Cwynion Swn

Gallwn ymchwilio cwynion am sŵn ynglŷn â’r canlynol;

  • Gweiddi, miwsig neu deledyddion uchel
  • Sŵn o safleoedd masnachol neu ddiwydiannol
  • Gweithgareddau DIY
  • Larymau
  • Trwsio ceir

Os oes gennych gŵyn am gi sy’n cyfarth, yna gallwch roi gwybod i ni drwy adrodd problem â chi. 

Cyn i chi wneud cwyn

Ni ellir ystyried pob sŵn sy’n effeithio ar berson yn niwsans y gallwn weithredu arno, felly pan fydd hynny’n bosib, byddem yn eich annog i geisio datrys y broblem eich hun heb wneud cwyn ffurfiol. Gall y wefan Cymdogion Problemus eich helpu i wneud hyn. 

Cysylltwch â ni i gwyno am sŵn 

Wedi i chi wneud y gŵyn

Unwaith y byddwn wedi derbyn eich cwyn, byddwn yn anfon taflen log atoch chi er mwyn i chi gofnodi manylion y sŵn sy’n digwydd. Efallai y byddwn hefyd yn ysgrifennu at y person/cwmni sy’n gyfrifol am y sŵn i roi gwybod iddyn nhw bod cwyn wedi ei wneud. Byddwn yn edrych ar y manylion rydych chi wedi eu cofnodi yn eich taflen log ac mae'n bosib y byddwn yn trefnu ymweliad monitro naill ai mewn person neu yn defnyddio offer recordio. 

Nid ydym byth yn rhyddhau manylion yr achwynydd heb awdurdod y person hwnnw, heblaw am resymau cyfreithiol yn ddiweddarach yn yr ymchwiliad a’r achos gorfodi.

Rhybudd Atal Sŵn

Os yw’r archwiliad yn canfod bod y sŵn yn niwsans, yna byddwn yn cyflwyno rhybudd atal sŵn i geisio lleihau’r sŵn. 

Cwynion dienw

Ni fyddwn yn ymchwilio i gwynion dienw.  Caiff cwynion eu trin yn gyfrinachol, a bydd eich manylion yn cael eu diogelu.  Fodd bynnag, mae angen i ni wybod sut y gallwn gysylltu â chi i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi ar unrhyw ymchwiliad.