Gofyn barn busnesau ynghylch sefydlu Ardal Gwella Busnes

Mae busnesau yn y Rhyl a Phrestatyn yn cael cyfle i roi eu barn ynglŷn â datblygiad Ardal Gwella Busnes (AGB).

Gyda chefnogaeth gychwynnol gan fusnesau yn y Rhyl a Phrestatyn, mae Cyngor Sir y Fflint wedi comisiynu Mosaic Partnership i weithio gyda’r gymuned fusnes ehangach er mwyn eu galluogi nhw i ddeall yn well a fyddai AGB ar gyfer y ddwy dref yn fanteisiol.

Mae cyfle yn awr i fusnesau leisio eu barn ynghylch sut y gallai AGB helpu eu busnes nhw a rhoi eu safbwyntiau ar broses AGB ffurfiol sy’n cael ei lansio drwy gymryd rhan mewn arolwg ar-lein yn ogystal â mynychu un o ddau weithdy. 

Corff noddedig yw AGB a arweinir gan fusnesau gyda’r nod o wella ardal ddiffiniedig.  

Maen nhw’n darparu gwasanaethau gwell neu ychwanegol yn unol â’r hyn y mae busnesau lleol yn gofyn amdanynt.  Gallai gwasanaethau gynnwys mesurau diogelwch ychwanegol, gweithgareddau hyrwyddo, gweithgareddau arbed costau neu welliannau amgylcheddol.

Noddir AGB drwy ardoll orfodol ar bob busnes cymwys yn dilyn pleidlais lwyddiannus.

Meddai Cynghorydd Hugh Evans, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych: “Mae’r broses o ddatblygu AGB yn gofyn am ymgynghori eang gyda busnesau er mwyn gweld pa welliannau maen nhw’n eu dymuno ac y byddent o bosibl yn barod i gyfrannu’n ariannol tuag atynt.

“Fe wnaethom holi busnesau ar draws y sir,  a’r Rhyl a Phrestatyn oedd yr ardaloedd a nododd y byddent yn hoffi archwilio’r opsiwn ymhellach.

“Ar hyn o bryd rydym yn siarad â busnesau i weld os oes diddordeb ganddynt mewn mynd ar ôl cynnig AGB ffurfiol.

“Rydym am i gymaint o fusnesau â phosibl gymryd rhan yn broses hon fel y gall yr AGB weithredu mewn ymateb i safbwyntiau’r gymuned fusnes yn y Rhyl a Phrestatyn.

“Mae hon yn broses a fydd yn cael ei harwain gan y gymuned fusnes gyda’r Cyngor Sir yn eu helpu nhw i sefydlu’r camau cychwynnol .”

Mae Partneriaieth Mosaic wedi datblygu dros 100  o AGBs yn y DU a thramor.  Bydd gweithdai i fusnesau’n cael eu cynnal yn Neuadd y Dref y Rhyl ddydd Iau, Mehefin 22 am 5pm ac yn Sinema’r Scala, Prestatyn, ddydd Gwener 23 Mehefin am 5pm.

Gallwch gymryd rhan yn yr arolwg yn https://www.surveymonkey.co.uk/r/Rhyl_PrestatynBIDSurveyW

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 14ain Mehefin 2017