Anghenion Sipsiwn a Theithwyr o ran Tai

Mae Deddf Tai Cymru (2014) yn mynnu fod pob awdurdod lleol yng Nghymru yn nodi anghenion Sipsiwn a Theithwyr o ran tai yn ei ardal ac yn darparu ar gyfer unrhyw anghenion a nodir.

Cymeradwyodd Llywodraeth Cymru Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr (GTAA) ym mis Mawrth 2017. Nododd bod angen 6 llain preswyl ar safle parhaol a 4-5 llain symudol (arhosiad byr).

Darllenwch yr Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi ffurfio tîm prosiect i weithio ar ddarparu’r prosiect hwn.  Mae’r cynllun prosiect yn gosod allan y camau nesaf canlynol:

  • Adolygu holl dir yr Awdurdod Lleol a gwneud galwad gyhoeddus am dir er mwyn nodi'r lleoliadau posibl gorau - Dechreuodd yr alwad gyhoeddus am dir ar 13 Medi a daeth i ben ar 8 Tachwedd 2017.
  • Cynnal arfarniad o dir gan ystyried lleoliadau yn erbyn meini prawf cynllunio a chanllawiau Llywodraeth Cymru ar ddylunio safleoedd Sipsiwn a Theithwyr
  • Penderfyniad y cabinet am leoliadau dewisedig;
  • Ymchwiliadau safle a chysyniad dylunio;
  • Cynnal ymgynghoriad cyn-cynllunio;
  • Cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio.

Pwy sy’n talu amdano?

Dywed y gyfraith fod gan Awdurdodau Lleol ddyletswydd i ddarparu’r safleoedd hyn.  Fodd bynnag, dros y blynyddoedd nesaf mae cyllid ar gael gan Lywodraeth Cymru i dalu am ddatblygu’r safleoedd hyn.  Byddai rhent gan y preswylwyr yn talu'r costau parhaus ar ôl i’r safleoedd hyn gael eu hadeiladu.

Beth yw'r amserlen?

Mae’n anodd gwybod yn union faint o amser y bydd y prosiect hwn yn ei gymryd i’w gwblhau oherwydd bod nifer o gamau i’w cwblhau cyn y bydd y safleoedd hyn yn barod i dderbyn preswylwyr.

Y cam nesaf yw cwblhau ymgynghoriad cyn-cynllunio ar bob safle arfaethedig cyn paratoi ar gyfer cyflwyno ceisiadau cynllunio ffurfiol.

Mae’n debyg mai’r cynharaf y bydd y safleoedd yn barod i dderbyn preswylwyr fydd diwedd 2019.

Sut allaf ganfod mwy / dweud fy nweud?

  • Bydd yr ymgynghori cyn-cynllunio yn dechrau digwydd yn yr Hydref/Tachwedd. Gellir gweld bob dogfen a chynllun perthnasol a chael cyfle i ddweud eich dweud ar y ddau gynllun ar dudalen Sgwrs y Sir drwy ddilyn y ddolen hon yn ystod y cyfnod hwn. Byddwn yn eich diweddaru drwy’r wefan, y wasg a’r cyfryngau cymdeithasol.
  • Bydd cyfle hefyd i unrhyw un sydd â diddordeb godi pryderon cynllunio trwy’r broses ymgynghori statudol fel rhan o unrhyw gais cynllunio

Byddwn yn cadw’r tudalennau gwe hyn yn gyfredol ac yn ychwanegu gwybodaeth bellach a dyddiadau wrth iddynt gael eu cytuno.

Gellir cael mwy o wybodaeth am ddiwylliant a ffyrdd o fyw Sipsiwn a Theithwyr a’r rhesymau pam fod y safleoedd hyn yn bwysig yma:

Chwalu'r Chwedlau am Sipsiwn a Theithwyr