Crwneriaid

Crwneriaid sydd yn cofnodi ac yn ymchwilio i farwolaethau sydyn, annisgwyl a threisgar. Uwch Grwner Ei Mawrhydi dros Ogledd Cymru (Dwyrain a Chanolog) ac sydd yng ngofal Sir Ddinbych, Conwy, Wrecsam a Sir y Fflint yw Mr John Gittins LL.B (Anrhydedd) sy’n gyfreithiwr.

Nid adroddir pob marwolaeth i’r crwner: yn y rhan fwyaf o achosion, gall Meddyg Teulu neu ddoctor ysbyty roi Tystysgrif Feddygol o achos marwolaeth fel y gellir ei chofrestru gan y cofrestrydd. 

Pryd y bydd a wnelo crwner â’r broses?

Dylid adrodd am farwolaeth wrth y crwner pan fydd meddyg yn gwybod neu ag achos rhesymol dros amau bod honno’n farwolaeth:

 • o ganlyniad i wenwyn, defnyddio cyffur rheoledig, cynnyrch meddyginiaethol, neu gemegyn gwenwynig; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i drawma, trais neu anaf corfforol, p'un ai a achoswyd yn fwriadol ai peidio; 
 • sy’n gysylltiedig ag unrhyw driniaeth neu weithdrefn feddygol neu debyg ei natur; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i hunan-niwed, (gan gynnwys methiant gan y sawl a fu farw i gadw ei fywyd ei hun) boed yn fwriadol neu fel arall; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i anaf neu glefyd a gafwyd yn ystod, neu y gellir ei briodoli i, gyrfa waith y sawl a fu farw; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i ddamwain hysbysadwy, gwenwyn, neu afiechyd; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i esgeulustod neu fethiant o ran gofal gan berson arall; 
 • a oedd fel arall yn annaturiol.

Dylai'r crwner gael gwybod hefyd os:

 • digwyddodd y farwolaeth yn y ddalfa neu fel arall yng ngharchar y wladwriaeth - o ba bynnag achos; 
 • na fu ymarferydd meddygol i weld yr ymadawedig ar unrhyw adeg yn y 14 diwrnod cyn y farwolaeth a bod dim ymarferydd meddygol ar gael o fewn cyfnod rhesymol i baratoi Tystysgrif Feddygol o Achos Marwolaeth; 
 • na wŷr neb pwy yw’r ymadawedig; 
 • nad yw’n hysbys beth oedd achos y farwolaeth.

Pan fydd marwolaeth wedi ei hadrodd wrth y crwner bydd yn rhaid i’r cofrestrydd aros i’r crwner orffen ei ymholiadau cyn y gellir cofrestru’r farwolaeth. Gall yr ymholiadau hyn gymryd amser, felly cymeradwyir cysylltu â swyddfa’r crwner cyn gwneud unrhyw drefniadau ar gyfer angladd. 

Beth fydd y crwner yn ei wneud?

Bydd crwneriaid yn ceisio sefydlu achos meddygol y farwolaeth. Os bydd amheuaeth ynglŷn â’r achos yn dilyn post mortem, fe gynhelir cwest. Os bydd yr archwiliad yn dangos fod y farwolaeth yn un naturiol, mae’n bosib na fydd angen cwest ac fe wnaiff y crwner anfon ffurflen at y cofrestrydd marwolaethau fel y gall perthnasau gofrestru’r farwolaeth ac fel y gall y cofrestrydd roi tystysgrif claddedigaeth.

Cwestau

Cynhelir cwest i gofnodi;

 • Pwy oedd yr ymadawedig 
 • Pryd, ble a sut y digwyddodd achos meddygol y farwolaeth

Pan ddeuir i gasgliad, bydd y crwner yn cofnodi’r manylion sydd eu hangen er mwyn cofrestru’r farwolaeth.

Nid yw cwest yn penderfynu ynglŷn ag atebolrwydd sifil neu atebolrwydd troseddol ar ran rhywun a enwir.

Cwestau sydd ar y gweill

Cliciwch ar ddyddiad i weld pa gwestau sy’n digwydd ar y diwrnod hwnnw:

Mae’n anghyfreithlon gwneud unrhyw recordiadau neu dynnu lluniau o fewn Ystafell y Llys neu yn adeilad y Llys
Dydd Mercher 30 Ionawr 2019

Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN


Enw'r ymadawedig Oed Lle a dyddiad marwolaeth Amser y gwrandawiad
AGNES DESCHUYMER 60 DENBIGH 20.4.18 10am
DANIEL PIERAERTS 65 DENBIGH 20.4.18 10am
TREVOR DAVID RICHARDS 84 COLWYN BAY HOSPITAL 11.7.18 11am
SELINA JACQUELINE SHAW 73 GLAN CLWYD 17.9.18 12 noon
BEVERLEY ANNE WHITFIELD 55 GLAN CLWYD 06.11.17  2pm
Dydd Gwener 1 a Dydd Llun 4 Chwefror 2019

Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN


Enw'r ymadawedig Oed Lle a dyddiad marwolaeth Amser y gwrandawiad
SIAN JONES 43 GLAN CLWYD 11.10.16 10am
Dydd Mercher 6 Chwefror 2019

Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN


Enw'r ymadawedig Oed Lle a dyddiad marwolaeth Amser y gwrandawiad
ENID LEWIS 82 WREXHAM MAELOR 6.2.18 10am
MICHAEL ANTHONY
ASHWORTH
40 PRESTATYN 18.9.18 12 noon
PAULINE MARUEEN GREED 77 GLAN CLWYD 22.1.18 1.30pm
Dydd Iau 7 Chwefror 2019

Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN


Enw'r ymadawedig Oed Lle a dyddiad marwolaeth Amser y gwrandawiad
CORIN WILLIAM ENGLEBERT 46 WREXHAM 11.9.18 9.45am
NEIL DERRICK DAVIES 64 GLAN CLWYD 13.9.18 10.30am
JUNE MICHELLE JONES 50 WREXHAM MAELOR 17.5.18 11am
MADELINE CONSTANCE
STAPLES
86 WREXHAM MAELOR 9.4.18 2pm
Dydd Gwener 8 Chwefror 2019

Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN


Enw'r ymadawedig Oed Lle a dyddiad marwolaeth Amser y gwrandawiad
KENNETH WRIGHT 80 GLAN CLWYD 14.8.17 10am
Dydd Iau 14 Chwefror 2019

Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN


Enw'r ymadawedig Oed Lle a dyddiad marwolaeth Amser y gwrandawiad
SAMANTHA JANE BROUSAS
(GWRANDAWIAD CYN-CWEST)
49 WREXHAM MAELOR 23.2.18 10am
JAMES TATTERSALL 85 GLAN CLWYD 20.9.18 2pm
BARRIE STUART STUART 71 CONNAHS QUAY 3.9.18 2.45pm
Dydd Gwener 15 a Dydd Llun 18 Chwefror 2019

Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN


Enw'r ymadawedig Oed Lle a dyddiad marwolaeth Amser y gwrandawiad
MORGAN MILLER-SMITH 16 GLAN CLWYD 29.10.17 10am
Dydd Mercher 20 Chwefror 2019

Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN


Enw'r ymadawedig Oed Lle a dyddiad marwolaeth Amser y gwrandawiad
JEFFREY WILLIAMS 72 WREXHAM 27.9.18 10am
Dydd Iau 21 Chwefror 2019

Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NB


Enw'r ymadawedig Oed Lle a dyddiad marwolaeth Amser y gwrandawiad
DAVID HUGH JONES 60 AFONWEN 6.9.18 10am
ROBERT LOUIS STEVENS 75 WREXHAM MAELOR 6.9.18 10.45am
IRENE RENATE ROSENBLATT 66 FLINT 21.6.18 11.30am
STANLEY BARRITT 89 MOSTYN 22.10.18 12.15pm
COLIN FREDERICK MILES 71 WREXHAM 18.8.18 2pm
ALEXANDER NICHOLAS
KRISTIAN FARRON-MAHON
36 A55 CONWY 27.12.17 2.45pm
PHYLLIS FRANCE 76 GLAN CLWYD 2.3.18 3.30pm
Dydd Gwener 22 Chwefror 2019

Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN


Enw'r ymadawedig Oed Lle a dyddiad marwolaeth Amser y gwrandawiad
VIVIENNE ANNE GREENER
(GWRANDAWIAD CYN-CWEST)
64 GLAN CLWYD 20.3.18 10am
Dydd Mercher 27 Chwefror 2019

Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY


Enw'r ymadawedig Oed Lle a dyddiad marwolaeth Amser y gwrandawiad
ANDREW THOMAS SINTON 54 WREXHAM 8.9.18 10am
PETER RAYMOND
EDWARD FORMAN
79 WREXHAM MAELOR 20.9.18 10.45am
JOYCE ELIZABETH BAILEY 93 WREXHAM MAELOR 24.9.18 11.15am
JOHN HENRY WYNNE 88 WREXHAM MAELOR 14.4.18 12.30pm
ANTHONY WARBURTON 49 WREXHAM 1.10.18 2pm
JOHN WILLIAM GARSTON 90 WREXHAM 30.9.18 2.45pm

 

Cofrestr Marwolaethau

Os penderfyna’r crwner bod angen cynnal cwest, ni chaiff y farwolaeth ei chofrestru nes bod y cwest wedi ei gwblhau, fodd bynnag rhoddir Tystysgrif Marwolaeth Dros Dro gan y crwner hyd nes y gellir cofrestru’n llawn.
Wedi’r cwest, bydd y crwner yn cofrestru'r farwolaeth gyda chofrestrydd yr ardal lle digwyddodd y farwolaeth. Dyma ble mae swyddfeydd cofrestru Gogledd Cymru (Dwyrain a Chanolog):

Swyddfa y Crwner

Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Crwner yn defnyddio'r manylion isod:
Mr John Gittins
Swyddfa Crwner Ei Mawrhydi,
Neuadd y Sir
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
LL15 1YN

Ebost: cwrner@sirddinbych.gov.uk  
Ffôn: 01824 708 047