Pwyntiau Siarad

Mae Pwyntiau Siarad yn ffordd i bobl ganfod pa help sydd ar gael i gefnogi eu hiechyd a’u lles yn eu hardal leol.

  • Cynhelir Pwyntiau Siarad mewn lleoliadau cymunedol lleol ledled y sir lle gallwch gael sgwrs wyneb yn wyneb am yr hyn sy’n bwysig i chi.
  • Bydd pobl o amryw o sefydliadau lleol wrth law i gynnig gwybodaeth, cyngor neu gymorth.
  • Os oes angen gwybodaeth, cyngor neu gymorth arnoch chi neu rywun yr ydych yn ei adnabod, galwch heibio i’ch Pwynt Siarad lleol.

Mae Pwyntiau Siarad hefyd yn darparu cyfle i bobl:

  • Ddod draw i esbonio’r hyn y teimlant sydd ar goll yn eu cymuned leol a allai wneud gwahaniaeth i’w hiechyd a’u lles.
  • Cymryd rhan a rhannu eu gwybodaeth, sgiliau, profiadau a'u hamser i wella lles eraill yn eu cymuned.

Darperir y gwasanaeth hwn mewn partneriaeth rhwng Cyngor Sir Ddinbych a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dod o hyd i Bwynt Siarad