Crwneriaid

Crwneriaid sydd yn cofnodi ac yn ymchwilio i farwolaethau sydyn, annisgwyl a threisgar. Uwch Grwner Ei Mawrhydi dros Ogledd Cymru (Dwyrain a Chanolog) ac sydd yng ngofal Sir Ddinbych, Conwy, Wrecsam a Sir y Fflint yw Mr John Gittins LL.B (Anrhydedd) sy’n gyfreithiwr.

Nid adroddir pob marwolaeth i’r crwner: yn y rhan fwyaf o achosion, gall Meddyg Teulu neu ddoctor ysbyty roi Tystysgrif Feddygol o achos marwolaeth fel y gellir ei chofrestru gan y cofrestrydd. 

Pryd y bydd a wnelo crwner â’r broses?

Dylid adrodd am farwolaeth wrth y crwner pan fydd meddyg yn gwybod neu ag achos rhesymol dros amau bod honno’n farwolaeth:

 • o ganlyniad i wenwyn, defnyddio cyffur rheoledig, cynnyrch meddyginiaethol, neu gemegyn gwenwynig; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i drawma, trais neu anaf corfforol, p'un ai a achoswyd yn fwriadol ai peidio; 
 • sy’n gysylltiedig ag unrhyw driniaeth neu weithdrefn feddygol neu debyg ei natur; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i hunan-niwed, (gan gynnwys methiant gan y sawl a fu farw i gadw ei fywyd ei hun) boed yn fwriadol neu fel arall; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i anaf neu glefyd a gafwyd yn ystod, neu y gellir ei briodoli i, gyrfa waith y sawl a fu farw; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i ddamwain hysbysadwy, gwenwyn, neu afiechyd; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i esgeulustod neu fethiant o ran gofal gan berson arall; 
 • a oedd fel arall yn annaturiol.

Dylai'r crwner gael gwybod hefyd os:

 • digwyddodd y farwolaeth yn y ddalfa neu fel arall yng ngharchar y wladwriaeth - o ba bynnag achos; 
 • na fu ymarferydd meddygol i weld yr ymadawedig ar unrhyw adeg yn y 14 diwrnod cyn y farwolaeth a bod dim ymarferydd meddygol ar gael o fewn cyfnod rhesymol i baratoi Tystysgrif Feddygol o Achos Marwolaeth; 
 • na wŷr neb pwy yw’r ymadawedig; 
 • nad yw’n hysbys beth oedd achos y farwolaeth.

Pan fydd marwolaeth wedi ei hadrodd wrth y crwner bydd yn rhaid i’r cofrestrydd aros i’r crwner orffen ei ymholiadau cyn y gellir cofrestru’r farwolaeth. Gall yr ymholiadau hyn gymryd amser, felly cymeradwyir cysylltu â swyddfa’r crwner cyn gwneud unrhyw drefniadau ar gyfer angladd. 

Beth fydd y crwner yn ei wneud?

Bydd crwneriaid yn ceisio sefydlu achos meddygol y farwolaeth. Os bydd amheuaeth ynglŷn â’r achos yn dilyn post mortem, fe gynhelir cwest. Os bydd yr archwiliad yn dangos fod y farwolaeth yn un naturiol, mae’n bosib na fydd angen cwest ac fe wnaiff y crwner anfon ffurflen at y cofrestrydd marwolaethau fel y gall perthnasau gofrestru’r farwolaeth ac fel y gall y cofrestrydd roi tystysgrif claddedigaeth.

Cwestau

Cynhelir cwest i gofnodi;

 • Pwy oedd yr ymadawedig 
 • Pryd, ble a sut y digwyddodd achos meddygol y farwolaeth

Pan ddeuir i gasgliad, bydd y crwner yn cofnodi’r manylion sydd eu hangen er mwyn cofrestru’r farwolaeth.

Nid yw cwest yn penderfynu ynglŷn ag atebolrwydd sifil neu atebolrwydd troseddol ar ran rhywun a enwir.

Cwestau sydd ar y gweill

Cliciwch ar ddyddiad i weld pa gwestau sy’n digwydd ar y diwrnod hwnnw:

Mae’n anghyfreithlon gwneud unrhyw recordiadau neu dynnu lluniau o fewn Ystafell y Llys neu yn adeilad y Llys
Dydd Llun 6 i Dydd Gwener 10 Ionawr 2020

Gwrandawiad rheithgor

Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN

10am

 • Enw: Paul Williams
 • Oed: 39
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham Maelor 12.2.17
Dydd Mawrth 14 Ionawr 2020

Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN

10am

 • Enw: Jacqueline Gail Cowley
 • Oed: 55
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Shotton 16.01.19

11am

 • Enw: Lynne Nel
 • Oed: 50
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Rhyl 28.04.19

11.45am

 • Enw: Carl Bernard Smith
 • Oed: 48
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Pensarn 05.07.19

12.30pm

 • Enw: Peter Skidmore
 • Oed: 69
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Stoke on Trent 06.08.19

2pm

 • Enw: Robin Glen Burness Watts
 • Oed: 88
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd 07.08.19

2.45pm

 • Enw: Elizabeth Smith
 • Oed: 97
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd 20.08.18

 

Dydd Iau 16 Ionawr 2020

Cwrt y Crwner, Town Hall, Lloyd Street, Llandudno, LL30 2UP

10am

 • Enw: Alan Smith Carroll
 • Oed: 85
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Colwyn Bay 16.08.19

10.45am

 • Enw: Robert Stephen Kotkowicz
 • Oed: 53
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Llandudno 13.09.19

11.30am

 • Enw: Ian William Lawson Calley
 • Oed: 67
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd 13.09.19

12 hanner dydd

 • Enw: Patricia Dickenson
 • Oed: 85
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Colwyn Bay 17.09.19

12.30pm

 • Enw: Maureen Cunniam
 • Oed: 58
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Colwyn Bay 30.06.19
Dydd Gwener 17 Ionawr 2020

Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN

9.30am

 • Enw: Peter Llewellyn Owen
 • Oed: 48
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd 30.03.19

10am

 • Enw: James William Wilson
 • Oed: 88
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham Maelor 19.03.19

11.15am

 • Enw: Ruth Bamber
 • Oed: 97
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd 04.06.19

2pm

 • Enw: Brendan Patrick Lawlor
 • Oed: 51
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Trefnant 16.03.19

3.15pm

 • Enw: Adrion Greenwood
 • Oed: 60
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Mancot 01.04.18

 

Dydd Gwener 24 Ionawr 2020

Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN

10am

 • Enw: Colin Graham Hornsby
 • Oed: 17
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Dinbych 26.10.18

10am

 • Enw: John Michael Jones
 • Oed: 18
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Dinbych 26.10.18

10am

 • Enw: Leon Daniel Rice
 • Oed: 17
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Dinbych 26.10.18
Dydd Mercher 29 Ionawr 2020

Cwrt y Crwner, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY

10am

 • Enw: Robert David Jones
 • Oed: 36
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham 30.05.19

11.00am

 • Enw: Hugh McMullan
 • Oed: 95
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd 24.08.19

11.45am

 • Enw: Gary Andrew Evans
 • Oed: 53
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Shotton 08.02.19

2pm

 • Enw: Bruce Leslie Hughes
 • Oed: 76
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd 26.08.19

2.45pm

 • Enw: Daniel Robert Oakley
 • Oed: 28
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Pennant Uchaf 06.09.19

3.30pm

 • Enw: William Cooper
 • Oed: 68
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham Maelor 11.09.19

 

Dydd Iau 30 Ionawr 2020

Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN

10am

 • Enw: Doreen Jones
 • Oed: 84
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd 04.06.19
Dydd Gwener 31 Ionawr 2020

Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN

10am

 • Enw: Michael John Langton
 • Oed: 43
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Flint 12.06.19

10.45am

 • Enw: Bryan David Thomas
 • Oed: 45
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Rhyl 21.06.19

11.30am

 • Enw: Elsie Parry
 • Oed: 95
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd 02.09.19

12.15pm

 • Enw: Joyce Ashworth
 • Oed: 81
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham Maelor 05.09.19

2pm

 • Enw: Anna Williams
 • Oed: 92
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Colwyn Bay Hospital 05.09.19

2.45pm

 • Enw: Carl Taylor
 • Oed: 32
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd 04.09.19

3.30pm

 • Enw: Irene Jones
 • Oed: 89
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd 02.08.19

4.15pm

 • Enw: James Stuart Crosbie
 • Oed: 91
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Mold 21.01.19

 

 

Cofrestr Marwolaethau

Os penderfyna’r crwner bod angen cynnal cwest, ni chaiff y farwolaeth ei chofrestru nes bod y cwest wedi ei gwblhau, fodd bynnag rhoddir Tystysgrif Marwolaeth Dros Dro gan y crwner hyd nes y gellir cofrestru’n llawn.
Wedi’r cwest, bydd y crwner yn cofrestru'r farwolaeth gyda chofrestrydd yr ardal lle digwyddodd y farwolaeth. Dyma ble mae swyddfeydd cofrestru Gogledd Cymru (Dwyrain a Chanolog):

Swyddfa y Crwner

Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Crwner yn defnyddio'r manylion isod:
Mr John Gittins
Swyddfa Crwner Ei Mawrhydi,
Neuadd y Sir
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
LL15 1YN

Ebost: cwrner@sirddinbych.gov.uk  
Ffôn: 01824 708 047