Problem gyda galwyr niwsans?

Mae Safonau Masnach Sir Ddinbych yn chwilio am breswylwyr a allai fanteisio o uned rhwystro galwadau sy’n ceisio lleihau nifer y galwadau anhysbys a geir. 

Fel rhan o dreial cenedlaethol mae gan y gwasanaeth nifer gyfyngedig o unedau rhwystro galwadau ar gael i’w benthyca i breswylwyr diamddiffyn yn Sir Ddinbych ar sail treial i weld a fydd hyn yn helpu i ddatrys eu problemau galwyr niwsans. 

Caiff canlyniadau’r unedau unigol eu rhannu’n genedlaethol a chaiff ei drafod gyda’r unigolyn neu unigolyn arall a enwebir. 

Mae’r uned yn cynnig tri phroffil trin galwadau sy’n dod i mewn i ddewis ohonynt.  Mae pob un o’r proffiliau yn caniatáu galwadau gan alwyr dilys i ddod drwodd heb rwystr – y ffordd maen nhw’n rheoli galwyr anhysbys yw’r unig wahaniaeth.  Gallwch newid y proffil pryd bynnag a hoffwch, fel bod y sawl sy’n rhwystro'r galwadau bob amser yn rhoi’r lefel briodol o amddiffyniad hyd yn oed os bydd anghenion yn newid.  Gallwch fonitro a rheoli’r uned yn hawdd drwy eich Panel Rheoli Rhyngrwyd personol.  Mae hyn yn caniatáu i chi weld cofnodi o’ch galwadau sy’n dod i mewn ac allan, golygu eich rhestr galwyr dilys a newid eich gosodiadau cyfluniad. 

Os ydych yn gwybod am rywun a allai fanteisio ar hyn ac a fyddai â diddordeb mewn treialu uned, gallwch gysylltu â ni drwy e-bost: safonaumasnach@sirddinbych.gov.uk neu ar 01824 706446.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 20ain Mehefin 2017