Uwchgynhadledd Brexit yn rhoi cyngor ar allforio i fusnesau Sir Ddinbych

Bydd sut i lywio Brexit ar y rhaglen mewn uwchgynhadledd busnes arbennig.

Fel rhan o Fis Mawrth Menter Cyngor Sir Ddinbych, bydd y cyn-economegydd o Fanc Lloegr, Neil Ashbridge, yn rhoi ei fewnwelediad ar Brexit a sut y gall busnesau sy’n allforio baratoi.

Mae'r digwyddiad, ar y cyd â Siambr Fasnach Gogledd Cymru a Gorllewin Swydd Caer (WCNWCC), yn cael ei gynnal yng Nghanolfan OpTIC, Parc Busnes Llanelwy, 20 Mawrth.

Bydd Mr Ashbridge, a weithiodd i Fanc Lloegr am 42 o flynyddoedd ac sydd ar fwrdd cyfarwyddwyr y siambr, hefyd yn siarad gyda busnesau ar sail un i un yn ystod y digwyddiad.

Neil Ashbridge

Dywedodd: “Mae busnesau eisiau i Lywodraeth y DU a Chomisiwn yr UE wneud cytundeb cyn gynted â phosibl.  Mae mwy o fiwrocratiaeth wrth symud nwyddau a gwasanaethau ar draws ffiniau yn y UE yn bryder i fusnesau.

“Mae angen i fusnesau gynllunio ymlaen llaw drwy ddefnyddio senarios gwahanol, nodi risgiau gyda phob un ac ystyried ffyrdd o liniaru’r risgiau hynny. 

“I'r rhai sy’n masnachu’n allanol, dylid ystyried Brexit fel cyfle i ehangu ar gysylltiadau masnachu – un o’r rhesymau dros adael yr Undeb Tollau yw caniatáu i’r DU ganolbwyntio’n fyd-eang, yn hytrach na’r hyn sydd wedi digwydd dros y 30 i 40 mlynedd diwethaf, ar fasnachu gyda’r UE.  Bydd twf o fasnachu dros y byd yn deillio o farchnadoedd sy'n dod i'r amlwg yn y tymor hir."

Bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys cyfle i rwydweithio yn ogystal â chael gwybodaeth am wasanaethau a roddir gan WCNWCC, yn cynnwys gwasanaethau ardystio a hyfforddiant unigryw ar gyfer allforwyr newydd a phrofiadol.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych: “Mae Brexit yn fater a fydd yn effeithio ar nifer o fusnesau yn Sir Ddinbych.

“Mae cynnig yr uwchgynhadledd hon fel rhan o Fis Mawrth Menter yn rhoi’r holl wybodaeth sydd ei hangen ar fusnesau i wneud y dewisiadau cywir yn y dyfodol.

“Mae’n bwysig ein bod yn cefnogi masnachwyr y sir drwy roi hyfforddiant a chyngor iddynt a fydd yn helpu i’w busnesau dyfu, a helpu i greu swyddi i'n preswylwyr."

Mae Mis Mawrth Menter yn rhan o waith y Cyngor i ddatblygu’r economi leol trwy ei Strategaeth Uchelgais Economaidd a Chymunedol, sy’n cynnwys nifer o brosiectau blaenoriaeth uchel i helpu busnesau i lwyddo.

Mae’n cynnwys 23 digwyddiad gwahanol, gan gynnig bron i 100 awr o gynnwys mewn lleoliadau ar draws y sir.

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad am ddim, ewch i www.sirddinbych.gov.uk/mismawrthmenter

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 1af Mawrth 2018