Wythnos Gofalwyr 2017

Cymunedau a sefydliadau lleol yn dod ynghyd i gefnogi gofalwyr yn Sir Ddinbych ar gyfer Wythnos Gofalwyr 2017.

Rhwng 12 a 18 Mehefin, bydd Gofalwyr, cymunedau lleol, y trydydd sector a gwasanaethau statudol yn dod ynghyd i gefnogi gofalwyr, a dathlu'r cyfraniad hanfodol maent yn ei wneud yn Sir Ddinbych ar gyfer Wythnos Gofalwyr 2017.    

Yn genedlaethol, mae’r wyth elusen sy’n gyfrifol am Wythnos Gofalwyr yn galw ar unigolion, gwasanaethau a sefydliadau ar draws y wlad i adeiladu Cymunedau sy'n Gyfeillgar tuag at Ofalwyr - llefydd lle mae gofalwyr yn derbyn cefnogaeth i edrych ar ôl eu hanwyliaid, wrth gael eu cydnabod fel unigolion sydd â gofynion eu hunain. 

Ar draws Sir Ddinbych, bydd llawer o ddigwyddiadau wedi eu trefnu gan sefydliadau’r trydydd sector, yr awdurdod lleol a’r bwrdd iechyd yn cael eu cynnal i godi ymwybyddiaeth o’r gefnogaeth sydd ar gael i Ofalwyr sy’n byw yn Sir Ddinbych, i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr i'n cymunedau a'r bobl maent yn gofalu amdanynt.      Mae'r rhain yn cynnwys:   

Bydd Pwyntiau Siarad Sir Ddinbych yn dathlu ac yn codi ymwybyddiaeth o'r gefnogaeth sydd ar gael i Ofalwyr ar draws yr holl Bwyntiau Siarad yn ystod Wythnos Gofalwyr, a’r wythnos ganlynol.    Am fanylion pellach o’r dyddiadau, amseroedd a lleoliadau, gweler isod.    

Bydd NEWCIS (Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr Gogledd Ddwyrain Cymru) yn lansio eu gwasanaethau newydd ar gyfer Sir Ddinbych a Sir y Fflint sydd wedi eu hariannu gan y loteri, ac yn cynnal llawer o ddigwyddiadau arbennig gan gynnwys te prynhawn, boreau coffi, gweithdai crefft a chwisiau. Bydd staff NEWCIS yn staffio’r stondinau gwybodaeth mewn ystod o leoliadau yn Sir Ddinbych gan gynnwys archfarchnadoedd, Ysbyty Glan Clwyd, ysbytai cymunedol a Phwyntiau Siarad. Am fanylion llawn o weithgareddau'r wythnos gallwch gysylltu â NEWCIS ar 01745 331181 e-bost: denbighshire@newcis.org.uk

Bydd Cymdeithas Alzheimer's yn lansio eu ‘clinig dementia’ newydd ym Mhwynt Siarad Llyfrgell Y Rhylddydd Mawrth, 13 Mehefin rhwng 9.30 a 3.30.  Am ragor o fanylion cysylltwch â: 01745 343026. 

Mae’r The Neurotherapy Centre yn rhoi cefnogaeth i bobl sydd â chyflyrau niwrolegol a’u gofalwyr o’u canolfan arbenigol yn Saltney  Maent yn cynnal digwyddiad ‘Who’s Your Rock’ i Ofalwyr yn ystod Wythnos Gofalwyr.   Am ragor o fanylion ewch i’w gwefan www.neurotherapycentre.org/events/who-is-your-rock/ neu ffoniwch 01244 678619. 

Siaradwr gwadd Caniad yn nigwyddiad rhwydweithio Conwy a Sir Ddinbych ar 14 Mehefin yng Nghanolfan Gymunedol Foryd, Princes Street, Y Rhyl rhwng 2 a 4 pm fydd Aimee Danzi, Swyddog Arweiniol Gofalwyr gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.    

Fel rhan o weithgareddau Gŵyl Ganol Haf Dinbych, mae Diwrnod Teulu Beatrix Potter yn cael ei drefnu gan Mary Dei a sefydliadau lleol eraill yng Ngerddi Gwaenygog, Dinbych, LL16 5NU, dydd Sadwrn 17 Mehefin, 11am – 3pm. Bydd Mary Dei a thîm cymorth Gofal Dementia Crossroads Gogledd Cymru yno i roi gwybodaeth ar unrhyw faterion sy'n ymwneud â gofal.    

Hefyd, edrychwch am Stondin Gwybodaeth Gofalwyr yng Nghyntedd Ysbyty Glan Clwyd ar 12 a 13 Mehefin.    

Dywed Nicola Stubbins, Cyfarwyddwr Corfforaethol: Cymunedau:  “Mae Cyngor Sir Ddinbych yn falch o gefnogi Wythnos Gofalwyr 2017.  Mae’r wythnos yn gyfle i gydnabod a dathlu’r cyfraniad anferth mae Gofalwyr yn ei wneud i deuluoedd, cymunedau a'n cymdeithas yn gyffredinol.  Mae codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth yn hanfodol i amlygu'r heriau sy'n wynebu Gofalwyr yn ddyddiol."

Pwyntiau Siarad Sir Ddinbych 

Dydd Llun  

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

 

Llyfrgell Dinbych

9.30   – 1.00

5, 19 Mehefin

 

Llyfrgell Llanelwy

9.30 – 12.00

12, 26 Mehefin

 

 

 

Llyfrgell y Rhyl

9.30   – 3.30

 

 

 

{0>Cysgodfa Community Centre<}100{>Canolfan Gymunedol Cysgodfa

Dinbych<0}

9.30   – 1.00

14, 28 Mehefin

 

Llyfrgell Rhuddlan

9.30 – 12.30

7, 21 Mehefin

 

Canolfan Iechyd Llangollen

9.30   – 1.00 

8, 22 Mehefin

 

Llyfrgell Rhuthun

9.30   – 1.00

1, 15, 29   Mehefin

 

Llyfrgell   Prestatyn

9.30   – 1.00

 

 

 

 

 

 

Llyfrgell Corwen

Dydd Iau cyntaf   bob mis

2.00—4.00

Dywedodd Heléna Herklots CBE, ar ran Wythnos Gofalwyr:

“Mae Wythnos Gofalwyr yn ffordd ffantastig i ddathlu’r cyfraniad hanfodol sy’n cael ei wneud gan 6.5 miliwn o bobl yn y DU sy’n gofalu, heb dâl, am aelod teulu neu ffrind sy’n anabl, hŷn neu sâl.  Mae gofalu yn gallu bod yn brofiad gwerthfawr ond heb y cymorth cywir mae gofalwyr yn wynebu caledi ariannol, afiechyd, straen emosiynol, methiant perthynas ac unigrwydd. 

“Mae’n wych gweld cymaint o ddigwyddiadau yn digwydd ar draws y wlad i gefnogi gofalwyr lleol.  Rydym yn gobeithio trwy’r digwyddiadau hyn; bydd unigolion, sefydliadau a gwasanaethau yn gallu gweld pa wahaniaeth cadarnhaol y gallant ei wneud i fywydau gofalwyr.  Trwy feddwl am yr hyn sydd ei angen i adeiladu Cymunedau sy’n Gyfeillgar tuag at Ofalwyr; boed hynny, er enghraifft, trwy gynnig apwyntiad meddyg teulu hyblyg, polisïau gweithio'n hyblyg neu godi ymwybyddiaeth o ofalu mewn ysgolion.”

Mae Wythnos Gofalwyr 2017 yn bosib wrth i  Carers UK ymuno gydag Age UK,  Ymddiriedolaeth Gofalwyr, Independent Age, Cymorth Canser Macmillan, Afiechyd Motor Neurone, Cymdeithas MS a Which? Eldery Care a’i gefnogi’n garedig gan Nutricia Advanced Medical Nutrition a’r Lockwood Foundation. 

Mae miloedd o ddigwyddiadau’n digwydd ar draws y wlad yr wythnos hon, ac mae miloedd o bobl wedi addo eu cefnogaeth i ofalwyr ar-lein. I ddarganfod mwy am y digwyddiadau yn Sir Ddinbych, ewch i www.carersweek.org neu ffoniwch

Pwynt Mynediad Sengl Sir Ddinbych - 0300 456 1000 neu e-bostiwch spoa@denbighshire.gov.uk; neu

NEWCIS - 01745 331181 neu e-bostiwch denbighshire@newcis.org.uk

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 5ain Mehefin 2017