â ni.