Gwaith ffordd

Rydym ni’n cydlynu holl waith ffordd Sir Ddinbych, gan gynnwys gwaith gan gwmnïau nwy, dŵr, trydan a ffôn.

Rydym ni’n gweithredu rhaglen gynlluniedig o waith i gynnal a chadw ac i wella ffyrdd Sir Ddinbych. Rydym ni’n pennu dyddiadau dechrau a gorffen, ond mae’n bosib y byddan nhw’n newid yn sgil tywydd drwg neu argyfwng yn rhywle arall.

Map o  waith ffyrdd cyfredol yn Sir Ddinbych.

Rhestr o waith ffordd cyfredol yn Sir Ddinbych (Bwletin gwaith ffordd)

Rhestr o gyfyngiadau ffyrdd yn Sir Ddinbych

Rydym ni’n ceisio cynllunio gwaith ffordd ymhell o flaen llaw, ond dydi hyn ddim bob tro yn bosib oherwydd gwaith brys sydd angen ei wneud.

Cau ffyrdd dros dro

O bryd i'w gilydd, rydym yn cau ffyrdd dros dro ar gyfer digwyddiadau megis gorymdeithiau, digwyddiadau seiclo neu ddigwyddiadau mawr eraill pan fydd y ffyrdd yn debyg o fod yn llawn.  Mae'n rhaid i ni hefyd gau ffyrdd er mwyn i waith ffordd gael ei gynnal.

Cliciwch ar y penawdau isod i gael rhagor o wybodaeth am ba ffyrdd sydd ar gau, ac am ba hyd, a beth yw'r llwybrau teithio eraill.

Gorchymyn Gwahardd Trafnidiaeth Drwodd Dros Dro - Ffyrdd Amrywiol, Saron: 16 Ebrill

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 28 Mawrth 2018 a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio’r rhannau hynny o’r ffyrdd y nodir yn yr Atodlen isod. Mae angen cau’r ffyrdd er mwyn creu mannau pasio i wella'r traffig ddwyffordd ar gyfer cerbydau nwyddau trwm gan Sweco UK Ltd.

Mae’r llwybrau amgen fel y nodir yn yr Atodlen ac wedi eu harwyddo’n briodol. Bydd mynediad i gerddwyr trwy gydol y cyfnod cau.

Atodlen

Y ffyrdd i’w cau:

  1. B4501 Croesffordd Ffordd Brenig at gyffordd ffordd Cerrig, Nantglyn, yn Sir Ddinbych sydd yn ymestyn o’i gyffordd gyda B5435 Ffordd Nantglyn i gyfeiriad y de orllewin am bellter o tua 4070 metr.
  2. Saron i Nantyci, yn Sir Ddinbych sy’n ymestyn o’i gyffordd gyda B5435 Ffordd Nantglyn i gyfeiriad y de ddwyrain am bellter o tua 190 metr.
  3. Ffordd Bryn Goleu o Drws Y Buddel i Bryn Glas, Saron, yn Sir Ddinbych am ei hyd cyfan. Drws Y Buddel at Gronfa Ddŵr Clywedog, Saron, yn Sir Ddinbych am ei hyd cyfan.
  4. Cefn Trevor at gyffordd Cefn Mawr, yn Sir Ddinbych, sydd yn ymestyn o’i gyffordd gyda Chronfa Ddŵr Clywedog at Marial Gwyn i gyfeiriad y gogledd ddwyrain am bellter o tua 620 metr.

Llwybrau eraill a argymhellir

  1. Ceir: B4501 Ffordd Cerrig at ffin y Sir, A543, B5435 Cerbydau Nwyddau Trwm: B4501 Ffordd Cerrig at ffin y Sir, A543, B4501, Llys at gyffordd Castle, Llys at gyffordd Ffordd Bryn Rossa, Ffordd o gyffordd Bryn Rossa at gyffordd Pen Prion at Bryn Mulan, Pen Y Groes at Ysgol Prion, Eglwys Prion at Dyffryn Maelor, Dyffryn Maelor at Saron, Saron i Nantyci
  2. Ceir: Ffordd Bryn Glas o B4501 at gyffordd Bryn Glas, B4501 Ffordd Peniel o Cefn at gyffordd B5435Cerbydau Nwyddau Trwm: B4501 Croesffordd Ffordd Brenig at gyffordd Ffordd Cerrig, B4501, Ffordd Cerrig at ffin y Sir, A543, B4501, Llys at gyffordd Castle, Llys at gyffordd Ffordd Bryn Rossa, Ffordd o gyffordd Bryn Rossa at gyffordd Pen Prion at Bryn Mulan, Pen Y Groes at Ysgol Prion, Eglwys Prion at Dyffryn Maelor, Dyffryn Maelor at Saron, Saron i Nantyci
  3. Cronfa ddŵr Clywedog at Marial Gwyn, Tal Y Cefn Isa at Garnedd Ci, Hiraethog at Garnedd Y Ci, Cyffylliog at Hiraethog, Cyffylliog at gyffordd Cefn Trevor, cyffordd Cefnyfed at gyffordd Cefn Trevor, cyffordd Bryn Ocyn at gyffordd Cefnyfed, Meifod at gyffordd Bryn Ocyn Meifod at gyffordd Bryn Tirion, Pentre Saron at gyffordd Ffordd Bryn Tirion, Saron at Nantyci, Ffordd Bryn Goleu o Drws Y Buddel at Bryn Glas.
  4. Cefn Trevor at gyffordd Cefn Mawr, cyffordd Cefn Mawr at gyffordd Plas Meredydd, Cyffylliog at gyffordd Cefn Trevor, Cyffylliog at Hiraethog, Hiraethog at Garnedd Y Ci, Tal Y Cefn Isa at Garnedd Ci, Cronfa Ddŵr Clywedog at Marial Gwyn.

Mapiau

Bydd y Gorchymyn yn weithredol o 16 Ebrill 2018 am gyfnod o ddeunaw mis neu lai, hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. .

Rhybudd o Orchymyn Gwahardd Cerddwyr Dros Dro - Hawliau Tramwy Amrywiol Cymuned Clocaenog : 26 Chwefror

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 7 Chwefror 2018 a fydd yn gwahardd unrhyw gerddwr, am resymau diogelwch y cyhoedd, rhag defnyddio’r hawliau tramwy y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod. Mae’r cyfnod cau yn angenrheidiol er mwyn hwyluso'r gwaith o adeiladu fferm wynt.

Atodlen

Cau Hawliau Tramwy yng Nghymuned Clocaenog, Sir Ddinbych

Hawl tramwy

Adran

Llwybr Cyhoeddus Rhif 12

o Gyfeirnod Grid SJ 01415 52292 i Gyfeirnod Grid SJ  02441 53517

Llwybr Cyhoeddus Rhif 13

o Gyfeirnod Grid SJ 01306 52234 i Gyfeirnod Grid SJ  01415 52292

Llwybr Cyhoeddus Rhif 14

o Gyfeirnod Grid SJ 01445 52108 i Gyfeirnod Grid SJ  01415 52292

Gwelwch fap ar gyfer gwahardd dros dro hwn

Daw'r Gorchymyn i rym ar 26 Chwefror 2018 am gyfnod o chwe mis neu hyd nes bydd y gwaith wedi'i gwblhau, pa un bynnag yw'r cynharaf. Disgwylir y bydd y gwaith yn cymryd 6 mis i’w gwblhau.