Cynlluniau lliniaru problemau traffig i fynd ar ddangos

Bydd cynlluniau arfaethedig i liniaru problemau traffig ar Stryd Fawr Dyserth yn cael eu harddangos yr wythnos nesaf.

Lluniwyd y cynigion mewn ymateb i benderfyniad diweddar Arriva Cymru i ddileu gwasanaethau bws rheolaidd o Stryd Fawr Dyserth. Roedd y penderfyniad hwn o ganlyniad i anawsterau gyda thagfeydd yn y Stryd Fawr a oedd yn achosi oedi i’r gwasanaeth. Yn dilyn trafodaethau gydag Arriva, mae’r Cyngor wedi ymchwilio i bosibilrwydd o newid y trefniadau parcio presennol ar y Stryd Fawr i liniaru tagfeydd a gwella llif y traffig. Mae Arriva wedi cadarnhau y bydd y cynigion sydd i’w gweld, os cânt eu gweithredu, yn galluogi iddynt symud y gwasanaeth bysiau’n ôl i’r Stryd Fawr.

Bydd y digwyddiad gwybodaeth yn cymryd lle yn Neuadd Patterson, Dyserth ddydd Llun, Mehefin 12 rhwng 2pm ac 8pm.

Bydd cynrychiolwyr y Cyngor wrth law i drafod unrhyw agwedd ar y cynigion a bydd ffurflen ar gael hefyd i’r rhai sy’n mynychu’r sesiwn gofnodi ymateb a sylwadau. Cyn gwneud unrhyw benderfyniad terfynol ar newidiadau i gynllun y Stryd Fawr, bydd holl sylwadau’n cael eu hadolygu ac yn helpu’r Cyngor nodi unrhyw addasiadau priodol.

I’r rhai sy’n methu mynychu’r sesiwn ond sy’n dal eisiau gwneud sylwadau, ysgrifennwch at: Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd, Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ a nodi ‘Materion Tagfeydd Stryd Fawr Dyserth’ ar yr amlen.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn sylwadau ysgrifenedig yw 26ain Mehefin 2017.

Os na allwch fynychu’r sesiwn ond yr hoffech wneud trefniadau i weld y cynigion yn Swyddfeydd y Cyngor yn Ninbych, cysylltwch â Neill Hughes ar 01824 706767 neu drwy e-bost:  neill.hughes@sirddinbych.gov.uk er mwyn gwneud trefniant.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 8ain Mehefin 2017