Cyfle i rannu barn mewn ymgynghoriad ar uchafswm costau cludo gan gerbydau hacni

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu diwygio’r taliadau tariff mewn perthynas â cherbydau hacni.

Mae’r Cyngor wedi ymgynghori’n flaenorol â’r cyhoedd a’r fasnach dacsis ac wedi llunio tabl o daliadau yn ymwneud a’r taliadau uchaf y gall gyrrwr cerbyd hacni ofyn amdanynt gan gwsmer.

Mae’r tabl ar gael yn swyddfeydd y cyngor yng Nghaledfryn yn Ninbych neu drwy gysylltu â’r Adran Drwyddedu ar 01824 706432 neu trwyddedu@sirddinbych.gov.uk.

Mae hawl gan Gerbydau Hacni aros ar ranciau tacsis i aros am gwsmeriaid, gallant hefyd godi cwsmeriaid ar y stryd sy’n codi llaw arnynt.

Dywedodd y Cynghorydd Tony Thomas, Aelod Arweiniol y Cabinet dros Dai, Rheoleiddio a’r Amgylchedd “Mae mesurydd wedi ei osod ym mhob cerbydau hacni a fydd, ar ôl cyrraedd pen y daith, yn rhoi cost y daith. Gosodir y tabl ffioedd – y Rhestr Brisiau – gan y cyngor yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus.  Mae'r tabl ffioedd yn nodi’r swm uchaf y gall y gyrrwr ei godi am daith a rhaid ei arddangos yn y cerbyd. Ni all y gyrrwr godi mwy na’r swm a ddangosir ar y mesurydd, ond mae pob hawl ganddo i ofyn am lai na hynny.

Gellir hefyd blaen-archebu teithiau ac ar y pryd hwnnw gellir rhoi dyfynbris am gost y daith, ac os yw'n cael ei dderbyn rhaid i'r gyrrwr ei anrhydeddu, serch hynny, ni ddylai'r dyfynbris fod yn uwch na'r pris ar y mesurydd.

Dylai teithwyr sicrhau fod y mesurydd ymlaen cyn dechrau’r daith (hyd yn oed os ydynt wedi blaen-archebu) a gwirio’r ffi derfynol y gofynnir amdani yn erbyn darlleniad y mesurydd, i sicrhau na chodir gormod arnynt.

Gellir cyflwyno sylwadau ar y ffioedd hyn, yn ysgrifenedig, i’r Adran Drwyddedu, Blwch Post 62, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 9AZ neu drwy anfon e-bost i trwyddedu@sirddinbych.gov.uk cyn yr amser cau am 5.00pm ar 7 Chwefror 2018.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 1af Chwefror 2018