Gwaith ffordd

Rydym ni’n cydlynu holl waith ffordd Sir Ddinbych, gan gynnwys gwaith gan gwmnïau nwy, dŵr, trydan a ffôn.

Rydym ni’n gweithredu rhaglen gynlluniedig o waith i gynnal a chadw ac i wella ffyrdd Sir Ddinbych. Rydym ni’n pennu dyddiadau dechrau a gorffen, ond mae’n bosib y byddan nhw’n newid yn sgil tywydd drwg neu argyfwng yn rhywle arall.

Map o  waith ffyrdd cyfredol yn Sir Ddinbych.

Rhestr o waith ffordd cyfredol yn Sir Ddinbych (Bwletin gwaith ffordd)

Rhestr o gyfyngiadau ffyrdd yn Sir Ddinbych

Rydym ni’n ceisio cynllunio gwaith ffordd ymhell o flaen llaw, ond dydi hyn ddim bob tro yn bosib oherwydd gwaith brys sydd angen ei wneud.

Cau ffyrdd dros dro

O bryd i'w gilydd, rydym yn cau ffyrdd dros dro ar gyfer digwyddiadau megis gorymdeithiau, digwyddiadau seiclo neu ddigwyddiadau mawr eraill pan fydd y ffyrdd yn debyg o fod yn llawn.  Mae'n rhaid i ni hefyd gau ffyrdd er mwyn i waith ffordd gael ei gynnal.

Cliciwch ar y penawdau isod i gael rhagor o wybodaeth am ba ffyrdd sydd ar gau, ac am ba hyd, a beth yw'r llwybrau teithio eraill.

Gorchymyn yn Gwahardd Trafnidiaeth Drwodd Dros Dro - llandegla: 20 Tachwedd

Mae Cyngor Sir Ddinbych, ddim cynt na 7 diwrnod o 1 Tachwedd 2017, yn bwriadu gwneud Gorchymyn sy’n gwahardd cerbydau rhag defnyddio’r ffordd Dosbarth III a elwir yn Ffordd Bryn Glas oddi ar A5104 at groesffordd Llandegla yn Sir Ddinbych, ar ei hyd cyfan. Mae angen cau’r ffordd er mwyn hwyluso gwaith trwsio a gosod wyneb newydd ar y ffordd gan Uned Waith – Cyngor Sir Ddinbych

Y llwybr amgen wedi’i arwyddo fydd ar hyd cyffordd Pennant ar Bwlch Nant y Garth at y groesffordd, A525 cyffordd Bryneglwys at borthdy Bwlch Nant y Garth, A542 o gyffordd A525 at gylchfan Tafarn Dywyrch, cylchfan A542 Tafarn Dywyrch. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.

Gwelwch fap ar gyfer gwahardd dros dro hwn

Daw’r Gorchymyn i rym ar 20 Tachwedd 2017, am gyfnod o 18 mis neu tan y bydd y gwaith wedi ei gwblhau, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i’r gwaith bara oddeutu 3 wythnos.

Gwaharddiad dros dro ar aros - Lôn Goch a Ffordd y Graig Dinbych: 11 Tachwedd

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn heb fod ynghynt na 7 niwrnod wedi 25 Hydref 2017 a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag aros ar unrhyw adeg, ar y darnau hynny o ffordd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod. Y rheswm am y cyfyngiad hwn yw caniatáu adeiladu datblygiad tai Grŵp Cynefin

Atodlen - Darnau o ffordd yn Ninbych yn Sir Ddinbych -Dim Aros ar Unrhyw Adeg Dros Dro

 • Ffordd y Graig, bob ochr i’r ffordd; o bwynt 12.5 metr i’r gogledd orllewin o’i chyffordd â Lôn Goch i’w chyffordd â Llys Thomas Jones.
 • Lôn Goch, Ochr y gogledd; o bwynt 18 metr i’r dwyrain o ganol y gyffordd â Ffordd y Graig, am bellter o 48 metr i gyfeiriad y dwyrain
 • Lôn Goch, Ochr y de; o bwynt 18 metr i’r dwyrain o ganol y gyffordd â Ffordd y Graig, am bellter o 75 metr i gyfeiriad y dwyrain.

Gwelwch fap ar gyfer gwahardd dros dro hwn

Ni fydd y Gorchymyn yn para hirach na deunaw mis a bydd yn dod i rym ar 11 Tachwedd, 2017.

Gorchymyn yn Gwahardd Trafnidiaeth Drwodd Dros Dro - Cyffordd Hafoty i Merllyn, Gwyddelwern: Hydref 30

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 11 Hydref 2017 a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio’r rhannau o ffyrdd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod. Mae angen cau’r ffordd er mwyn hwyluso gwaith trwsio a gosod wyneb newydd ar y ffordd gan Uned Waith Cyngor Sir Ddinbych.

Bydd llwybr amgen gydag arwyddion fel y nodir yn yr Atodlen. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.

Atodlen - Darnau o Ffordd yn Sir Ddinbych

 1. Ffordd y Cwm i Gapel Sinc, Llanelidan, ar hyd y ffordd i gyd.
 2. Cyffordd Hafoty i Merllyn, Gwyddelwern, ar hyd y ffordd i gyd.

Llwybr amgen: drwy gyffordd Tanrallt i Merllyn, cyffordd B5429 Rhyd y Marchogion i gyffordd A494 Pandy’r Capel, Llanelidan i gyffordd Hafoty, cyffordd Hafoty hyd at gyffordd Cefn Groilen, Capel Sinc i Rhewl Felen.

Gwelwch fap ar gyfer cau y ffordd dros dro

Daw’r Gorchymyn i rym ar 30 Hydref 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa bynnag un sydd gynharaf. Disgwylir i’r gwaith bara oddeutu 3 wythnos.

Gorchymyn yn Gwahardd Trafnidiaeth Drwodd Dros Dro - Pont y Gigfran, Betws Gwerfil Goch: Hydref 27

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim cynt na 7 diwrnod o 4 Hydref 2017 yn gwahardd cerbydau rhag defnyddio'r ffordd ddi-ddosbarth a elwir yn Bont y Gigfran i Deras Tyn Barwen Betws Gwerfil Goch yn Sir Ddinbych. Mae angen cau’r ffordd er mwyn caniatáu gwaith gwella draeniau’r briffordd a gwaith ar y ffordd gerbydau gan Adran Bontydd Cyngor Sir Ddinbych.

Bydd y llwybr teithio arall a arwyddir yn mynd o Dŷ Nant Isa i Old Mill, Cyffordd Pencraig Bach i Tyddyn Bach, Tyddyn Bach i Bentref Betws Gwerfil Goch, Pentref Betws Gwerfil Goch i Gyffordd Tŷ Cerrig, Tan y Boncyn i Gefn Ceirch. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.

Gwelwch fap ar gyfer cau y ffordd dros dro

Daw’r Gorchymyn i rym ar 27 Hydref 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i’r gwaith bara tan 6 Tachwedd 2017.

Gorchymyn yn Gwahardd Trafnidiaeth Drwodd Dros Dro - B5103 Pont y Brenin Berwyn, Llangollen: 16 Hydref

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cyn 7 diwrnod o 27 Medi 2017, sy’n gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd B5103 Pont y Brenin Berwyn, Llangollen yn Sir Ddinbych sy’n ymestyn o’i chyffordd â'r A5(T) i’w chyffordd â Ffordd yr Eglwys Bryntysilio/Llantysilio. Mae angen cau’r ffordd er mwyn caniatáu gwaith gwella draeniau’r briffordd a gwaith ar y ffordd gerbydau gan Adran Bontydd Cyngor Sir Ddinbych.

Bydd arwydd i ddefnyddio llwybr arall trwy B5103 o’i chyffordd â’r A5(T) i’w chyffordd â’r A542 Ffordd Bwlch yr Oernant, Cartref Abbey Dingle i Ffordd yr Abaty, Stryd y Castell a’r A5. Bydd mynediad i gerddwyr trwy gydol y cyfnod cau.

Gwelwch fap ar gyfer cau y ffordd dros dro

Daw’r Gorchymyn i rym ar 16 Hydref 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i’r gwaith bara tan 27 Hydref 2017.

Rhybudd o orchymyn traffig dros dro - Ffyrdd Amrywiol, Llanelwy: 1 Medi

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 16 Awst 2017 a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio’r rhannau o ffyrdd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod. Mae angen cau’r ffyrdd er mwyn hwyluso gwaith cynnal a chadw gan Uned Waith Cyngor Sir Ddinbych ar y droedffordd a’r ffordd gerbydau.

Atodlen

 1. Bro Havard am ei hyd gyfan  
 2. Ffordd Newydd, am ei hyd gyfan
 3. Heol Clwyd, o’i chyffordd â Bro Havard at ei chyffordd â Heol Clwyd.
 4. Heol Afon, am ei hyd gyfan
 5. Llwyn Elwy, o eiddo o/s Rhif 35 i’w chyffordd â Ffordd Newydd.
 6. Ashly Court, o’i chyffordd â Heol Afon i gyfeiriad y gogledd am oddeutu 48 metr.

Bydd y ffyrdd uchod yn cau ar gyfnodau amrywiol tra bo'r gwaith yn mynd rhagddo.

Bydd arwyddion yn dangos y ffordd arall a fydd ar gael drwy Ashly Court, (A525), Y Ro, a (B5381) Ffordd Dinbych Isaf. Bydd mynediad i gerddwyr trwy gydol y cyfnod cau.

Gwelwch fap ar gyfer cau y ffordd dros dro

Daw’r Gorchymyn i rym ar 1 Medi 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu nes bo’r gwaith wedi’i gwblhau, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i’r gwaith bara deunaw mis.

Rhybudd o orchymyn traffig dros dro - Ffordd Cilgant, y Rhyl: 15 Mehefin

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynharach na 7 diwrnod ar ôl 31 Mai 2017 yn gwahardd cerbydau rhag defnyddio lonydd cefn yn gyfagos i’r hen faes parcio coetsis Ffordd Cilgant, y Rhyl yn Sir Ddinbych. Mae angen cau er mwyn hwyluso gwaith adeiladu gwesty Premier Inn newydd gan Medlock FRB Ltd.

Nid oes ffordd amgen ac ni ellir caniatáu mynediad i gerddwyr yn ystod y cyfnod cau.

Gwelwch fap ar gyfer cau y ffordd dros dro

Daw’r Gorchymyn i rym ar 15 Mehefin 2017 am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa bynnag un fydd gyntaf. Disgwylir y bydd y gwaith yn para tua 7 mis