Radon

Nwy ymbelydrol, di-liw ydi radon sy’n cael ei ffurfio gan ddadfeiliad ymbelydrol symiau bychan o wraniwm sy’n digwydd yn naturiol yn ein creigiau a’n priddoedd. 

Mae llawer o adeiladau’n cynnwys radon ond mae’r lefelau fel rheol yn isel a’r perygl i iechyd yn fychan. 

Sut allaf i wirio a ydw i mewn perygl?

Mae’r ardaloedd tywyllach ar fap radon y DU yn dangos lle mae’r lefelau’n debygol o fod yn uwch. Nid yw pob adeilad, hyd yn oed yn yr ardaloedd tywyllaf, â lefelau uchel ond gallwch archebu adroddiad risg Radon i fesur lefel y nwy radon yn eich cartref. Mae’r prawf yn ddiogel, yn syml i’w ddefnyddio ac fe gaiff y canlyniadau eu trin yn gyfrinachol. 

Beth i’w wneud os oes yna lefelau uchel o radon yn eich cartref

Mae’r Asiantaeth Diogelu Iechyd wedi cynghori y dylid gostwng radon dan do sy’n uwch na lefel 200 becquerel y fedr giwbig (Bq m-3).
Os byddwch yn mesur lefelau uwch o radon yn eich cartref, yna dylech gymryd camau i ostwng y lefelau hyn; weithiau gallai hynny olygu selio o gwmpas agoriadau atig neu agoriadau mawr mewn lloriau ac awyriad ychwanegol ar gyfer y gofod byw.

Mwy o ffyrdd o leihau lefelau radon