Y Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig

Mae’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) yn nodi’r cynigion a’r polisïau ar gyfer datblygu a defnyddio tir yn Sir Ddinbych yn y dyfodol. Cafodd ein CDLl ni ei fabwysiadu ym mis Mehefin 2013.

Dogfennau

Mapiau

Mae’r map isod yn dangos dyraniadau yn y CDLl. Chwiliwch yn ôl cyfeiriad neu glicio ar ardal i gael gwybod mwy.

Cynllun Datblygu Lleol - Map
Mapiau (PDF)


Mapiau Cynigion Cynllun Datblygu Lleol Sir Ddinbych 2006-2021 – Map Allweddol a’r Allwedd
Mapiau Cynigion Cynllun Datblygu Lleol Sir Ddinbych 2006–2021 (Prif Ganolfannau)
Mapiau Cynigion Cynllun Datblygu Lleol Sir Ddinbych 2006–2021 (Pentrefi)
Mapiau Cynigion Cynllun Datblygu Lleol Sir Ddinbych 2006–2021 (Pentrefannau)

Polisi Cynllunio Cymru


Canllawiau i Ddatblygwyr

Ar hyn o bryd, nid yw’r Cyngor yn gallu dangos bod 5 mlynedd o gyflenwad tir ar gyfer tai ar gael fel sy’n ofynnol gan Lywodraeth Cymru.

Mae hyn wedi arwain at nifer o geisiadau ac ymholiadau cynllunio ar gyfer datblygu tai ar safleoedd y tu allan i ffiniau datblygu fel maent wedi’u nodi yn y CDLl mabwysiedig.

Mae’r Cyngor felly wedi drafftio Canllaw i Ddatblygwyr a gafodd ei gymeradwyo gan y Pwyllgor Cynllunio ar 11 Tachwedd 2015. Pwrpas y Canllaw yw rhoi arweiniad i ddarpar ymgeiswyr ar ddarparu tystiolaeth gynhwysfawr i ddangos bod y datblygiad arfaethedig yn gynaliadwy a'i fod yn ymarferol ac yn gyflawnadwy er mwyn iddo wneud cyfraniad gwirioneddol a chynnar at y cyflenwad tir ar gyfer tai ac adeiladu ar y safle.

Canllaw i Ddatblygwyr – Cynigion Datblygu Tai y Tu Allan i'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl)


Prosbectws Tir ar gyfer Tai

Diben y ddogfen hon yw darparu rhestr o gyfleoedd datblygu tai yn Sir Ddinbych i ddatblygwyr a buddsoddwyr. Bwriad y prosbectws hwn yw crynhoi ystyriaethau datblygu hysbys ar gyfer pob safle tai. Mae un safle ar bob tudalen yn galluogi dosbarthu’r holl wybodaeth gefndir berthnasol yn hawdd yn ystod y cam cyn gwneud cais.

Mae'r Prosbectws Tai yn rhestru tua 60 o safleoedd sydd ar gael ar gyfer datblygiadau preswyl yn Sir Ddinbych. Mae'n amlinellu nodweddion y safle a pholisïau lleol sy'n berthnasol i unrhyw geisiadau cynllunio yn y dyfodol yn fras. Rydym yn hapus i ddarparu gwasanaeth llawn cyn gwneud cais.

Mae'r tîm Cynllunio Strategol a Thai yn hapus i helpu gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych.

Prosbectws Tir ar gyfer Tai 2016.


Cysylltu â ni