Gorfodi cynllunio

Gall ein tîm gorfodi cynllunio ymchwilio i bosibiliadau o dorri rheolau cynllunio fel;

 • Gwaith adeiladu, gweithrediadau peirianyddol a newid defnydd tir neu adeiladau sydd angen caniatâd cynllunio, ond na chafwyd caniatâd cynllunio ar eu cyfer
 • Datblygiad sydd â chaniatâd cynllunio ond nid wedi’i wneud fel y cymeradwywyd 
 • Methu â chydymffurfio ag amodau caniatâd cynllunio 
 • Gwaith a wnaed i Adeilad Rhestredig heb ganiatâd 
 • Symud neu docio coed a gwrychoedd wedi’u diogelu heb ganiatâd 
 • Hysbysebion sydd angen caniatâd penodol o dan y Rheoliadau Hysbysebu, ond sy'n cael eu harddangos heb ganiatâd 
 • Methu â chydymffurfio â gofynion y rhybuddion cyfreithiol cynllunio presennol, fel hysbysiadau gorfodi a hysbysiadau torri amodau
 • Tir blêr sy’n niweidio amwynder ardal.

Rhoi gwybod am dorri cynllunio

Os hoffech i ni ymchwilio i achos posibl o dorri rheolau cynllunio, gallwch Rhoi gwybod am achos o dorri rheolau cynllunio ar-lein. 

Rhoi gwybod am achos o dorri rheolau cynllunio

Mae'r holl fanylion personol yn gyfrinachol ac ni fyddant yn cael eu gwneud yn gyhoeddus wrth ddelio â'r gŵyn. Fodd bynnag, ar adegau prin, gydag achosion difrifol o dorri rheolau cynllunio sy'n arwain at apêl, mae'n ofynnol i ni roi manylion y gŵyn i’r Arolygydd Cynllunio a’r apelydd, a fydd yn cynnwys eich enw a'ch cyfeiriad.

Efallai y byddwch hefyd yn cael eich gwahodd i ddarparu datganiad tyst i gefnogi eich cwyn ac i'n helpu ni, ond mae hyn yn wirfoddol.

Oni bai bod gennych reswm arbennig dros beidio â rhoi eich manylion (y byddwch wedi’i esbonio i swyddog gorfodi), ni fydd cwynion dienw yn cael eu hymchwilio.

Ein hymchwiliad

Pan fyddwn yn derbyn cais i ymchwilio i achos honedig o dorri rheolau cynllunio, byddwn yn penderfynu pa flaenoriaeth y dylid ei rhoi i'r mater.

Byddai materion brys yn cynnwys:

 • Gwaith heb awdurdod i Adeilad Rhestredig neu goeden a ddiogelir 
 • Dim cydymffurfiaeth â rhybuddion gorfodi presennol 
 • Camau gorfodi o fewn amser cyfyngedig

Yn dilyn ymchwiliad, a fydd fel arfer yn cynnwys ymchwil i gefndir achos ac ymweliad safle, bydd penderfyniad yn cael ei wneud ynghylch a oes angen cymryd camau pellach.

Cliciwch ar un o'r penawdau isod i gael gwybod am y camau gorfodi neu gamau anffurfiol y gellir eu cymryd:

Cymryd camau gorfodi

Dylid ond cymryd camau gorfodi pan fydd yn gwbl angenrheidiol a bod pob dull arall o ddatrys y mater wedi methu.

Os yw'r Tîm Cydymffurfiaeth Cynllunio yn aflwyddiannus yn eu trafodaethau, bydd y mater yn cael ei adolygu gan uwch swyddog i benderfynu a ddylid ystyried camau mwy ffurfiol. Bydd y penderfyniad terfynol i gymryd camau pellach yn cael ei wneud yn dilyn ymgynghoriad ag Aelodau perthnasol y Cyngor.

Os oes angen cymryd camau gorfodi, yna gellir cyflwyno’r canlynol;

 • Hysbysiad torri rheolau cynllunio, a fydd yn ei gwneud yn ofynnol i berchennog neu ddeiliad y tir roi rhagor o wybodaeth am weithgareddau a pherchnogaeth y tir. Dyma'r cam cyntaf tuag at gamau gorfodi ffurfiol. 
 • Hysbysiad gorfodi, gan ddweud sut y gall rhywun fod wedi torri rheolaeth gynllunio, beth sydd angen ei wneud i unioni pethau, ac erbyn pryd mae angen gwneud hyn. 
 • Hysbysiad torri amod os bydd rhywun yn methu â chadw at amod ynghlwm wrth y caniatâd cynllunio, er enghraifft, pa amser y mae'n rhaid i fwyty cludfwyd gau. 
 • Rhybudd tir blêr (rhybudd Adran 215). Gellir cyflwyno’r rhain lle mae gennym dystiolaeth glir o dir blêr neu adeiladau sy’n niweidio amwynder yr ardal.

Os na chydymffurfiwyd â gofynion yr hysbysiad gorfodi neu’r hysbysiad torri amod erbyn y dyddiad dyledus, bydd y Tîm Cydymffurfiaeth Cynllunio yn mynd ymlaen i ddilyn erlyniad yn y Llysoedd, gan gynnwys gofyn am waharddeb yn yr achosion mwyaf parhaus a niweidiol.

Cymryd camau anffurfiol

 

Os bydd y gwaith angen caniatâd cynllunio, ond yn ymddangos fel ei fod yn diwallu amcanion polisïau ein cynllun datblygu, byddwn fel arfer yn gofyn i bartïon â diddordeb wneud cais cynllunio i gadw'r datblygiad fel y gellir ystyried y mater yn ffurfiol, a gellir gofyn i gymdogion am eu barn. Gelwir hyn yn gais cynllunio 'ôl-weithredol'.

Os yw caniatâd yn annhebygol o gael ei ganiatáu, bydd y Tîm Cydymffurfiaeth Cynllunio yn gofyn am dynnu’r datblygiad heb awdurdod ymaith, ei leihau mewn maint i gwrdd â pharamedrau datblygu a ganiateir neu ddod â’r defnydd i ben. Bydd cyfnod addas o amser yn cael ei ganiatáu yn dibynnu ar yr hyn sydd angen ei wneud. Er enghraifft, efallai y bydd angen gweithrediad busnes i ddod o hyd i safle neu eiddo newydd.

Yn y dull hwn, mae’r mwyafrif llethol o achosion torri rheolau cynllunio yn cael eu datrys yn anffurfiol a thrwy drafod gyda pherchnogion a deiliaid y tir.

 

Pan nad yw camau gorfodi cynllunio yn bosibl

Ni fyddwn yn gallu cymryd camau gorfodi yn yr achosion canlynol:

 • Os nad yw’r gwaith angen caniatâd.
 • Os oes gan y datblygiad y caniatâd angenrheidiol yn barod.
 • Os yw'r gwaith wedi dod yn gyfreithiol oherwydd treigl amser, hyd yn oed os nad oedd wedi cael caniatâd yn y lle cyntaf.
 • Ystyrir mai mân doriad ydyw, heb unrhyw effeithiau sylweddol. 
 • Pan nodir mater nad ydyw’n ymwneud â chynllunio. Yn yr achosion hyn byddwn yn trosglwyddo'r gŵyn i adran berthnasol y Cyngor neu gorff arall. 

Apeliadau yn erbyn camau gorfodi

Os hoffech chi apelio yn erbyn cais neu wedi derbyn hysbysiad gorfodi yr ydych yn anghytuno ag ef, yna gallwch apelio i'r Arolygiaeth Gynllunio.

Mae'n rhaid i'r Arolygiaeth Gynllunio gael apêl cyn y dyddiad y daw’r hysbysiad gorfodi i rym.

Unwaith y bydd apêl yn erbyn hysbysiad gorfodi yn cael ei chyflwyno, mae’r mater yn cael ei ohirio hyd nes y bydd yr Arolygydd yn cyhoeddi ei benderfyniad. Nid yw erlyniad yn bosibl ar yr adeg hon .

Apelio

Gallwch ddod o hyd i ganllawiau apelio ar y Porth Cynllunio neu cysylltwch â ni am fwy o fanylion.

Cael gwybod sut i apelio os ydych wedi gwrthodwyd caniatâd cynllunio