Ymgysylltu gyda'r cyngor yn effeithiol

Ledled Cymru, mae awdurdodau lleol yn llunio penderfyniadau gwario ynglŷn â gwasanaethau cymunedol allweddol megis bysiau cyhoeddus, toiledau, canolfannau cymunedol a dydd, llyfrgelloedd a dysgu gydol oes.

Mae pobl hŷn yn gyson yn amlygu pwysigrwydd y gwasanaethau hyn gyda Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru, ac maent yn mynegi pryderon ynglŷn â'r effaith y mae neu y bydd colli neu ostwng y gwasanaethau hyn yn ei gael ar eu bywydau.

Teimla nifer o bobl hŷn nad ydynt yn gwybod sut i ymgysylltu â'r cyngor a dylanwadu ar benderfyniadau sy'n cael effaith ar eu bywydau.  Yn aml maent yn teimlo'n ddi-rym pan fydd cynghorau yn cynnig gostwng neu roi terfyn i'r gwasanaethau allweddol hyn.

Pecyn Cymorth Ymgysylltu

Er mwyn cynorthwyo i ymdrin â'r mater hwn, mae'r Comisiynydd wedi datblygu pecyn cymorth.  Mae'r pecyn cymorth yn cynnwys gwybodaeth a chyngor ynglŷn â sut i leisio eich barn, sut y gallwch herio'r penderfyniadau, a pha gefnogaeth sydd ar gael i'ch cynorthwyo i wneud hyn.

Darllenwch y pecyn cymorth llawn.