Yn rhan o’n tîm

Yn ogystal â thâl a buddion eraill, pe baech yn ymuno â’n tîm buasem hefyd yn edrych ar eich datblygiad personol, a fyddai’n cynnwys y canlynol:

Rhaglen gynefino

Fel gweithiwr newydd, byddech yn derbyn rhaglen gynefino sy’n ymdrin â’r gwasanaeth yr ydych yn ymuno â hi, er mwyn sicrhau eich bod yn ennill dealltwriaeth gadarn o’r hyn a ddisgwylir.
Yn dilyn hyn, byddech yn mynychu cwrs cynefino corfforaethol er mwyn derbyn gwybodaeth am y modd y mae’r cyngor yn gweithio, a’r prosesau a’r polisïau o fewn pob gwasanaeth. Cyflwynir chi i’r Llawlyfr Staff sy’n egluro amodau a thelerau eich cyflogaeth a’n disgwyliadau ni. Mae hefyd yn gyfle ichi gyfarfod gweithwyr newydd eraill. 

Arfarniad Perfformiad

Mae pob aelod o staff yn cael arfarniad perfformiad gyda’u rheolwr unwaith y flwyddyn; dyma gyfle i drafod amcanion y flwyddyn flaenorol a sgorio llwyddiannau.
Os na chyflawnwyd y disgwyliadau, llunnir cytundeb ar sut i wella cyn yr arfarniad nesaf. Cefnogir arfarniadau gan gyfarfodydd unigol rheolaidd gyda’u rheolwr llinell er mwyn cynnal safonau perfformiad. Yn ystod yr arfarniad perfformiad, trafodir a chytunir ar unrhyw anghenion dysgu a hyfforddi. 

Amrywiaeth o gyrsiau hyfforddi

Gall pob aelod o staff archebu lle ar gwrs hyfforddi’n uniongyrchol drwy system hunanwasanaeth Itrent, er mwyn helpu i ddatblygu’r sgiliau sy’n angenrheidiol iddynt eu perfformio fel rhan o’u swydd.
Cynigir cyfleoedd i ddatblygu i fod yn rheolwr drwy ddilyn cwrs ILM, gyda datblygiad a dysgu corfforaethol yn cael eu cefnogi gan yr Hwb Dysgu, sy’n cynnwys awgrymiadau hyfforddi, teclynnau, darnau o fideo a chefnogaeth.