Gwiriadau cyn-gyflogaeth

Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG)

Byddwn yn defnyddio chwiliadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG), cofnodion yr heddlu yn ogystal â gwybodaeth y rhestr waharddiadau, ac yna’n rhoi tystysgrif y GDG i’r ymgeisydd a ni’n hunain i helpu i wneud penderfyniad ynglŷn â recriwtio. 

Mwy am y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG) 

Yr hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig

Mae Deddf Mewnfudo, Lloches a Chenedligrwydd, 1996 yn ei gwneud yn drosedd i gyflogwr gyflogi’r rheiny sydd heb ganiatâd i fyw neu weithio yn y DU. 

Mae’n ofynnol i ni wneud gwiriadau dogfennau sylfaenol ar bob person y byddwn yn bwriadu eu cyflogi ac fe ofynnir i ymgeiswyr gynhyrchu’r dogfennau gofynnol yng ngham y cyfweliad. Os bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gyfyngiad amser ar ei arhosiad yn y DU, fe wneir gwiriadau ailadroddus ar eu dogfennau unwaith y flwyddyn o leiaf. 

Mwy am y dogfennau sy’n ofynnol 

Bydd unrhyw gynnig cyflogaeth yn amodol ar dystiolaeth fod gan yr ymgeisydd ganiatâd i weithio yn y DU.

Diogelu

Un o’n blaenoriaethau yw sicrhau bod ein staff a’n gwirfoddolwyr i gyd yn cynnal ffiniau priodol a phroffesiynol wrth gyflawni eu dyletswyddau. Lle mae'n briodol, bydd aelodau staff yn dilyn hyfforddiant perthnasol i gyflawni hyn

Mae recriwtio diogel yn rhan bwysig o ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion diamddiffyn, ac felly rydym yn gwneud yn siŵr bod o leiaf un aelod o’r panel ar gyfer unrhyw bwyllgor dethol wedi cael hyfforddiant “Recriwtio Diogelach”.

Os cewch eich gwahodd i gyfweliad, byddwn yn asesu materion sy'n ymwneud â diogelu a hyrwyddo lles plant / pobl ifanc / oedolion diamddiffyn.

Darganfod mwy am ddiogelu