Dechrau Da

Nod Dechrau Da Sir Ddinbych ydi rhoi cyfle i bob babi ddatblygu cariad cynnar tuag at rannu llyfrau a darllen, ac i ddod yn aelodau o’u llyfrgell leol drwy: 

  • roi rhodd am ddim i bob babi, sef bag Dechrau Da dwyieithog 
  • cynnig cyngor i rieni a gofalwyr ar fanteision rhoi llyfrau i fabanod 
  • annog aelodaeth o lyfrgell 
  • cynnal Stori a Chân mewn llyfrgelloedd a chanolfannau plant 
  • darparu hyfforddiant a chyngor i flynyddoedd cynnar a gweithwyr gofal plant 
  • gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau blynyddoedd cynnar eraill

Mae llyfrgelloedd wrth eu bodd â babanod a phlant bach, a bydd plant ifanc yn cael croeso mawr. Does dim rhaid i blant dan 5 dalu dirwyon os bydd llyfrau’n cael eu dychwelyd yn hwyr na thaliadau am lyfrau fydd wedi eu difrodi. Gwyddom hefyd y gall plant fod yn swnllyd ar brydiau – dydi hynny ddim yn broblem o gwbl!

Stori a Chân Dechrau Da

Mae yna Stori a Chân yn digwydd yn rheolaidd yn y rhan fwyaf o lyfrgelloedd Sir Ddinbych. Nod y sesiynau hyn ydi gwneud llyfrau’n hwyl i fabanod a phlant, drwy ddefnyddio caneuon, rhigymau a symudiad. Maen nhw am ddim i bob plentyn dan 4 ac mae croeso i’w rhieni a’u gofalwyr ddod draw ac ymuno.

Caiff Dechrau Da Sir Ddinbych ei ariannu’n rhannol gan y rhaglen Dechrau Da.