Tyllau ar y ffyrdd - Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Pam fod mwy o dyllau yn y ffyrdd y gaeaf hwn?

Mae tyllau ymhob rhan o’r wlad – ond mae mwy wedi ffurfio’r gaeaf hwn o ganlyniad i’r tywydd garw yn ystod mis Rhagfyr. Gorchuddiwyd llawer o ffyrdd ag eira a rhew ac mae’r rhain yn amgylchiadau delfrydol i dyllau ffurfio, a gwneud hynny mewn amser byr iawn.

Pa effaith gafodd yr eira a rhew ar wynebau’r ffyrdd?

Dŵr sy’n creu tyllau a diffygion yn y ffordd wrth dreiddio i wyneb y ffordd trwy holltau, fel arfer oherwydd traffig. Pan fydd y tymheredd yn plymio, bydd y dŵr yn rhewi ac yn chwyddo, gan falu’r arwyneb. Pan fydd y rhew’n toddi, mae’n gadael gofod dan yr arwyneb, sy’n cwympo dan bwysau traffig ac, yn y pen draw, yn ffurfio twll. Oherwydd y rhewi a meiriol mynych y gaeaf hwn, ffurfiodd mwy o dyllau’n llawer cyflymach.

Sut ydych chi’n penderfynu pa dyllau i’w trwsio gyntaf?

Diogelwch yw’r flaenoriaeth bob amser. Pan nad oes modd gwneud gwaith trwsio ar unwaith oherwydd peryglon eraill neu lifogydd hirdymor, gallwn ddefnyddio arwyddion a rhwystrau dros dro i droi cerbydau o gwmpas y diffyg. Bydd peirianwyr priffyrdd yn archwilio pob diffyg ac yn penderfynu pa rai sydd angen eu trin fel blaenoriaeth. Mae diffygion priffyrdd yn rhannu’n un o’r categorïau canlynol:

  • Diffygion brys sy’n cael eu diogelu o fewn dwyawr – fe all y gwaith trwsio hwn fod dros dro i wneud y ffordd yn ddiogel, gyda gwaith trwsio parhaol yn cael ei wneud yn ddiweddarach.
  • Daw diffygion nad ydynt yn argyfyngau’n rhan o’r rhaglen gynnal a chadw a chânt eu trwsio o fewn dau fis.
  • Yn gyffredinol caiff gwaith mwy neu fwy cymhleth (fel ailwynebu ffyrdd neu balmentydd sylweddol) ei raglennu ar wahân.

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng gwaith trwsio dros dro a pharhaol?

Gwaith trwsio parhaol nodweddiadol yw torri darn petryal allan o’r ffordd o gwmpas y twll gyda llif llafn diemwnt gan roi ochrau glân, cywastad i’r gwaith trwsio. Caiff y twll ei lanhau a’i baentio gyda rhwymwr bitwminaidd hylif ac yna’i lenwi gyda deunydd bitwmen poeth sy’n cael ei gribinio cyn cael ei gywasgu’n fecanyddol.

Mesur byrdymor yw gwaith trwsio dros dro i wneud y ffordd yn ddiogel trwy ddefnyddio deunydd oer sy’n caledu wedyn i lenwi’r twll cyn gwneud gwaith trwsio parhaol.

Fe all gwaith trwsio brys yn hawdd fod o natur dros dro cyn bo modd gwneud gwaith trwsio parhaol ond nid yw hyn yn wastraff arian; y peth pwysig yw gwneud y ffordd yn ddiogel i ddefnyddwyr cyn cael cyfle i wneud gwaith trwsio parhaol.

A fyddwch chi’n gorfod cau unrhyw ffyrdd er mwyn trwsio tyllau?

Mae’n annhebygol iawn y bydd angen gwneud hyn. Efallai y bydd angen cau rhai ffyrdd gwledig culach gyda therfynau cyflymder uwch tra bo gwaith trwsio’n cael ei wneud i gadw’r gweithlu a defnyddwyr y ffyrdd yn ddiogel. Mae’n llai tebygol y bydd angen cau ffyrdd trefol pan fo terfyn cyflymder yn 30mya neu is, a lle bo modd gorffen y gwaith trwy gau rhan o’r ffordd.

Ceisiwn beidio â chau’r ffordd ble bynnag y bo modd, a thrwsio trwy reoli traffig dros dro (er enghraifft byrddau Stop/Go). Fodd bynnag, mae’n anochel y bydd trwsio tyllau weithiau’n golygu cau ffordd, tra caiff y gwaith ei wneud.

Ai dim ond ateb cyflym yw clytio tyllau?

Beth am yr hirdymor? Mewn argyfyngau bydd trwsio cyflym yn cael ei wneud, cyn gwneud gwaith trwsio parhaol yn dibynnu ar yr amgylchiadau.

Pam na allwch chi ailwynebu’r holl ffyrdd ac atal tyllau rhag ffurfio o gwbl?

Byddai’n amhosibl cael gwared â thyllau, oherwydd eu bod yn ymddangos ar hap drwy’r adeg, a bydd tyllau’n dal i ddatblygu wrth i ffyrdd heneiddio ac yn cael eu trwsio fel rhan o’n rhaglen gynnal a chadw arferol.

Yr unig ffordd o leihau ymddangosiad diffygion newydd yw ailwynebu mwy cyflawn a, gyda 1415 cilometr o ffyrdd, byddai hwn yn ddewis rhy ddrud i drethdalwyr heb i Lywodraeth ganolog roi llawer mwy o gymorth ariannol i gynnal ein ffyrdd.

Sut wyddoch chi ble mae’r rhai gwaethaf?

Caiff holl briffyrdd eu harchwilio ar gyfer diffygion diogelwch ac mae amlder y rhain yn dibynnu ar nifer o ffactorau, fel faint o ddefnydd sydd ar y ffordd. Wrth gwrs, fe all tyllau ymddangos rhwng archwiliadau ac mae hysbysiadau’r cyhoedd yn ddefnyddiol iawn er mwyn i ni allu blaenoriaethu’r rhain a rhoi sylw i’r diffygion.

Sut mae hysbysu twll? Wnewch chi ddod i’w drwsio?

Y ffordd fwyaf effeithlon i drigolion hysbysu Cyngor Sir Ddinbych o dwll neu ddiffyg yn y ffordd yw drwy ffurflen ar-lein sydd i’w chael yn:

Rhoi gwybod am geudwll neu broblem o ran trwsio palmentydd

Fe all trigolion heb fynediad at y we hysbysu dros y ffôn ar: 01824 706000