Disgyblion yn dod yn wylwyr bywyd gwyllt yn noddfa amgylcheddol Rhuthun

Disgyblion yn dod yn wylwyr bywyd gwyllt yn noddfa amgylcheddol Rhuthun

 

Mae gwylwyr bywyd gwyllt o ysgol gynradd Stryd y Rhos yn Rhuthun yn ceisio diogelu a gwella noddfa cefn gwlad – dafliad carreg o’u hysgol newydd sbon.

Mae Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych yn rheoli darn o dir ger ystâd Glasdir yn Rhuthun er budd cefn gwlad ac yn benodol ar gyfer dwy rywogaeth â blaenoriaeth – y dyfrgi a llygoden bengron y dŵr – dau o famaliaid sy’n dirywio gyflymaf yn y DU.

Er bod mynediad i’r safle wedi’i gyfyngu, gwnaeth y Cyngor gydnabod cyfle i’r ysgol newydd, sydd gyfagos i’r safle, ddefnyddio’r adnodd rhagorol hwn fel ystafell ddosbarth awyr agored.

Disgyblion Stryd y Rhos oedd y grŵp cyntaf i ymweld â Glasdir am daith o’r safle ac i blannu coed a phlygiau blodau gwyllt.           

Bydd pobl ifanc yn gyfrifol am fonitro bywyd gwyllt yn y lleoliad gyda chamerâu Go Pro a thechnoleg arall ac mae cuddfan wedi’i adeiladu i helpu gyda hyn.

Dywedodd yr Aelod Cabinet Arweiniol Tai, Rheoleiddio a’r Amgylchedd, y Cynghorydd Tony Thomas: “Mae diogelu’r amgylchedd yn flaenoriaeth allweddol i’r Cyngor ac rydym yn falch o fod â disgyblion o Stryd y Rhos yn barod i'n helpu gyda'n hymdrechion amgylcheddol ar safle Glasdir. Byddan nhw’n ein helpu drwy gadw llygad ar y safle a rhoi gwybod beth maen nhw’n ei weld. Er nad ydym wedi gweld dyfrgi ar y safle eto – dychmygwch pe bai'r plant yn llwyddo i ddal un ar y camera!"

Dywedodd Joanne Davies, Cydlynydd Ysgolion Eco ar gyfer Stryd y Rhos: “Dros nifer o flynyddoedd, mae cysylltiadau cryf wedi’u sefydlu gyda Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych drwy Fenter Ysgolion Eco a hyn fydd dechrau partneriaeth strwythuredig a lle caiff plant y cyfle i fod yn rhan o fentrau bioamrywiaeth a chynaliadwyedd mewn amgylchedd naturiol hyfryd”.

Bydd disgyblion Stryd y Rhos yn symud i’w hysgol newydd sbon pan fydd yn agor ar safle Glasdir ym mis Ebrill. Bydd disgyblion o Ysgol Pen Barras hefyd yn symud i’w hadeilad ysgol newydd, modern, a adeiladwyd i’r pwrpas. Cyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru sy’n ariannu’r ysgolion drwy’r rhaglen Ysgolion yr 21ain ganrif ac Addysg ac mae’n adlewyrchu’r ymrwymiad i fuddsoddi mewn cyfleusterau i blant a phobl ifanc ar draws y sir.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 8ain Chwefror 2018