Ymgynghoriad wedi'i lansio dros gynlluniau ar gyfer rhandai

Mae ymgynghoriad yn cael ei lansio dros gynlluniau i adeiladu rhandai a fydd yn addas ar gyfer tenantiaid â symudedd cyfyngedig ym Mhrestatyn.

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymgynghori â phreswylwyr cyn cyflwyno cais am 15 rhandy ar dir sy’n eiddo i’r Cyngor yn The Dell, Prestatyn.

Dywedodd Cyng Tony Thomas, Aelod Arweiniol Tai, Rheoleiddio a’r Amgylchedd: “Rydym yn gwybod o’r rhestr aros am dai yn Sir Ddinbych fod angen am randai ym Mhrestatyn sy’n addas ar gyfer pobl hŷn.

“Mae’r Cyngor yn berchen ar y darn o dir rydym yn credu fyddai’n lleoliad addas ar gyfer datblygiad o’r fath oherwydd bod mynediad gwastad oddi yno i’r siopau cyfagos a’r gwasanaethau yng nghanol y dref.

“Mae creu llety fel hyn yn helpu pobl i aros yn eu cartrefi eu hunain am gyfnod hwy ac mae’n rhan o’r ymrwymiad yn ein Cynllun Corfforaethol i weithio gyda phobl a chymunedau i ddarparu rhagor o dai ac adeiladu annibyniaeth a gwydnwch.”

Os caiff y cais cynllunio ei gymeradwyo, caiff pum rhandy un/dwy ystafell wely wedi’u dylunio’n benodol ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn, eu hadeiladu ar y llawr gwaelod ac ar y lloriau uwch, bydd cyfanswm o ddeg rhandy un/dwy ystafell wely a bydd modd defnyddio lifft i fynd iddynt a gellir eu haddasu i denantiaid â symudedd cyfyngedig.

Bydd lle parcio ar gyfer pob rhandy a thri lle i ymwelwyr.

Bydd Tai Sir Ddinbych yn darparu 170 o gartrefi Cyngor ychwanegol drwy’r sir dros y pedair blynedd nesaf a The Dell fydd y cynllun adeilad newydd cyntaf i gael ei ddarparu drwy’r rhaglen hon.

Gall preswylwyr hefyd roi sylwadau am y datblygiad arfaethedig cyn 8 Awst drwy www.taisirddinbych.co.uk/thedell; Tai Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun LL15 9AZ neu datblygiadtai@denbighshire.gov.uk

Neu, bydd gennym stondin wybodaeth ar 21 Awst yn nigwyddiad yr Haf Tai Sir Ddinbych yng Nghanolfan Ieuenctid Prestatyn. 

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 12ain Gorffennaf 2018