Nodiadau cyfarwyddyd

Mae’r penderfyniad i’ch rhoi ar y rhestr fer neu beidio’n seiliedig ar y wybodaeth a ddarperir gennych yn eich cais. Mae’r cyfarwyddyd hwn wedi ei ddylunio i’ch helpu i lenwi ffurflen gais hyd eithaf eich gallu. 

Cyfarwyddyd cyffredinol

  • Llenwch bob rhan o’r ffurflen; os na fydd adran yn gymwys yna ysgrifennwch N/A (ddim yn gymwys) yn y gofod a ddarperir. 
  • Nid yw CVs ar eu pen eu hunain yn dderbyniol. 
  • Cofiwch lenwi a dychwelyd eich ffurflen fonitro cyfleoedd cyfartal. 
  • Edrychwch yn ofalus ar y disgrifiad swydd, y ffurflen manyleb person a’r hysbyseb – bydd hyn yn rhoi mewnwelediad i chi i’r rôl rydych chi’n ymgeisio amdani. 
  • Gofynnwch i chi’ch hun pam eich bod â diddordeb yn y swydd a pha sgiliau a phrofiad y gallech eu dwyn i’r rôl. 
  • Gofalwch eich bod yn cyflwyno’r cais mewn pryd. 
  • Llenwch y ffurflen mewn ffordd broffesiynol, drefnus a phositif.

Oherwydd nifer y ceisiadau a dderbyniwn ni, ni allwn gydnabod derbyn pob ffurflen ond fe rown wybod i chi os byddwch chi’n llwyddiannus ar ôl llunio’r rhestr fer. 

Gallwch ddarllen ein taflen gyfarwyddyd i gael cyngor ar lenwi’r adrannau yn y ffurflen gais. 

Ceisiadau ysgrifenedig

Defnyddiwch inc du os byddwch yn llenwi ffurflen yn ysgrifenedig. Gallwch ychwanegu tudalennau os bydd angen ond cofiwch labelu pob tudalen â’ch enw a’r swydd yr ydych chi’n ymgeisio amdani. Gofalwch bod eich ffurflen gais wedi’i llenwi’n cael ei dychwelyd at Gyswllt Adnoddau Dynol, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN, gan ddefnyddio stamp priodol.