Hawliau tramwy cyhoeddus

Mae hawliau tramwy cyhoeddus ar agor i bawb bob amser, ac yn rhoi'r hawl i chi gerdded ar draws llwybrau penodol megis ffyrdd, llwybrau neu draciau, a allai fynd drwy drefi, cefn gwlad anghysbell neu eiddo preifat. Mae rhai hawliau tramwy ar agor i farchogwyr, beicwyr a modurwyr.

Rhoi gwybod am broblem gyda defnyddio hawl tramwy

Os oes gennych broblem gyda defnyddio hawl tramwy, megis rhwystr, wedi’i gynnal yn wael neu arwydd camarweiniol, cysylltwch  â  ni .

Gwneud cais am hawl tramwy cyhoeddus

Os ydych chi wedi cael eich stopio rhag defnyddio llwybr yr ydych yn credu bod gennych hawl i’w ddefnyddio, cysylltwch â ni yn y lle cyntaf i drafod unrhyw gais posibl.

Ymholiad am hawliau tramwy cyhoeddus neu lwybr

Os ydych am wneud cais, byddwn yn anfon y gwaith papur angenrheidiol atoch, a bydd angen i chi ei lenwi a'i ddychwelyd i ni, ynghyd â chopïau o'r dystiolaeth i gefnogi eich cais. Pan dderbyniwn eich cais, byddwn yn ei gofnodi ar y gofrestr, sydd ar gael i'w harchwilio gan y cyhoedd. Byddwn yn ymchwilio i'ch cais, ac yn gwneud penderfyniad ynglŷn ag a ddylid cadarnhau'r gorchymyn ar gyfer y cais.

Map a datganiad swyddogol

Mae hwn yn gofnod cyfreithiol o holl hawliau tramwy cyhoeddus, ac yn dangos ffordd bob llwybr cyhoeddus a llwybr ceffyl yn y sir. Gallwch weld y map gwreiddiol a chopïau gwaith trwy drefnu apwyntiad yng Nghaledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych. Cysylltwch â ni i wneud apwyntiad.

Mae'n rhaid i ni gadw cofrestr o'r holl geisiadau i addasu'r map diffiniol.

Gweld y gofrestr

Fforwm Mynediad Lleol Dwyrain Conwy a Sir Dinbych

Mae'r fforwm mynediad lleol yn cynnwys rhwng 12 a 20 aelod o grwpiau sydd â diddordeb megis cerddwyr, beicwyr, marchogwyr, defnyddwyr anabl a thirfeddianwyr. Mae'n cynghori'r cyngor, Cyfoeth Naturiol Cymru, a chyrff eraill ar faterion hawliau tramwy cyhoeddus.  Mae'r fforwm yn cyfarfod o leiaf ddwywaith y flwyddyn. 

Fforwm Mynediad Lleol Dwyrain Conwy a Sir Dinbych - Cyfarfodydd, cofnodion a rhaglenni
Dyddiad, lleoliad ac amser Rhaglen Cofnodion
Dydd Iau 7fed Mawrth 2019 yng Nghoed Pella am 10am Rhaglen Cofnodion
Dydd Iau 6 Rhagfyr 2018 yngNghanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig am 10:30am Rhaglen Cofnodion
Ddydd Iau 7 Mehefin 2018 Yn Hwb Dinbych, Ffordd y Ffair, Dinbych Rhaglen Cofnodion
Dydd Iau, 8 Mawrth 2018 yn Venue Cymru, Llandudno am 10:30am   Cofnodion
Dydd Iau 11 Ionawr yn Nova, Beach Road West, Prestatyn, LL19 7EY Rhaglen  Cofnodion 
Dydd Iau 7 Medi 2017 yn Canolfan Ymwelwyr Parc Gwledig y Gogarth, Llandudno am 1pm Rhaglen  Cofnodion
Ddydd Mercher 7 Mehefin 2017 yng Nghanolfan Beicio Mynydd Oneplanet Adventure, Llandegla am 5:30pm Rhaglen  Cofnodion
Ddydd Mercher 8 Mawrth 2017 yn Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst LL26 0DF Rhaglen  Cofnodion
ddydd Mercher 14 Rhagfyr 2016 yn Ystad Rhug, Corwen am 13:30 -  Cofnodion
ddydd Mercher 14 Rhagfyr 2016 yn Ystad Rhug, Corwen am 10:00 am - Cofnodion