Priodasau crefyddol

Os ydych chi am briodi yn yr Eglwys yng Nghymru neu Eglwys Loegr, bydd angen i chi siarad â ficer yr eglwys yr ydych chi’n dymuno priodi ynddi.

Yn wahanol i briodasau sifil, fe gynhelir priodasau crefyddol fel rheol yn yr ardal lle mae un ohonoch chi’n byw. Mewn rhai achosion gallwch briodi mewn eglwys y tu allan i’r lle bydd un ohonoch chi’n byw, cyn belled â bod un ohonoch chi’n addoli mewn adeilad arall neu does yna’r un adeilad o’ch enwad crefyddol chi yn eich ardal.

Fe fydd yna berson awdurdodedig i ysgrifennu’r gofrestr fel arfer, ond os na fydd yna mae’n rhaid i chi gysylltu â’r Swyddfa Gofrestru leol i drefnu i gofrestrydd fod yn bresennol. Bydd cael cofrestrydd yn bresennol mewn priodas grefyddol yn costio £86.00. 

Diweddaraf am coronafeirws

Mae gwasanaeth cofrestru Sir Ddinbych wedi penderfynu rhoi'r gorau i gynnal priodasau, partneriaeth sifil neu seremonïau dewisol eraill (e.e. adnewyddu addunedau; Enwi babanod etc.) mewn Swyddfeydd Cofrestru ac mewn unrhyw leoliad trwyddedig yn Sir Ddinbych hyd nes y ceir rhybudd pellach.

Bydd hysbysiadau priodas/partneriaeth sifil yn cael eu gohirio hyd nes y rhoddir rhybudd pellach.

Gall unrhyw un sydd eisoes wedi archebu lle gysylltu â gwasanaeth cofrestru Sir Ddinbych drwy e-bostio: ceremonies@denbighshire.gov.uk

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws