Copi o dystysgrif

Os hoffech chi archebu copi o dystysgrif geni neu dystysgrif marwolaeth (genedigaeth neu farwolaeth yn y 6 mis diwethaf) neu dystysgrif priodas a gynhaliwyd yn y 18 mis diwethaf, yna ewch i adran y swyddfeydd cofrestru. Bydd arnoch angen cwblhau un o’r ffurflenni cais canlynol a’i dychwelyd i’r swyddfa gyda’r taliad;

Pryd fyddaf yn derbyn y dystysgrif?

Rydym ni’n gwneud ein gorau i gynhyrchu’r dystysgrif cyn gynted â phosib, ond nid oes modd i ni bob tro ddarparu’r dystysgrif ar ddiwrnod eich ymweliad. Os oes angen tystysgrif arnoch chi ar frys, efallai yr hoffech chi ddefnyddio ein gwasanaeth blaenoriaethu, gwelwch y manylion isod. 

Cost a ffyrdd o dalu

Mae copi o dystysgrif yn costio £10.00. Gallwch dalu:

  • yn bersonol gydag arian neu gerdyn debyd/credyd
  • dros y ffôn gyda cherdyn debyd/credyd
  • neu drwy archeb bost (yn amgáu amlen barod â stamp)

Os ydych chi’n gwneud cais am dystysgrif wedi ei danfon i’ch cartref, bydd yn rhaid i chi dalu £1.00 ychwanegol. 

Gwasanaeth blaenoriaethu

Gallwch ddewis ein gwasanaeth blaenoriaethu am £17.00 ychwanegol. Gyda’r gwasanaeth yma bydd eich tystysgrif yn cael ei chynhyrchu ar yr un diwrnod y bu i chi wneud y cais (cyn belled â’n bod yn derbyn eich cais cyn 11am). 

Swyddfa Gofrestru Cyffredinol

Gallwch archebu copi o dystysgrif geni, priodas neu farwolaeth o’r Swyddfa Gofrestru Cyffredinol.
Gwneud cais ar-lein i'r Swyddfa Gofrestru Cyffredinol

Newid tystysgrif

Dim ond dan rhai amgylchiadau yn unig y gellir addasu tystysgrif geni neu farwolaeth wreiddiol, cysylltwch â ni i drafod hyn ymhellach.