Gwaith ffordd

Rydym ni’n cydlynu holl waith ffordd Sir Ddinbych, gan gynnwys gwaith gan gwmnïau nwy, dŵr, trydan a ffôn.

Rydym ni’n gweithredu rhaglen gynlluniedig o waith i gynnal a chadw ac i wella ffyrdd Sir Ddinbych. Rydym ni’n pennu dyddiadau dechrau a gorffen, ond mae’n bosib y byddan nhw’n newid yn sgil tywydd drwg neu argyfwng yn rhywle arall.

Map o  waith ffyrdd cyfredol yn Sir Ddinbych.

Rhestr o waith ffordd cyfredol yn Sir Ddinbych (Bwletin gwaith ffordd)

Rhestr o gyfyngiadau ffyrdd yn Sir Ddinbych

Rydym ni’n ceisio cynllunio gwaith ffordd ymhell o flaen llaw, ond dydi hyn ddim bob tro yn bosib oherwydd gwaith brys sydd angen ei wneud.

Cau ffyrdd dros dro

O bryd i'w gilydd, rydym yn cau ffyrdd dros dro ar gyfer digwyddiadau megis gorymdeithiau, digwyddiadau seiclo neu ddigwyddiadau mawr eraill pan fydd y ffyrdd yn debyg o fod yn llawn.  Mae'n rhaid i ni hefyd gau ffyrdd er mwyn i waith ffordd gael ei gynnal.

Cliciwch ar y penawdau isod i gael rhagor o wybodaeth am ba ffyrdd sydd ar gau, ac am ba hyd, a beth yw'r llwybrau teithio eraill.

Gorchymyn yn Gwahardd Trafnidiaeth Drwodd Dros Dro - Llandyrnog: 16 Ionawr

Mae Cyngor Sir Ddinbych, ddim cynt na 7 diwrnod o 20 Rhagfyr 2017, yn bwriadu gwneud Gorchymyn sy’n gwahardd cerbydau rhag defnyddio’r ffordd Dosbarth III a elwir yn gyffordd Plas Ffordd Ddŵr at groesffordd Tŷ Capel Isa Llandyrnog yn Sir Ddinbych, ar ei hyd cyfan. Mae angen cau’r ffordd er mwyn hwyluso gwaith trwsio wyneb ffordd gan Uned Waith Cyngor Sir Ddinbych

Bydd y llwybr amgen wedi’i arwyddo drwy Ffordd Eglwyswen i gylchfan Llandyrnog, B5429 i mewn i Landyrnog, a Clwyd Terrace. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.

Gwelwch fap ar gyfer gwahardd dros dro hwn

Daw’r Gorchymyn i rym ar 16 Ionawr 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir y bydd y gwaith yn para oddeutu 10 diwrnod.

Rhybudd o Orchymyn Gwahardd Cerddwyr Dros Dro - Llwybr Cyhoeddus Rhif 12 Rhuthun: Ionawr 15

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim llai na 7 niwrnod o 20 Rhagfyr 2017,a fydd yn gwahardd unrhyw gerddwr rhag cerdded ar hyd Llwybrau Cyhoeddus Rhif 12 yng Nghymuned Rhuthun sy’n mynd o Ffordd Rhuthun i’r dwyrain tuag at y Clwb Pêl-droed am bellter o oddeutu 382 metr.

Mae angen cau’r ffordd er mwyn i Wynne Construction ledu’r llwybr troed cyhoeddus 3 metr. Nid oes llwybr arall ar gael.

Mae'r cynllun isod yn dangos yr adran ar gau mewn coch.

Public Footpath No. 12 Ruthin

Bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 15 Ionawr 2018 am gyfnod o 6 mis, ond rhagwelir y cwblheir y gwaith mewn tua 3 wythnos.

Gorchymyn yn Gwahardd Trafnidiaeth Drwodd Dros Dro - Stryd y Ffynnon a Stryd Y Llys, Rhuthun: 13 Rhagfyr

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 13 Rhagfyr 2017 a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio’r rhannau hynny o’r ffordd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod. Mae angen cau’r ffordd er mwyn hwyluso gwaith ar y prif gyflenwad nwy gan Wales and West Utilities.

Bydd y llwybr amgen gydag arwyddion fel y nodir yn yr Atodlen. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.

Atodlen - Darnau o Ffyrdd yn Rhuthun yn Sir Ddinbych

Stryd y Ffynnon

Cynigir y bydd Stryd y Ffynnon ar gau yn y rhannau fel a ganlyn;

 • 8 Ionawr, 2018 tan 17 Ionawr, 2018 - O’i chyffordd â Sgwâr Sant Pedr i’w chyffordd â Stryd Y Llys.
 • 18 Ionawr, 2018 tan 24 Ionawr, 2018 - O’i chyffordd â Ffordd Wynnstay i gyfeiriad y gogledd orllewin am bellter o oddeutu 95 metr.
 • 25 Ionawr, 2018 tan 31 Ionawr, 2018- O’i chyffordd â Stryd Y Llys i gyfeiriad y gogledd orllewin am bellter o oddeutu 31 metr.
 • 1 Chwefror, 2018 tan 7 Chwefror, 2018 - O’i chyffordd a Ffordd Wynnstay, i’w chyffordd â Dog Lane.
 • 8 Chwefror, 2018 tan 14 Chwefror, 2018 - O’i chyffordd â Dog Lane, i’w chyffordd â Ffordd yr Orsaf

Llwybr arall a argymhellir

drwy Ffordd yr Orsaf, A494, Stryd Mwrog, Stryd Clwyd , cylchfan Sgwâr San Pedr.

Stryd y Llys

 • 22 Ionawr tan 2 Chwefror 2018 - am ei hyd cyfan

Llwybr arall a argymhellir

Drwy Stryd y Ffynnon, cylchfan Sgwâr San Pedr a Stryd y Castell.

Gwelwch fap ar gyfer gwahardd dros dro hwn

Daw’r Gorchymyn i rym ar 8 Ionawr 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf.

Gwaharddiad dros dro ar aros - Lôn Goch a Ffordd y Graig Dinbych: 11 Tachwedd

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn heb fod ynghynt na 7 niwrnod wedi 25 Hydref 2017 a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag aros ar unrhyw adeg, ar y darnau hynny o ffordd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod. Y rheswm am y cyfyngiad hwn yw caniatáu adeiladu datblygiad tai Grŵp Cynefin

Atodlen - Darnau o ffordd yn Ninbych yn Sir Ddinbych -Dim Aros ar Unrhyw Adeg Dros Dro

 • Ffordd y Graig, bob ochr i’r ffordd; o bwynt 12.5 metr i’r gogledd orllewin o’i chyffordd â Lôn Goch i’w chyffordd â Llys Thomas Jones.
 • Lôn Goch, Ochr y gogledd; o bwynt 18 metr i’r dwyrain o ganol y gyffordd â Ffordd y Graig, am bellter o 48 metr i gyfeiriad y dwyrain
 • Lôn Goch, Ochr y de; o bwynt 18 metr i’r dwyrain o ganol y gyffordd â Ffordd y Graig, am bellter o 75 metr i gyfeiriad y dwyrain.

Gwelwch fap ar gyfer gwahardd dros dro hwn

Ni fydd y Gorchymyn yn para hirach na deunaw mis a bydd yn dod i rym ar 11 Tachwedd, 2017.

Rhybudd o orchymyn traffig dros dro - Ffyrdd Amrywiol, Llanelwy: 1 Medi

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 16 Awst 2017 a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio’r rhannau o ffyrdd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod. Mae angen cau’r ffyrdd er mwyn hwyluso gwaith cynnal a chadw gan Uned Waith Cyngor Sir Ddinbych ar y droedffordd a’r ffordd gerbydau.

Atodlen

 1. Bro Havard am ei hyd gyfan  
 2. Ffordd Newydd, am ei hyd gyfan
 3. Heol Clwyd, o’i chyffordd â Bro Havard at ei chyffordd â Heol Clwyd.
 4. Heol Afon, am ei hyd gyfan
 5. Llwyn Elwy, o eiddo o/s Rhif 35 i’w chyffordd â Ffordd Newydd.
 6. Ashly Court, o’i chyffordd â Heol Afon i gyfeiriad y gogledd am oddeutu 48 metr.

Bydd y ffyrdd uchod yn cau ar gyfnodau amrywiol tra bo'r gwaith yn mynd rhagddo.

Bydd arwyddion yn dangos y ffordd arall a fydd ar gael drwy Ashly Court, (A525), Y Ro, a (B5381) Ffordd Dinbych Isaf. Bydd mynediad i gerddwyr trwy gydol y cyfnod cau.

Gwelwch fap ar gyfer cau y ffordd dros dro

Daw’r Gorchymyn i rym ar 1 Medi 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu nes bo’r gwaith wedi’i gwblhau, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i’r gwaith bara deunaw mis.

Rhybudd o orchymyn traffig dros dro - Ffordd Cilgant, y Rhyl: 15 Mehefin

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynharach na 7 diwrnod ar ôl 31 Mai 2017 yn gwahardd cerbydau rhag defnyddio lonydd cefn yn gyfagos i’r hen faes parcio coetsis Ffordd Cilgant, y Rhyl yn Sir Ddinbych. Mae angen cau er mwyn hwyluso gwaith adeiladu gwesty Premier Inn newydd gan Medlock FRB Ltd.

Nid oes ffordd amgen ac ni ellir caniatáu mynediad i gerddwyr yn ystod y cyfnod cau.

Gwelwch fap ar gyfer cau y ffordd dros dro

Daw’r Gorchymyn i rym ar 15 Mehefin 2017 am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa bynnag un fydd gyntaf. Disgwylir y bydd y gwaith yn para tua 7 mis