Cyfle cyfartal

Rydym wedi ymrwymo i adeiladu sefydliad lle caiff pobl eu parchu a’u gwerthfawrogi a gallant wireddu eu potensial, waeth beth fo eu hunaniaeth neu gefndir. Yn ystod cyflogaeth neu’r broses recriwtio a dethol, mae pob unigolyn yn cael ei drin yn gyfartal, heb ystyried:

  • Oedran
  • Anabledd
  • Ailbennu Rhywedd
  • Partneriaeth sifil neu briodas
  • Beichiogrwydd a mamolaeth
  • Hil
  • Crefydd a chred
  • Rhyw
  • Cyfeiriadedd Rhywiol