Crwneriaid

Crwneriaid sydd yn cofnodi ac yn ymchwilio i farwolaethau sydyn, annisgwyl a threisgar. Uwch Grwner Ei Mawrhydi dros Ogledd Cymru (Dwyrain a Chanolog) ac sydd yng ngofal Sir Ddinbych, Conwy, Wrecsam a Sir y Fflint yw Mr John Gittins LL.B (Anrhydedd) sy’n gyfreithiwr.

Nid adroddir pob marwolaeth i’r crwner: yn y rhan fwyaf o achosion, gall Meddyg Teulu neu ddoctor ysbyty roi Tystysgrif Feddygol o achos marwolaeth fel y gellir ei chofrestru gan y cofrestrydd. 

Pryd y bydd a wnelo crwner â’r broses?

Dylid adrodd am farwolaeth wrth y crwner pan fydd meddyg yn gwybod neu ag achos rhesymol dros amau bod honno’n farwolaeth:

 • o ganlyniad i wenwyn, defnyddio cyffur rheoledig, cynnyrch meddyginiaethol, neu gemegyn gwenwynig; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i drawma, trais neu anaf corfforol, p'un ai a achoswyd yn fwriadol ai peidio; 
 • sy’n gysylltiedig ag unrhyw driniaeth neu weithdrefn feddygol neu debyg ei natur; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i hunan-niwed, (gan gynnwys methiant gan y sawl a fu farw i gadw ei fywyd ei hun) boed yn fwriadol neu fel arall; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i anaf neu glefyd a gafwyd yn ystod, neu y gellir ei briodoli i, gyrfa waith y sawl a fu farw; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i ddamwain hysbysadwy, gwenwyn, neu afiechyd; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i esgeulustod neu fethiant o ran gofal gan berson arall; 
 • a oedd fel arall yn annaturiol.

Dylai'r crwner gael gwybod hefyd os:

 • digwyddodd y farwolaeth yn y ddalfa neu fel arall yng ngharchar y wladwriaeth - o ba bynnag achos; 
 • na fu ymarferydd meddygol i weld yr ymadawedig ar unrhyw adeg yn y 14 diwrnod cyn y farwolaeth a bod dim ymarferydd meddygol ar gael o fewn cyfnod rhesymol i baratoi Tystysgrif Feddygol o Achos Marwolaeth; 
 • na wŷr neb pwy yw’r ymadawedig; 
 • nad yw’n hysbys beth oedd achos y farwolaeth.

Pan fydd marwolaeth wedi ei hadrodd wrth y crwner bydd yn rhaid i’r cofrestrydd aros i’r crwner orffen ei ymholiadau cyn y gellir cofrestru’r farwolaeth. Gall yr ymholiadau hyn gymryd amser, felly cymeradwyir cysylltu â swyddfa’r crwner cyn gwneud unrhyw drefniadau ar gyfer angladd. 

Beth fydd y crwner yn ei wneud?

Bydd crwneriaid yn ceisio sefydlu achos meddygol y farwolaeth. Os bydd amheuaeth ynglŷn â’r achos yn dilyn post mortem, fe gynhelir cwest. Os bydd yr archwiliad yn dangos fod y farwolaeth yn un naturiol, mae’n bosib na fydd angen cwest ac fe wnaiff y crwner anfon ffurflen at y cofrestrydd marwolaethau fel y gall perthnasau gofrestru’r farwolaeth ac fel y gall y cofrestrydd roi tystysgrif claddedigaeth.

Cwestau

Cynhelir cwest i gofnodi;

 • Pwy oedd yr ymadawedig 
 • Pryd, ble a sut y digwyddodd achos meddygol y farwolaeth

Pan ddeuir i gasgliad, bydd y crwner yn cofnodi’r manylion sydd eu hangen er mwyn cofrestru’r farwolaeth.

Nid yw cwest yn penderfynu ynglŷn ag atebolrwydd sifil neu atebolrwydd troseddol ar ran rhywun a enwir.

Cwestau sydd ar y gweill

Cliciwch ar ddyddiad i weld pa gwestau sy’n digwydd ar y diwrnod hwnnw.

Dydd Mercher 21 Chwefror

Neuadd y Dref, Lloyd Street, Llandudno, LL30 2UP


Enw'r ymadawedig Oed Lle a dyddiad marwolaeth Amser y gwrandawiad
TIMOTHY JOHN REES 51 COLWYN BAY 18.9.17 10am
MARY GREGORY 94 LLANDUDNO 19.9.17 10.45am
HEDDWEN MAI ROBERTS 70 LLYSFAEN 7.6.17 11.30am
SANDRA MARGARET JONES 58 ABERGELE 23.9.17 12.15pm
JANE MARGARET GRIFFITH 59 GLAN CLWYD 2.10.17 2pm
NICHOLAS EDWARDATHERTON SEAMAN 46 OLD COLWYN 10.10.17 2.45pm
PAMELA JANE BURGESS 45 GLAN CLWYD 30.9.17 3.30pm
TRACEY JANE LOWE 46 KINMEL BAY 14.10.17 4.15pm


Dydd Gwener 23 Chwefror

Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN


Enw'r ymadawedig Oed Lle a dyddiad marwolaeth Amser y gwrandawiad
MICHELLE FRASER AWBERY 46 RUTHIN 21.9.17 10am
IAN PHILIP ROBERTS 49 COUNTESS OF CHESTER 15.9.17 10.45am
WILLIAM JOHN DURCAN 87 GLAN CLWYD 4.10.17 11.30am
ANTHONY JAMES WALSH 81 PRESTATYN 6.10.17 2pm
PETER JOHNSTONE 57 RHOS ON SEA 29.6.17 2.45pm
DEAN ANTHONY WYNNE 44 WREXHAM 20.9.17 3.15pm


Dydd Mercher 28 Chwefror

Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY


Enw'r ymadawedig Oed Lle a dyddiad marwolaeth Amser y gwrandawiad
ANITA HUMPHREYS 72 WREXHAM MAELOR 25.9.17 10am
NICOLA JANE MILLAR 46 WREXHAM 27.9.17 10.45am
PETER HAYWARD 65 WREXHAM MAELOR 16.8.17 11.30am
IAIN ROGERSON 57 WREXHAM MAELOR 13.10.17 12.15pm
RAYMOND BRINDLEY 87 WREXHAM MAELOR 13.7.17 2pm


Dydd Mawrth 6 Mawrth

Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN


Enw'r ymadawedig Oed Lle a dyddiad marwolaeth Amser y gwrandawiad
WILLIAM RICHARD GILL 89 GLAN CLWYD 26.9.17 10am
EVIE MAY DAISY
GRACE STUBBS
5 WYTHNOS GLAN CLWYD 26.5.17 10.30am
WILLIAM STANLEY FIELD 77 DENBIGH HOSPITAL 23.9.17 11.15am
LOUISE WOOD 44 GLAN CLWYD 1.7.17 12 HANNER DYDD


Dydd Iau 8 Mawrth

Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NB


Enw'r ymadawedig Oed Lle a dyddiad marwolaeth Amser y gwrandawiad
JONATHAN STEPHEN
WHITEHEAD
40 MANCOT 3.6.17 10am
ROWENA GREEN 57 WREXHAM MAELOR 14.7.17 10.45am
GWYNETH EAGLES 81 WREXHAM MAELOR 12.10.17 11.30AM
MATTHEW O’HARE 43 DEESIDE 17.6.17 12.15PM
SHIRLEY MAY KINSON 56 WREXHAM MAELOR 13.10.17 2PM
JOHNATHAN LEE REYNOLDS 48 BUCKLEY 14.10.17 2.45PM


Dydd Gwener 16 Mawrth

Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN


Enw'r ymadawedig Oed Lle a dyddiad marwolaeth Amser y gwrandawiad
MARY BACON 95 DEGANWY 5.7.17 10am
KARL RONALD HIBBERD 28 CERRIGYDRUDION 24.6.17 2pm


Dydd Mercher 21 Mawrth

Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN


Enw'r ymadawedig Oed Lle a dyddiad marwolaeth Amser y gwrandawiad
CAROL LOWNDES 70 RHYL 26.6.17 10am
NEIL WILLIAM CRESSWELL 79 GLAN CLWYD 15.10.17 10.45am
TRACEY BOWLES 52 RHYL 16.10.17 11.30am
BARBARA ANN HIBBERTS 72 WREXHAM AMELOR 15.9.17 2pm


Dydd Gwener 23 Mawrth

Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN


Enw'r ymadawedig Oed Lle a dyddiad marwolaeth Amser y gwrandawiad
DAVID EVANS 33 HOLYWELL 24.8.17 10am
NIGEL RICHARD KEIGHLEY 67 ALICANTE 7.3.17 10.45am
DAVID THOMAS 46 PRESTAYN 2.8.17 11.30am
KEITH PAUL RUSSELL 57 GLAN CLWYD 3.5.17 2pm


Dydd Mercher 28 Mawrth

Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN


Enw'r ymadawedig Oed Lle a dyddiad marwolaeth Amser y gwrandawiad
HARRY BENNETT 82 GLAN CLWYD 5.7.17 10am 

Cofrestr Marwolaethau

Os penderfyna’r crwner bod angen cynnal cwest, ni chaiff y farwolaeth ei chofrestru nes bod y cwest wedi ei gwblhau, fodd bynnag rhoddir Tystysgrif Marwolaeth Dros Dro gan y crwner hyd nes y gellir cofrestru’n llawn.
Wedi’r cwest, bydd y crwner yn cofrestru'r farwolaeth gyda chofrestrydd yr ardal lle digwyddodd y farwolaeth. Dyma ble mae swyddfeydd cofrestru Gogledd Cymru (Dwyrain a Chanolog):

Swyddfa y Crwner

Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Crwner yn defnyddio'r manylion isod:
Mr John Gittins
Swyddfa Crwner Ei Mawrhydi,
Neuadd y Sir
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
LL15 1YN

Ebost: cwrner@sirddinbych.gov.uk  
Ffôn: 01824 708 047