Sir Ddinbych yn arwain ar ymgyrch yng nghefn gwlad

Mae’r paratoadau terfynol yn cael eu gwneud i lansio ymgyrch ar y cyd i annog perchnogion cŵn i gadw eu cŵn ar denynnau yng nghefn gwlad Sir Ddinbych, cyn i brif dymor wyna ddechrau.

Mae’r ymgyrch ‘Cadw Cwn ar Dennyn’, sydd yn ei ail flwyddyn, yn cael ei reoli gan Gwasanaethau Cefn Gwlad Sir Ddinbych ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Mae’r ymgyrch wedi’i anelu ar gyfer perchnogion cŵn o bob oedran ac wedi ei sefydlu i gefnogi ymdrechion Heddlu Gogledd Cymru i addysgu a chodi ymwybyddiaeth o’r problemau ac i annog perchnogion cŵn i feddwl a gweithredu’n gyfrifol pan maent yn ymweld â chefn gwlad.

Mae’n anghyfreithiol i ganiatáu i gŵn aflonyddu defaid pan nad ydynt ar dennyn.    Gall hyn fod yn broblem benodol yn ystod tymor wyna lle gall gŵn godi ofn ar ddefaid a rhoi eu hŵyn heb eu geni mewn perygl.

Gall y canlyniadau o ganiatáu i gŵn aflonyddu defaid gynnwys dirwy ac o bosibl gorchymyn dinistrio, os yw’r mater yn mynd gerbron y llys.

Bydd yr ymgyrch yn canolbwyntio'n bennaf drwy gyfryngau cymdeithasol a’r wasg leol, gyda chefnogaeth a mewnbwn gan nifer o sefydliadau partner a thirfeddianwyr lleol.

Dywedodd y Cynghorydd Tony Thomas, yr Aelod Cabinet Arweiniol Tai, Rheoleiddio a’r Amgylchedd: “Roedd ymgyrch y llynedd yn llwyddiannus, gyda llawer mwy o bobl yn talu sylw i’r neges ac yn rhoi eu cŵn ar dennyn.  Hoffem ddiolch iddynt am eu cydweithrediad a’u hymdrechion i ddiogelu lles defaid sy'n pori yn ein cefn gwlad.

“Mae’r broblem yn cael ei achosi gan leiafrif sydd yn naill ai’n anwybyddu’r gyfraith a’n hapeliadau, neu'n syml sydd ddim yn deall bod yr hyn y maent yn ei wneud yn anghywir.

“Bydd ymgyrch eleni yn adeiladu ar weithgaredd llynedd a byddwn yn cymryd y cyfle i yrru’r neges gartref.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Cadeirydd Cydbwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy: “Mae ein cefn gwlad yn cael ei gyfrif yn un o'r goreuon yn y wlad gyfan, ac rydym yn deall yn iawn pam bod pobl eisiau dod â'u cŵn i ardal mor hyfryd.

“Rydym yn falch o'n cefn gwlad ac eisiau pawb fwynhau'r amgylchedd hardd, wrth barchu’r ffaith y byddant yn croesi tir a ddefnyddir at ddibenion pori.

“Mae hyn i gyd ynghylch atgoffa pobl o’u cyfrifoldeb i gydlynu â Chod Cefn Gwlad a chadw rheolaeth o’u cŵn drwy’r amser”.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 7ain Chwefror 2018