Gwneud cais am fathodyn glas

Mae bathodynnau parcio anabl, a adwaenir hefyd fel Bathodynnau Glas, yn caniatáu i pobl a chanddynt broblemau symudedd difrifol barcio’n agos at lle mae arnynt angen mynd. Gallant fod yn yrrwrneu’n deithiwr.

Pwy all wneud cais am fathodyn glas?

Yng Nghymru, gall Unigolyn yn un o’r categorïaucanlynol fod yn gymwys i gael Bathodyn Glas:

  • Awtomatig
  • Yn ôl Disgresiwn
  • Dros Dro

Darganfod os ydych yn gymwys am fathodyn glas.

Cysylltwch â ni ar 01824 712400 neu 712433 am mwy wybodaeth am gymhwyster am fathodynnau glas.

Sut ydw i’n gwneud cais am fathodyn glas?

Gallwch wneud cais am fathodyn glas ar-lein. Gallwch hefyd gael ffurflen gais mewn Siop Un Alwad neu drwy ein ffonio ar 01824 712400 neu 712433.

Bydd angen i chi lenwi ffurflen gais, naill ai'n electronig neu drwy ofyn am fersiwn bapur, gan ddarparu llun diweddar  maint pasport o’ch hun a darparu rhai dogfennau cefnogol.

Gallwch hefyd wneud apwyntiad yn Llyfrgell Prestatyn lle mae system ddigidol a bydd staff yn eich helpu i lenwi'r ffurflenni ar-lein.

Does dim rhaid i chi dalu am fathodyn glas, ond os byddwch angen bathodyn newydd gan eich bod wedi colli'ch un chi neu ei fod wedi cael ei ddwyn, codir £10 arnoch.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Pan fyddwch wedi gorffen eich cais, fel arfer byddwch yn darganfod os buoch yn llwyddiannus o fewn 10 diwrnod gwaith. Gallai hyn fod yn hirach os bydd rhaid i ni ofyn i chi roi mwy o wybodaeth inni.

Os ydych yn llwyddiannus, bydd eich bathodyn yn cael ei bostio atoch o fewn 10 diwrnod gwaith.

Os nad ydych yn llwyddiannus, byddwn yn ysgrifennu atoch ac anfon gwybodaeth am wahanol ffyrdd y gallwn eich helpu.

Mae'r bathodyn yn para am 3 blynedd, oni bai ei bod yn fathodyn dros dro, a fydd yn para am 12 mis yn unig.

Pan fydd angen ei adnewyddu, bydd angen i chi wneud cais am un newydd - ni chaiff ei ddisodli'n awtomatig. Os ydych chi ei angen o hyd, gwnewch gais am eich bathodyn newydd tua 6 wythnos cyn i'ch un presennol ddod i ben.

Beth os yw fy manylion yn newid?

Rhowch wybod i ni os ydych chi'n newid eich enw neu gyfeiriad, neu os ycdych chi'n cael car newydd gyda rhif cofrestru newydd.

Gallwch chi roi gwybod i ni ar-lein neu ein ffonio ni ar 01824 706000.

Codir tal o £10 arnoch i newid eich enw.  Nid oes tal i newid unrhyw fanylion eraill.

Ble gaf i barcio?

Os oes gennych fathodyn glas, cewch barcio: 

  • ar linell felen unigol neu ddwbl am hyd at dair awr, oni bai bo gwaharddiad ar lwytho a dadlwytho (a ddangosir gan fylchau melyn ar y palmant a/neu arwyddion) 
  • am ddim ac am gyfnod amhenodol wrth fesuryddion parcio ar y stryd 
  • mewn mannau parcio i bobl anabl mewn meysydd parcio (bydd angen i chi dalu o hyd mewn meysydd parcio yn Sir Ddinbych)

Darllenwch y daflen ‘Cynllun bathodyn glas: Hawliau a chyfrifoldebau yng Nghymru’ am fwy o fanylion.

Sut ydw i’n arddangos y bathodyn glas?

Dylech arddangos eich bathodyn glas ar y forden flaen, fel y gellir ei weld yn glir o du allan i’r cerbyd. Dylai ffrynt y bathodyn wynebu at i fyny, gan ddangos y symbol cadair olwyn, neu’r hologram ar y dyluniad newydd.

Pan gewch eich bathodyn, bydd cloc parcio ynghlwm ag o. Bob tro byddwch yn parcio ar linellau melyn, neu mewn lle â chyfyngiadau amser, dylai’r cloc ddangos y cyfnod chwarter awr y cyrhaeddoch.