Gwaith ffordd

Rydym ni’n cydlynu holl waith ffordd Sir Ddinbych, gan gynnwys gwaith gan gwmnïau nwy, dŵr, trydan a ffôn.

Rydym ni’n gweithredu rhaglen gynlluniedig o waith i gynnal a chadw ac i wella ffyrdd Sir Ddinbych. Rydym ni’n pennu dyddiadau dechrau a gorffen, ond mae’n bosib y byddan nhw’n newid yn sgil tywydd drwg neu argyfwng yn rhywle arall.

Map o  waith ffyrdd cyfredol yn Sir Ddinbych.

Rhestr o waith ffordd cyfredol yn Sir Ddinbych (Bwletin gwaith ffordd)

Rhestr o gyfyngiadau ffyrdd yn Sir Ddinbych

Rydym ni’n ceisio cynllunio gwaith ffordd ymhell o flaen llaw, ond dydi hyn ddim bob tro yn bosib oherwydd gwaith brys sydd angen ei wneud.

Cau ffyrdd dros dro

O bryd i'w gilydd, rydym yn cau ffyrdd dros dro ar gyfer digwyddiadau megis gorymdeithiau, digwyddiadau seiclo neu ddigwyddiadau mawr eraill pan fydd y ffyrdd yn debyg o fod yn llawn.  Mae'n rhaid i ni hefyd gau ffyrdd er mwyn i waith ffordd gael ei gynnal.

Cliciwch ar y penawdau isod i gael rhagor o wybodaeth am ba ffyrdd sydd ar gau, ac am ba hyd, a beth yw'r llwybrau teithio eraill.

Gorchymyn Gwahardd Trafnidiaeth Drwodd Dros Dro - Ffyrdd Amrywiol, Saron: 16 Ebrill

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 28 Mawrth 2018 a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio’r rhannau hynny o’r ffyrdd y nodir yn yr Atodlen isod. Mae angen cau’r ffyrdd er mwyn creu mannau pasio i wella'r traffig ddwyffordd ar gyfer cerbydau nwyddau trwm gan Sweco UK Ltd.

Mae’r llwybrau amgen fel y nodir yn yr Atodlen ac wedi eu harwyddo’n briodol. Bydd mynediad i gerddwyr trwy gydol y cyfnod cau.

Atodlen

Y ffyrdd i’w cau:

 1. B4501 Croesffordd Ffordd Brenig at gyffordd ffordd Cerrig, Nantglyn, yn Sir Ddinbych sydd yn ymestyn o’i gyffordd gyda B5435 Ffordd Nantglyn i gyfeiriad y de orllewin am bellter o tua 4070 metr.
 2. Saron i Nantyci, yn Sir Ddinbych sy’n ymestyn o’i gyffordd gyda B5435 Ffordd Nantglyn i gyfeiriad y de ddwyrain am bellter o tua 190 metr.
 3. Ffordd Bryn Goleu o Drws Y Buddel i Bryn Glas, Saron, yn Sir Ddinbych am ei hyd cyfan. Drws Y Buddel at Gronfa Ddŵr Clywedog, Saron, yn Sir Ddinbych am ei hyd cyfan.
 4. Cefn Trevor at gyffordd Cefn Mawr, yn Sir Ddinbych, sydd yn ymestyn o’i gyffordd gyda Chronfa Ddŵr Clywedog at Marial Gwyn i gyfeiriad y gogledd ddwyrain am bellter o tua 620 metr.

Llwybrau eraill a argymhellir

 1. Ceir: B4501 Ffordd Cerrig at ffin y Sir, A543, B5435 Cerbydau Nwyddau Trwm: B4501 Ffordd Cerrig at ffin y Sir, A543, B4501, Llys at gyffordd Castle, Llys at gyffordd Ffordd Bryn Rossa, Ffordd o gyffordd Bryn Rossa at gyffordd Pen Prion at Bryn Mulan, Pen Y Groes at Ysgol Prion, Eglwys Prion at Dyffryn Maelor, Dyffryn Maelor at Saron, Saron i Nantyci
 2. Ceir: Ffordd Bryn Glas o B4501 at gyffordd Bryn Glas, B4501 Ffordd Peniel o Cefn at gyffordd B5435Cerbydau Nwyddau Trwm: B4501 Croesffordd Ffordd Brenig at gyffordd Ffordd Cerrig, B4501, Ffordd Cerrig at ffin y Sir, A543, B4501, Llys at gyffordd Castle, Llys at gyffordd Ffordd Bryn Rossa, Ffordd o gyffordd Bryn Rossa at gyffordd Pen Prion at Bryn Mulan, Pen Y Groes at Ysgol Prion, Eglwys Prion at Dyffryn Maelor, Dyffryn Maelor at Saron, Saron i Nantyci
 3. Cronfa ddŵr Clywedog at Marial Gwyn, Tal Y Cefn Isa at Garnedd Ci, Hiraethog at Garnedd Y Ci, Cyffylliog at Hiraethog, Cyffylliog at gyffordd Cefn Trevor, cyffordd Cefnyfed at gyffordd Cefn Trevor, cyffordd Bryn Ocyn at gyffordd Cefnyfed, Meifod at gyffordd Bryn Ocyn Meifod at gyffordd Bryn Tirion, Pentre Saron at gyffordd Ffordd Bryn Tirion, Saron at Nantyci, Ffordd Bryn Goleu o Drws Y Buddel at Bryn Glas.
 4. Cefn Trevor at gyffordd Cefn Mawr, cyffordd Cefn Mawr at gyffordd Plas Meredydd, Cyffylliog at gyffordd Cefn Trevor, Cyffylliog at Hiraethog, Hiraethog at Garnedd Y Ci, Tal Y Cefn Isa at Garnedd Ci, Cronfa Ddŵr Clywedog at Marial Gwyn.

Mapiau

Bydd y Gorchymyn yn weithredol o 16 Ebrill 2018 am gyfnod o ddeunaw mis neu lai, hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. .

Gorchymyn Gwahardd Trafnidiaeth Drwodd Dros Dro - Ffordd Glascoed, Llanelwy: 9 Ebrill

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 21 Mawrth 2018 a fydd yn gwahardd cerbydau rhag defnyddio’r darn hwnnw o Ffordd Glascoed, Llanelwy yn Sir Ddinbych sy’n ymestyn o 100 metr o’i gyffordd gyda Ffordd William Morgan i gyfeiriad y dwyrain am bellter o tua 1400. Mae angen cau’r ffordd er mwyn hwyluso gwaith carthffos newydd gan Henry Williams and Son a gwaith llenwi ffordd gan Uned Waith Cyngor Sir Ddinbych. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.

Bydd arwyddion ar y llwybr amgen;

Gorllewinol: drwy Ffordd Glascoed, Ffordd Isaf Dinbych, The Roe, A55T Bod Erw Gorllewinol ar slipffordd i allanfa Parc Busnes Llanelwy, pont Parc Busnes Llanelwy, ffordd gwasanaeth Parc Busnes Llanelwy, Ffordd William Morgan a Ffordd Glascoed.

Tua’r Dwyrain: drwy Ffordd Glascoed, Ffordd William Morgan, ffordd gwasanaeth Parc Busnes Llanelwy, pont Parc Busnes Llanelwy, slipffordd tua’r dwyrain ar yr A55, i slipffordd allanfa Bod Erw, The Roe, Ffordd Isaf Dinbych a Ffordd Glascoed.

Gwelwch fap ar gyfer gwahardd dros dro hwn

Daw’r Gorchymyn i rym ar 9 Ebrill 2018 am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i’r gwaith bara tan tua 27 Ebrill 2018.

Gorchymyn yn Gwahardd Trafnidiaeth Drwodd Dros Dro - A548 – Pont y Foryd, Ffordd Wellington, y Rhyl: 10 Mawrth

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 niwrnod o 21 Chwefror 2018 a fydd yn gwahardd unrhyw berson rhag gyrru cerbyd dros Bont y Foryd A548, Ffordd Wellington, y Rhyl, Sir Ddinbych yn ystod yr adegau a nodir yn yr Atodlen isod. Mae angen cau’r ffordd er mwyn caniatáu i Adran Pontydd ac Adeileddau Cyngor Sir Ddinbych wneud gwaith ar y bont.

Atodlen

Cyfnod y cau

 • 10/03/2018 – 00:00 hrs – 05:00 hrs
 • 11/03/2018 – 00:00 hrs – 07:00 hrs
 • 12/03/2018 – 00:00 hrs – 05:00 hrs
 • 17/03/2018 – 00:00 hrs – 05:00 hrs
 • 18/03/2018 – 00:00 hrs – 07:00 hrs
 • 19/03/2018 – 00:00 hrs – 05:00 hrs
 • 24/03/2018 – 00:00 hrs – 05:00 hrs
 • 25/03/2018 – 00:00 hrs – 07:00 hrs
 • 26/03/2018 – 00:00 hrs – 05:00 hrs

Bydd y llwybr amgen wedi’i arwyddo ac yn mynd ar hyd yr A548, A547, A525 a'r B5430. Bydd mynediad i gerddwyr trwy gydol y cyfnod cau.

Gwelwch fap ar gyfer gwahardd dros dro hwn

Daw’r Gorchymyn i rym ar 10 Mawrth 2018 a bydd yn ddilys am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sy’n digwydd gyntaf.

Gorchymyn yn Gwahardd Trafnidiaeth Drwodd Dros Dro - B4501, Nantglyn - Brenig : 2 Mawrth

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu dim cyn 7 diwrnod o 7 Chwefror 2018 i wneud gorchymyn sy’n gwahardd cerbydau rhag teithio ar hyd y darn hwnnw o’r B4501 – Croesffordd Ffordd Brenig i Gyffordd Ffordd Cerrig, Nantglyn, yng Nghyngor Sir Ddinbych sy’n ymestyn o’i chyffordd â’r B4501 Ffordd Cerrig i gyfeiriad y gogledd ddwyrain am bellter o oddeutu 632 metr. Mae angen cau’r ffordd i hwyluso gwaith gwella Sweco Uk Cyf.

Bydd llwybr amgen gydag arwyddion drwy B5435 Ffordd Nantglyn, B5435 Ffordd Bylchau, Bryn Aled i Ben y Waen, Taldrach i Nant y Lladron, A543 Ffordd Pentrefoelas B4501 Ffordd Cerrig at Ffin y Sir. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.

Gwelwch fap ar gyfer gwahardd dros dro hwn

Daw’r Gorchymyn i rym ar 2 Mawrth 2018, am gyfnod o 18 mis, er y disgwylir i’r gwaith gymryd 5 wythnos i’w gwblhau.

Rhybudd o Orchymyn Gwahardd Cerddwyr Dros Dro - Hawliau Tramwy Amrywiol Cymuned Clocaenog : 26 Chwefror

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 7 Chwefror 2018 a fydd yn gwahardd unrhyw gerddwr, am resymau diogelwch y cyhoedd, rhag defnyddio’r hawliau tramwy y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod. Mae’r cyfnod cau yn angenrheidiol er mwyn hwyluso'r gwaith o adeiladu fferm wynt.

Atodlen

Cau Hawliau Tramwy yng Nghymuned Clocaenog, Sir Ddinbych

Hawl tramwy

Adran

Llwybr Cyhoeddus Rhif 12

o Gyfeirnod Grid SJ 01415 52292 i Gyfeirnod Grid SJ  02441 53517

Llwybr Cyhoeddus Rhif 13

o Gyfeirnod Grid SJ 01306 52234 i Gyfeirnod Grid SJ  01415 52292

Llwybr Cyhoeddus Rhif 14

o Gyfeirnod Grid SJ 01445 52108 i Gyfeirnod Grid SJ  01415 52292

Gwelwch fap ar gyfer gwahardd dros dro hwn

Daw'r Gorchymyn i rym ar 26 Chwefror 2018 am gyfnod o chwe mis neu hyd nes bydd y gwaith wedi'i gwblhau, pa un bynnag yw'r cynharaf. Disgwylir y bydd y gwaith yn cymryd 6 mis i’w gwblhau.

Hysbysiad Gorchymyn Cyfyngu Traffig Unffordd Dros Dro - Stryd y Farchnad, Rhuthun: 12 Chwefror

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu, ymhen dim llai na 7 diwrnod wedi 24 Ionawr 2018, gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd cerbydau rhag teithio tua'r gogledd ddwyrain ar hyd y rhannau o ffyrdd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod. Y rheswm dros gyfyngu traffig unffordd dros dro yw hwyluso gwaith ar y prif gyflenwad nwy gan Wales and West Utilities.

Atodlen

Darnau o Ffyrdd yn Rhuthun yn Sir Ddinbych

Mae traffig wedi ei wahardd rhag teithio i gyfeiriad y gogledd ddwyrain ar hyd y darnau o'r ffyrdd a nodir isod:

 • 1)Stryd y Farchnad, o'i chyffordd â Sgwâr Sant Pedr i’w chyffordd â Ffordd Wynnstay
 • 2)Stryd y Farchnad, o’i chyffordd â Ffordd yr Ysgol i’w chyffordd â Ffordd Wynnstay

Llwybrau eraill:

 • ar hyd Ffordd Wynnstay, Stryd y Ffynnon a chylchfan Sgwâr Sant Pedr
 • ar hyd yr A494, Ffordd yr Orsaf, Stryd y Ffynnon a chylchfan Sgwâr Sant Pedr

Bydd y ffyrdd eraill sydd ar gael i draffig sy’n teithio i gyfeiriad y gogledd ddwyrain wedi’u nodi yn yr Atodlen a bydd arwyddion priodol.

Gwelwch fap 1 ar gyfer gwahardd dros dro hwn

Gwelwch fap 2 ar gyfer gwahardd dros dro hwn

Daw’r Gorchymyn i rym ar 12 Chwefror 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i’r gwaith bara tan tua 16 Mawrth 2018.

Gorchymyn yn Gwahardd Trafnidiaeth Drwodd Dros Dro - Llandyrnog: 16 Ionawr

Mae Cyngor Sir Ddinbych, ddim cynt na 7 diwrnod o 20 Rhagfyr 2017, yn bwriadu gwneud Gorchymyn sy’n gwahardd cerbydau rhag defnyddio’r ffordd Dosbarth III a elwir yn gyffordd Plas Ffordd Ddŵr at groesffordd Tŷ Capel Isa Llandyrnog yn Sir Ddinbych, ar ei hyd cyfan. Mae angen cau’r ffordd er mwyn hwyluso gwaith trwsio wyneb ffordd gan Uned Waith Cyngor Sir Ddinbych

Bydd y llwybr amgen wedi’i arwyddo drwy Ffordd Eglwyswen i gylchfan Llandyrnog, B5429 i mewn i Landyrnog, a Clwyd Terrace. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.

Gwelwch fap ar gyfer gwahardd dros dro hwn

Daw’r Gorchymyn i rym ar 16 Ionawr 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir y bydd y gwaith yn para oddeutu 10 diwrnod.

Gorchymyn yn Gwahardd Trafnidiaeth Drwodd Dros Dro - Stryd y Ffynnon a Stryd Y Llys, Rhuthun: 13 Rhagfyr

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 13 Rhagfyr 2017 a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio’r rhannau hynny o’r ffordd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod. Mae angen cau’r ffordd er mwyn hwyluso gwaith ar y prif gyflenwad nwy gan Wales and West Utilities.

Bydd y llwybr amgen gydag arwyddion fel y nodir yn yr Atodlen. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.

Atodlen - Darnau o Ffyrdd yn Rhuthun yn Sir Ddinbych

Stryd y Ffynnon

Cynigir y bydd Stryd y Ffynnon ar gau yn y rhannau fel a ganlyn;

 • 8 Ionawr, 2018 tan 17 Ionawr, 2018 - O’i chyffordd â Sgwâr Sant Pedr i’w chyffordd â Stryd Y Llys.
 • 18 Ionawr, 2018 tan 24 Ionawr, 2018 - O’i chyffordd â Ffordd Wynnstay i gyfeiriad y gogledd orllewin am bellter o oddeutu 95 metr.
 • 25 Ionawr, 2018 tan 31 Ionawr, 2018- O’i chyffordd â Stryd Y Llys i gyfeiriad y gogledd orllewin am bellter o oddeutu 31 metr.
 • 1 Chwefror, 2018 tan 7 Chwefror, 2018 - O’i chyffordd a Ffordd Wynnstay, i’w chyffordd â Dog Lane.
 • 8 Chwefror, 2018 tan 14 Chwefror, 2018 - O’i chyffordd â Dog Lane, i’w chyffordd â Ffordd yr Orsaf

Llwybr arall a argymhellir

drwy Ffordd yr Orsaf, A494, Stryd Mwrog, Stryd Clwyd , cylchfan Sgwâr San Pedr.

Stryd y Llys

 • 22 Ionawr tan 2 Chwefror 2018 - am ei hyd cyfan

Llwybr arall a argymhellir

Drwy Stryd y Ffynnon, cylchfan Sgwâr San Pedr a Stryd y Castell.

Gwelwch fap ar gyfer gwahardd dros dro hwn

Daw’r Gorchymyn i rym ar 8 Ionawr 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf.

Gwaharddiad dros dro ar aros - Lôn Goch a Ffordd y Graig Dinbych: 11 Tachwedd

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn heb fod ynghynt na 7 niwrnod wedi 25 Hydref 2017 a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag aros ar unrhyw adeg, ar y darnau hynny o ffordd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod. Y rheswm am y cyfyngiad hwn yw caniatáu adeiladu datblygiad tai Grŵp Cynefin

Atodlen - Darnau o ffordd yn Ninbych yn Sir Ddinbych -Dim Aros ar Unrhyw Adeg Dros Dro

 • Ffordd y Graig, bob ochr i’r ffordd; o bwynt 12.5 metr i’r gogledd orllewin o’i chyffordd â Lôn Goch i’w chyffordd â Llys Thomas Jones.
 • Lôn Goch, Ochr y gogledd; o bwynt 18 metr i’r dwyrain o ganol y gyffordd â Ffordd y Graig, am bellter o 48 metr i gyfeiriad y dwyrain
 • Lôn Goch, Ochr y de; o bwynt 18 metr i’r dwyrain o ganol y gyffordd â Ffordd y Graig, am bellter o 75 metr i gyfeiriad y dwyrain.

Gwelwch fap ar gyfer gwahardd dros dro hwn

Ni fydd y Gorchymyn yn para hirach na deunaw mis a bydd yn dod i rym ar 11 Tachwedd, 2017.

Rhybudd o orchymyn traffig dros dro - Ffyrdd Amrywiol, Llanelwy: 1 Medi

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 16 Awst 2017 a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio’r rhannau o ffyrdd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod. Mae angen cau’r ffyrdd er mwyn hwyluso gwaith cynnal a chadw gan Uned Waith Cyngor Sir Ddinbych ar y droedffordd a’r ffordd gerbydau.

Atodlen

 1. Bro Havard am ei hyd gyfan  
 2. Ffordd Newydd, am ei hyd gyfan
 3. Heol Clwyd, o’i chyffordd â Bro Havard at ei chyffordd â Heol Clwyd.
 4. Heol Afon, am ei hyd gyfan
 5. Llwyn Elwy, o eiddo o/s Rhif 35 i’w chyffordd â Ffordd Newydd.
 6. Ashly Court, o’i chyffordd â Heol Afon i gyfeiriad y gogledd am oddeutu 48 metr.

Bydd y ffyrdd uchod yn cau ar gyfnodau amrywiol tra bo'r gwaith yn mynd rhagddo.

Bydd arwyddion yn dangos y ffordd arall a fydd ar gael drwy Ashly Court, (A525), Y Ro, a (B5381) Ffordd Dinbych Isaf. Bydd mynediad i gerddwyr trwy gydol y cyfnod cau.

Gwelwch fap ar gyfer cau y ffordd dros dro

Daw’r Gorchymyn i rym ar 1 Medi 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu nes bo’r gwaith wedi’i gwblhau, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i’r gwaith bara deunaw mis.