Gwaith ffordd

Rydym ni’n cydlynu holl waith ffordd Sir Ddinbych, gan gynnwys gwaith gan gwmnïau nwy, dŵr, trydan a ffôn.

Rydym ni’n gweithredu rhaglen gynlluniedig o waith i gynnal a chadw ac i wella ffyrdd Sir Ddinbych. Rydym ni’n pennu dyddiadau dechrau a gorffen, ond mae’n bosib y byddan nhw’n newid yn sgil tywydd drwg neu argyfwng yn rhywle arall.

Map o  waith ffyrdd cyfredol yn Sir Ddinbych.

Rhestr o waith ffordd cyfredol yn Sir Ddinbych (Bwletin gwaith ffordd)

Rhestr o gyfyngiadau ffyrdd yn Sir Ddinbych

Rydym ni’n ceisio cynllunio gwaith ffordd ymhell o flaen llaw, ond dydi hyn ddim bob tro yn bosib oherwydd gwaith brys sydd angen ei wneud.

Cau ffyrdd dros dro

O bryd i'w gilydd, rydym yn cau ffyrdd dros dro ar gyfer digwyddiadau megis gorymdeithiau, digwyddiadau seiclo neu ddigwyddiadau mawr eraill pan fydd y ffyrdd yn debyg o fod yn llawn.  Mae'n rhaid i ni hefyd gau ffyrdd er mwyn i waith ffordd gael ei gynnal.

Cliciwch ar y penawdau isod i gael rhagor o wybodaeth am ba ffyrdd sydd ar gau, ac am ba hyd, a beth yw'r llwybrau teithio eraill.

Rhybudd o orchymyn traffig dros dro - Ffyrdd Amrywiol, Llanelwy: 1 Medi

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 16 Awst 2017 a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio’r rhannau o ffyrdd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod. Mae angen cau’r ffyrdd er mwyn hwyluso gwaith cynnal a chadw gan Uned Waith Cyngor Sir Ddinbych ar y droedffordd a’r ffordd gerbydau.

Atodlen

 1. Bro Havard am ei hyd gyfan  
 2. Ffordd Newydd, am ei hyd gyfan
 3. Heol Clwyd, o’i chyffordd â Bro Havard at ei chyffordd â Heol Clwyd.
 4. Heol Afon, am ei hyd gyfan
 5. Llwyn Elwy, o eiddo o/s Rhif 35 i’w chyffordd â Ffordd Newydd.
 6. Ashly Court, o’i chyffordd â Heol Afon i gyfeiriad y gogledd am oddeutu 48 metr.

Bydd y ffyrdd uchod yn cau ar gyfnodau amrywiol tra bo'r gwaith yn mynd rhagddo.

Bydd arwyddion yn dangos y ffordd arall a fydd ar gael drwy Ashly Court, (A525), Y Ro, a (B5381) Ffordd Dinbych Isaf. Bydd mynediad i gerddwyr trwy gydol y cyfnod cau.

Gwelwch fap ar gyfer cau y ffordd dros dro

Daw’r Gorchymyn i rym ar 1 Medi 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu nes bo’r gwaith wedi’i gwblhau, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i’r gwaith bara deunaw mis.

Rhybudd o orchymyn traffig dros dro - B5431 Llanarmon 7 Awst

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn dim cynt na 7 diwrnod o 19 Gorffennaf 2017 sy’n gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio’r rhan honno o’r B5431 Llanarmon yn Sir Ddinbych, sy’n ymestyn o’i chyffordd gyda Swyddfa’r Post i’w chyffordd gyda’r A525. Mae angen cau’r ffordd i hwyluso gwaith llenwi tyllau ar y ffordd gerbydau gan Uned Waith, Cyngor Sir Ddinbych.

Y llwybr amgen wedi’i arwyddo fydd ar hyd y B5431, A525, A5104 a'r B5430. Bydd mynediad i gerddwyr trwy gydol y cyfnod cau.

Gwelwch fap ar gyfer cau y ffordd dros dro

Daw’r Gorchymyn i rym ar 7 Awst 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i’r gwaith bara oddeutu 3 wythnos.

Rhybudd o orchymyn traffig dros dro - Llanelwy, Groesffordd Marli a Chefn Meiriadog: 26 Mehefin

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 7 Mehefin 2017 a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio’r rhannau hynny o’r ffyrdd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod. Mae angen cau’r ffyrdd er mwyn i SP Energy Networks allu gosod ceblau trydanol.

Bydd y llwybrau amgen fel y nodir yn yr Atodlen ac wedi eu harwyddo’n briodol. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.

Daw’r Gorchymyn i rym ar 26 Mehefin 2017 am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa bynnag un fydd gyntaf. Disgwylir i’r gwaith bara oddeutu 4 wythnos

Atodlen

 • Lôn Cwttir; o'i chyffordd â Lôn Glascoed i gyfeiriad y gogledd ddwyrain am bellter o oddeutu 236 metr
 • Ffordd Marli Groesffordd Marli; o’i chyffordd â Ffordd Pentre Mawr hyd at ei chyffordd ag Allt Marli
 • Ffordd Pentre Mawr, Cefn; o'i chyffordd â Ffordd Marli am bellter o oddeutu 190 metr
 • Ffordd o Ffordd Glascoed heibio Waen Meredydd sy’n dechrau oddeutu 255 metr o’i chyffordd â Ffordd Glascoed am bellter o 112 metr.

Llwybrau eraill

 • Ar hyd Heol Esgob, A525 - Y Ro, B5381 Ffordd Dinbych Isaf, a Ffordd Glascoed
 • Ar hyd Ffordd Glascoed, o’r gyffordd gyferbyn â Bryn Celyn Lodge ar y B5381 i Groesffordd Marli, ac o Ysgol Cefn Meiriadog i gyffordd Pentre Mawr.
 • Ffordd Pentre Mawr, Ysgubor Newydd i gyffordd Cae Pwll, o Maes i Llwyn Penwyn, Cae Onnen i Maes.
 • Ffordd Marli, Allt Marli a Ffordd Glascoed.
Rhybudd o orchymyn traffig dros dro - Tremeirchion: 19 Mehefin

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn dim cynt na 7 diwrnod o 31 Mai 2017 a fydd yn gwahardd cerbydau rhag defnyddio’r ffyrdd a nodir yn yr Atodlen isod. Mae angen cau’r ffyrdd er mwyn hwyluso gwaith cynnal a chadw gan Gyngor Sir Ddinbych. Bydd arwyddion yn dangos llwybrau teithio amgen wedi’u gosod ar y safle. Bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei ganiatáu.

Daw’r Gorchymyn i rym ar 19 Mehefin 2017 am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag fydd gyntaf. Disgwylir i’r gwaith bara oddeutu 6 wythnos.

Atodlen

Ffordd Dosbarth III a elwir yn Summer Hill Road yn dechrau gyferbyn a'r gyffordd a Tŷ Seren ar hyd y ffordd gyfan. Gwelwch fap ar gyfer cau y ffordd dros dro

Ffordd Dosbarth III a elwir yn Thatched Cottage Junction i Bont Llanerch ar hyd y ffordd gyfan. Gwelwch fap ar gyfer cau y ffordd dros dro

Rhybudd o orchymyn traffig dros dro - Ffordd Cilgant, y Rhyl: 15 Mehefin

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynharach na 7 diwrnod ar ôl 31 Mai 2017 yn gwahardd cerbydau rhag defnyddio lonydd cefn yn gyfagos i’r hen faes parcio coetsis Ffordd Cilgant, y Rhyl yn Sir Ddinbych. Mae angen cau er mwyn hwyluso gwaith adeiladu gwesty Premier Inn newydd gan Medlock FRB Ltd.

Nid oes ffordd amgen ac ni ellir caniatáu mynediad i gerddwyr yn ystod y cyfnod cau.

Gwelwch fap ar gyfer cau y ffordd dros dro

Daw’r Gorchymyn i rym ar 15 Mehefin 2017 am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa bynnag un fydd gyntaf. Disgwylir y bydd y gwaith yn para tua 7 mis

Cau llwybr troed - Llanelwy: 10 Ebrill

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 22 Mawrth, 2017, sy’n gwahardd cerddwyr, er diogelwch y cyhoedd, rhag defnyddio Llwybr Troed Cyhoeddus 13, o Gyfeirnod Grid SJ E 03180 N 76025 i Bont Spring Gardens hyd at SJ E 03182 N 75066. Mae angen cau'r llwybr troed er mwyn hwyluso gwaith adeiladu amddiffynfeydd rhag llifogydd Spring Gardens

Ar y safle, bydd yr adran gaeedig o Lwybr Troed 13 yn cael ei dangos ar y cynllun sy'n cyd-fynd â’r rhybudd hwn. Mae llwybr amgen yno eisoes a gweler arwyddion ar y llawr.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 10 Ebrill, 2017 am gyfnod o chwe mis neu hyd nes bydd y gwaith wedi'i gwblhau, pa un bynnag yw'r cynharaf. Disgwylir y bydd y gwaith yn cymryd tua 6 mis i’w gwblhau.