Penderfyniad unfrydol i wahodd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i Sir Ddinbych yn 2020

Nos Fercher, 14 Mehefin 2017, cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus yn Neuadd y Dre yn Ninbych i drafod gwahodd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i’r Sir yn 2020.

Bu’r cyfarfod yn llwyddiant a chafwyd cefnogaeth unfrydol i gynnal yr Eisteddfod yn Sir Ddinbych ymhen tair blynedd.

Roedd tua 200 o bobl yn bresennol yn y cyfarfod gan gynnwys aelodau o Gyngor Sir Ddinbych, trigolion lleol a chynrychiolwyr o sefydliadau a mudiadau amrywiol a gyda’u cefnogaeth nhw a’r Urdd yn lleol, cytunwyd y dylid estyn gwahoddiad ffurfiol i’r Eisteddfod i’r Sir yn 2020.

Cadarnhawyd yn y cyfarfod mai ar gyrion tref Dinbych y bydd y Maes, ac er bod Eisteddfod yr Urdd wedi’i chynnal oddi fewn i ffiniau presennol y sir saith gwaith yn y gorffennol, hwn fydd ymweliad cyntaf Eisteddfod yr Urdd â thref Dinbych ei hun.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych,

“Y tro diwethaf i Eisteddfod yr Urdd gael ei gynnal yn Sir Dinbych oedd ar safle Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun nol yn 2006.

“Bryd hynny roedd yr Eisteddfod yn llwyddiant ysgubol ac yn gyfle gwych i blant a phobl ifanc ein sir gael bod yn rhan o ŵyl fwyaf ieuenctid Cymru. Ac mi roedd ‘na lawer iawn o frwdfrydedd yn lleol, gyda chymunedau’n gweithio’n ddiwyd i gasglu arian a threfnu gweithgareddau di-ri i hybu’r Gymraeg yn y fro.

“Yr un oedd yr hanes pan ddaeth yr Eisteddfod Genedlaethol i Ddyffryn Clwyd yn 2013. Rŵan mae gennym ni gyfle euraid i weithio gyda’n gilydd er mwyn cynnal Eisteddfod arall i’w chofio.

“Mae’r Cyngor Sir eisoes wedi bod yn trafod y mater gyda’r Urdd ac yn llwyr gefnogi’r syniad o weld yr Eisteddfod yn ôl yn Sir Ddinbych”.

Ychwanegodd Aled Siôn, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod a’r Celfyddydau gyda’r Urdd,

“Hoffwn ddiolch i bobl Sir Ddinbych am eu cefnogaeth yn y cyfarfod cyhoeddus a’r gwahoddiad i gynnal yr Eisteddfod yn y sir yn 2020.”

Cynhelir cyfarfodydd cychwynnol i sefydlu’r Pwyllgorau Testun amrywiol nos Fercher 20 Medi 2017 yn Ysgol Glan Clwyd, ac mae mwy o fanylion ar gael ar wefan yr Urdd. 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 16ain Mehefin 2017