Crwneriaid

Crwneriaid sydd yn cofnodi ac yn ymchwilio i farwolaethau sydyn, annisgwyl a threisgar. Uwch Grwner Ei Mawrhydi dros Ogledd Cymru (Dwyrain a Chanolog) ac sydd yng ngofal Sir Ddinbych, Conwy, Wrecsam a Sir y Fflint yw Mr John Gittins LL.B (Anrhydedd) sy’n gyfreithiwr.

Nid adroddir pob marwolaeth i’r crwner: yn y rhan fwyaf o achosion, gall Meddyg Teulu neu ddoctor ysbyty roi Tystysgrif Feddygol o achos marwolaeth fel y gellir ei chofrestru gan y cofrestrydd. 

Pryd y bydd a wnelo crwner â’r broses?

Dylid adrodd am farwolaeth wrth y crwner pan fydd meddyg yn gwybod neu ag achos rhesymol dros amau bod honno’n farwolaeth:

 • o ganlyniad i wenwyn, defnyddio cyffur rheoledig, cynnyrch meddyginiaethol, neu gemegyn gwenwynig; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i drawma, trais neu anaf corfforol, p'un ai a achoswyd yn fwriadol ai peidio; 
 • sy’n gysylltiedig ag unrhyw driniaeth neu weithdrefn feddygol neu debyg ei natur; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i hunan-niwed, (gan gynnwys methiant gan y sawl a fu farw i gadw ei fywyd ei hun) boed yn fwriadol neu fel arall; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i anaf neu glefyd a gafwyd yn ystod, neu y gellir ei briodoli i, gyrfa waith y sawl a fu farw; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i ddamwain hysbysadwy, gwenwyn, neu afiechyd; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i esgeulustod neu fethiant o ran gofal gan berson arall; 
 • a oedd fel arall yn annaturiol.

Dylai'r crwner gael gwybod hefyd os:

 • digwyddodd y farwolaeth yn y ddalfa neu fel arall yng ngharchar y wladwriaeth - o ba bynnag achos; 
 • na fu ymarferydd meddygol i weld yr ymadawedig ar unrhyw adeg yn y 14 diwrnod cyn y farwolaeth a bod dim ymarferydd meddygol ar gael o fewn cyfnod rhesymol i baratoi Tystysgrif Feddygol o Achos Marwolaeth; 
 • na wŷr neb pwy yw’r ymadawedig; 
 • nad yw’n hysbys beth oedd achos y farwolaeth.

Pan fydd marwolaeth wedi ei hadrodd wrth y crwner bydd yn rhaid i’r cofrestrydd aros i’r crwner orffen ei ymholiadau cyn y gellir cofrestru’r farwolaeth. Gall yr ymholiadau hyn gymryd amser, felly cymeradwyir cysylltu â swyddfa’r crwner cyn gwneud unrhyw drefniadau ar gyfer angladd. 

Beth fydd y crwner yn ei wneud?

Bydd crwneriaid yn ceisio sefydlu achos meddygol y farwolaeth. Os bydd amheuaeth ynglŷn â’r achos yn dilyn post mortem, fe gynhelir cwest. Os bydd yr archwiliad yn dangos fod y farwolaeth yn un naturiol, mae’n bosib na fydd angen cwest ac fe wnaiff y crwner anfon ffurflen at y cofrestrydd marwolaethau fel y gall perthnasau gofrestru’r farwolaeth ac fel y gall y cofrestrydd roi tystysgrif claddedigaeth.

Cwestau

Cynhelir cwest i gofnodi;

 • Pwy oedd yr ymadawedig 
 • Pryd, ble a sut y digwyddodd achos meddygol y farwolaeth

Pan ddeuir i gasgliad, bydd y crwner yn cofnodi’r manylion sydd eu hangen er mwyn cofrestru’r farwolaeth.

Nid yw cwest yn penderfynu ynglŷn ag atebolrwydd sifil neu atebolrwydd troseddol ar ran rhywun a enwir.

Cwestau sydd ar y gweill

Cliciwch ar ddyddiad i weld pa gwestau sy’n digwydd ar y diwrnod hwnnw:

Mae’n anghyfreithlon gwneud unrhyw recordiadau neu dynnu lluniau o fewn Ystafell y Llys neu yn adeilad y Llys
Dydd Mawrth 9 Ebrill 2019

Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NB


Enw'r ymadawedig Oed Lle a dyddiad marwolaeth Amser y gwrandawiad
LOIS WOODS 94 MOLD 26.10.18 10am
PHILIP NEAL DAVIES 41 MOLD 6.11.18 10.30am
ELAINE SHARON KEYS 58 SHOTTON 6.11.18 11.30am
GEORGE ARNOLD BITHELL 28 CONNAHS QUAY 11.8.18 12.15pm
MARGARET TURLEY 81 HOLYWELL HOSPITAL 8.11.18 2pm
HAROLD EVANS 88 WREXHAM MAELOR 16.11.18 2.45pm
NORMAN WOOSNAM 81 FLINT 10.11.18 3.30pm
Dydd Mercher 10 Ebrill 2019

Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN


Enw'r ymadawedig Oed Lle a dyddiad marwolaeth Amser y gwrandawiad
ARTHUR PRICE HUGHES
(GWRANDAWIAD CYN-CWEST)
81 GLAN CLWYD 24.10.14 10am
CATHERINE LISA JONES
(GWRANDAWIAD CYN-CWEST)
35 WREXHAM MAELOR 10.11.16 2pm
Dydd Iau 11 Ebrill 2019

Cwrt y Crwner, Neuadd y Dref, Lloyd Street, Llandudno, LL30 2UP


Enw'r ymadawedig Oed Lle a dyddiad marwolaeth Amser y gwrandawiad
JOSIE MARY HUGHES 84 COLWYN BAY HOSPITAL 3.10.18 10am
CYRIL DONALD BOOKBINDER 89 GLAN CLWYD 7.11.18 10.30am
MIRIAM MARIE JONES 44 GLAN CLWYD 30.10.18 11.15am
KAREN COLLEEN NECEK 65 ABERGELE 31.10.18 12.15pm
LUKE CHRISTOPHER LINEGAR 23 COLWYN BAY 4.11.18 2pm
THOMAS DEREK HUGHES 89 GLAN CLWYD 17.11.18 2.45pm
Dydd Gwener 12 Ebrill 2019

Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN


Enw'r ymadawedig Oed Lle a dyddiad marwolaeth Amser y gwrandawiad
KATHLEEN SMITH 84 HOLYWELL 12.5.18 10am
Dydd Mawrth 16 Ebrill 2019

Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY


Enw'r ymadawedig Oed Lle a dyddiad marwolaeth Amser y gwrandawiad
EUNICE CURBISHLEY 81 WREXHAM MAELOR 1.11.18 10am
RUSSELL IAN PHILLIPS 53 WREXHAM 11.7.18 10.45am
DOROTHY ROBERTS 88 WREXHAM 27.7.18 11.30am
COLIN HEATH 61 WREXHAM 19.6.18 12.15pm
ALISON JANE EDWARDS 41 WREXHAM MAELOR 18.11.18 2pm
BRENDA NORTHALL 81 WREXHAM 4.12.18 3.15pm
JOHN ERNEST STACE 85 WREXHAM 16.4.18 4pm
Dydd Mercher 17 Ebrill 2019

Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NB


Enw'r ymadawedig Oed Lle a dyddiad marwolaeth Amser y gwrandawiad
SHEILA PARKINSON 80 WREXJAM MAELOR 17.9.17 10am
Dydd Iau 18 Ebrill 2019

Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN


Enw'r ymadawedig Oed Lle a dyddiad marwolaeth Amser y gwrandawiad
JAMES WILKINSON 82 GLAN CLWYD 14.11.18 10am
OLIVE MARY MANTON 90 GLAN CLWYD 14.11.18 10.30am
EDITH JONES THOMAS 85 WREXHAM MAELOR 14.11.18 11.15am
PETER JOHN SMITH 80 GLAN CLWYD 13.11.18 12 hanner dydd
ARTHUR WHITE 76 WREXHAM MAELOR 8.11.18 1.30pm
JACQUELINE TITTERTON 78 ST ASAPH 13.11.18 3pm
JOSEPH HOWARD TITTERTON 80 ST ASAPH 13.11.18 3pm
Dydd Mercher 24 Ebrill 2019

Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN


Enw'r ymadawedig Oed Lle a dyddiad marwolaeth Amser y gwrandawiad
IDRIS JONES 91 WREXHAM MAELOR 19.11.18 10am
HOWARD CHARLES
WILLIAMSON
71 GLAN CLWYD 17.11.18 10.30am
MAUREEN BERYL FOX 80 GLAN CLWYD 16.11.18 11.45am
DARREN PAUL BYRNE 43 WREXHAM MAELOR 8.9.18 12.15pm
HANNAH ESTHER BROWNSON 82 GLAN CLWYD 1.9.18 2pm
JOHN ARTHUR BIRKENHEAD 51 HAWARDEN 7.9.18 3pm
Dydd Iau 25 Ebrill 2019

Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN


Enw'r ymadawedig Oed Lle a dyddiad marwolaeth Amser y gwrandawiad
JOHN BERWYN OWEN 60 ST ASAPH 27.2.18 10am
Dydd Gwener 26 Ebrill 2019

Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN


Enw'r ymadawedig Oed Lle a dyddiad marwolaeth Amser y gwrandawiad
FREDA EILEEN DUCKERS 79 WREXHAM 9.10.18 10am

 

Cofrestr Marwolaethau

Os penderfyna’r crwner bod angen cynnal cwest, ni chaiff y farwolaeth ei chofrestru nes bod y cwest wedi ei gwblhau, fodd bynnag rhoddir Tystysgrif Marwolaeth Dros Dro gan y crwner hyd nes y gellir cofrestru’n llawn.
Wedi’r cwest, bydd y crwner yn cofrestru'r farwolaeth gyda chofrestrydd yr ardal lle digwyddodd y farwolaeth. Dyma ble mae swyddfeydd cofrestru Gogledd Cymru (Dwyrain a Chanolog):

Swyddfa y Crwner

Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Crwner yn defnyddio'r manylion isod:
Mr John Gittins
Swyddfa Crwner Ei Mawrhydi,
Neuadd y Sir
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
LL15 1YN

Ebost: cwrner@sirddinbych.gov.uk  
Ffôn: 01824 708 047