Cynllun Datblygu Lleol - Tystiolaeth, monitro a gwybodaeth

Adroddiad Monitro Blynyddol y CDLl

Dan rwymedigaethau adran 76 Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, fel y'i diwygiwyd, ac adran 37 o Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) 2005, mae'n ddyletswydd ar y Cyngor i lunio adroddiad monitro blynyddol i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Hydref bob blwyddyn a’i gyhoeddi ar ei wefan.

Mae monitro’n rhan hanfodol o adborth o fewn y broses o lunio polisïau. Dylai nodi'r heriau allweddol, y cyfleoedd a'r ffyrdd posib' ymlaen i adolygu ac addasu polisïau lleol. Mae'r broses yn offeryn i fesur perthnasedd a llwyddiant y CDLl a nodi unrhyw newid angenrheidiol. Mae hefyd yn rhoi adborth ar y graddau mae strategaeth a pholisïau’r CDLl yn cael eu darparu a'u cyflawni.

Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai

Asesiad Canlyniadau Llifogydd Strategol - Diweddariad

Adroddiad Terfynol (Ionawr 2018)

Atodiad A – Aneddiadau Manwl

Atodiad B

Atodiad C

Ffermydd gwynt

Asesiad o’r Farchnad Dai Leol

Asesiad o Angen, Galw a Fforddiadwyedd y Farchnad Dai Leol yn Sir Ddinbych

Astudiaeth Adwerthu - Capasiti

Astudiaeth Adwerthu Sir Ddinbych 2018 - Capasiti Adwerthu

Asesiad ac Archwiliad oFannau Agored

Asesiad ac Archwiliad o Fannau Agored

Gwiriad IechydCanol Tref

Gwiriad Iechyd Canol Tref 2018

Asesiad o Dir Cyflogaetha Thwf Economaidd

Astudiaeth deiliadaeth tai newydd


Cysylltu â ni