Hyfforddiant addysg - Paratowch eich dosbarth ar gyfer y dyfodol gyda chynlluniau gwersi e-Bug (Cyflwynir yn Gymraeg)

Lleoliad
Neuadd y Sir - Rhuthun
Dyddiad(au)
07/10/2019 (08:45-12:15)
Disgrifiad

Cyflwynir y digwyddiad hwn yn Gymraeg

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr , ynghyd â'ch Tîm Ysgolion Iach yn cynnig hyfforddiant unigryw i alluogi athrawon i ddarparu gwersi e-Bug i blant ysgol gynradd sydd ym mlwyddyn pump a chwech (CA2).

Mae e-Bug yn offer dysgu ar-lein achrededig sydd am ddim sydd wedi'i lunio ar gyfer cwricwlwm cenedlaethol Cymru.  Mae'n helpu i wneud dysgu am ficrobau, lledaenu heintiau ac ymwthiant wrthfiotigau yn hwyl a byddwch yn barod am Wythnos Ymwybyddiaeth Gwrthfiotigau’r  Byd, a gynhelir rhwng11 a 18 Tachwedd 2019.

Gall athrawon gofrestru ar gyfer un o'r sesiynau a gynhelir mewn lleoliadau cyfleus fis Hydref hwn.   I hwyluso presenoldeb yn y sesiynau hyn byddwn yn rhoi cyfraniad tuag at costau llanw o £95 i'r ysgol wrth ddarparu'r sesiwn ddosbarth cyntaf yn yr ysgol.

Mae adnoddau e-Bug yn cynnwys pecyn i athrawon, cynlluniau gwersi manwl, taflenni gwaith ac astudiaethau rhyngweithiol.  Mae pob pecyn i athrawon yn cael ei gefnogi ymhellach gan wefan pwrpasol sydd wedi'i anelu at yr athro a’r plant, yn cynnwys gemau, cwisiau a chanllawiau adolygu ar-lein i barhau â'r dysgu.

Bydd pawb sy'n cymryd rhan yn cael cyfle i

  • Ddysgu'r wyddoniaeth y tu ôl i'r e-Bug
  • Ymarfer y gweithgareddau rhyngweithiol 
  • Mynd â'ch pecyn gwersi eich hun adra gyda chi
  • Rhwydweithio â chydweithwyr

Mynd a bathodynnau a thystysgrifau adra gyda chi

Bydd bob diwrnod astudio yn cael ei gynnal gan Kailey Sassi–Jones, Fferyllydd Gwrthficrobaidd Arweiniol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, ac yn cael ei gefnogi gan Arweinwyr Ysgolion Iach Conwy a Sir Ddinbych.

Lluniaeth

Darperir lluniaeth, ond dewch a chinio eich hunain. 

Pwy all fynychu?

Athrawon blwyddyn 5 a 6 

Sut i gymryd rhan

Bydd angen i chi archebu lle i fynychu'r digwyddiad hwn.

Archebwch le yn y digwyddiad hwn

Mae llefydd yn gyfyngedig ac rydym yn cynghori eich bod yn cofrestru'n gynnar i osgoi cael eich siomi.

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw 18 Medi 2019. 

lleoliad?

Caiff y digwyddiad hwn ei gynnal yn Neuadd y Sir, Rhuthun.

Darganfod sut i gyrraedd Neuadd y Sir, Rhuthun.

Parcio

Parcio am ddim ar y safle.

Mwy o wybodaeth

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Paula.roberts@sirddinbych.gov.uk