Hyfforddiant addysg: Hyfforddiant Cymorthyddion Llythrennedd Emosiynol: Sesiwn 5

Lleoliad
Neuadd y Sir - Rhuthun
Dyddiad(au)
26/11/2018 (09:00-15:00)
Disgrifiad

Darperir yr hyfforddiant hwn gan Seicolegwyr Addysg i Gynorthwywyr Addysgu/Mentoriaid Dysgu o fewn darpariaethau cynradd ac uwchradd ac arbenigol i fod yn Gymorthyddion Llythrennedd Emosiynol (CLlEau).

Yn dilyn yr hyfforddiant, bydd CLlEau yn gallu helpu lles emosiynol plant a phobl ifanc yn yr ysgol (Derbyn i Flwyddyn 13).

Mae ymyraethau ataliol a weithredir gan CLlEau yn helpu ysgolion i gefnogi anghenion cymdeithasol/emosiynol disgyblion drwy ddefnyddio eu hadnoddau eu hunain.  Mae CLlEau yn gweithio mewn rhai ysgolion yn Sir Ddinbych ar hyn o bryd ac yn gweithio'n llwyddiannus â disgyblion.

Pwy gaiff ddod?

Mae’n rhaid i chi fod yn Gynorthwyydd Addysgu neu’n Fentor Dysgu o fewn darpariaeth cynradd, uwchradd neu arbenigol o fewn Sir Ddinbych i fynychu’r hyfforddiant hwn.

Sut i gymryd rhan yn yr hyfforddiant

Pris yr hyfforddiant yw £430 y person ac mae'n rhaid i chi fynychu'r 6 sesiwn isod er mwyn bod yn CLlE;

  • Sesiwn 1: Llythrennedd emosiynol mewn ysgolion/ codi ymwybyddiaeth emosiynol – 12/11/18 (Neuadd y Dref Dinbych)
  • Sesiwn 2: Hunanhyder / gwrando gweithredol a sgiliau cyfathrebu - 13/11/18 (Neuadd y Sir, Rhuthun)
  • Sesiwn 3: Rheoli dicter/ Gweithio â phypedau - 19/11/18 (Neuadd y Sir, Rhuthun)
  • Sesiwn 4: Sgiliau cymdeithasol, Anhwylderau Sbectrwm Awtistiaeth a Storïau Cymdeithasol—20/11/18 (Neuadd y Dref Dinbych)
  • Sesiwn 5: Sgiliau cyfeillgarwch / ysgrifennu storïau therapiwtig - 26/11/18 (Neuadd y Sir, Rhuthun)
  • Sesiwn 6: Ymlyniad a Galar – 27/11/18 (Neuadd y Sir, Rhuthun)

Bydd gofyn i CLlEau fynychu 4 sesiwn oruchwyliol y flwyddyn yn dilyn yr hyfforddiant (oddeutu 2 awr fesul hanner tymor) gyda Seicolegydd Addysg

Sut i dalu

Bydd taliadau ar gyfer staff yr ysgol yn cael eu prosesu’n fewnol unwaith bydd y cwrs wedi cychwyn.

Bydd posib talu ar gyfer staff sydd ddim yn gweithio mewn ysgolion drwy anfoneb.

Sut i gymryd rhan

Bydd angen i chi archebu lle i ddod i’r digwyddiad hwn. Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael.

Archebu lle ar yr hyfforddiant hwn

Yn lle?

Cynhelir rhai sesiynau yn Neuadd y Dref Dinbych a chynhelir rhai yn Neuadd y Sir, Rhuthun.

Darganfod sut i gyrraedd Neuadd y Dref Dinbych

Darganfod sut i gyrraedd Neuadd y Sir, Rhuthun

Parcio

Mae parcio ar gael yn Neuadd y Sir.

Y meysydd parcio agosaf i Neuadd y Dref Dinbych yw;

Lôn Crown

Ward y Ffatri

Dod o hyd i faes parcio arall

Rhagor o wybodaeth

Ffoniwch 01824 708064 os ydych yn dymuno trafod neu os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch yr hyfforddiant hwn.