Tîm Atal Digartef (Digartrefedd)

Os ydych chi mewn perygl o golli eich cartref o fewn yr 8 wythnos nesaf mae gennych hawl i gael help a gallwn eich cefnogi gyda gwahanol opsiynau.

Byddwn yn gwirio eich bod yn gymwys i gael help.   Os ydych yn byw yn y DU, yn ddinesydd Prydeinig a heb dreulio amser yn byw mewn gwledydd eraill yn ddiweddar, rydych chi bron iawn yn bendant o fod yn gymwys.

Mae’n rhaid i ni ddeall eich sefyllfa yn llawn er mwyn gallu bod o gymorth i chi.  Os oes gennych unrhyw anghenion penodol yr ydych yn credu y dylem fod yn ymwybodol ohonynt, (er enghraifft dyled, anawsterau dysgu, problemau iechyd meddwl neu unrhyw beth yr ydych chi’n credu sydd yn bwysig) rhowch wybod i ni.

Os hoffech gael gwybodaeth fanylach ewch i wefan Tai Sir Ddinbych.

Sut i gael help

Er mwyn cael cyngor a chymorth, a thrafod eich dewisiadau, mae croeso i chi: 

Y tu allan i oriau swyddfa

Os ydych chi’n mynd yn ddigartref y tu allan i oriau gwaith, ac nad oes gennych chi unrhyw le diogel i gysgu, fe gewch chi ffonio ein gwasanaeth tu allan i oriau swyddfa ar 0300 123 30 68.

Yma i helpu - Eich arweiniad i wasanaethau digartrefedd

StreetLink

Street Link

StreetLink (Gwefan)

Landlordiaid preifat

Mae Tîm Atal Digartef yn gweithio'n agos gyda landlordiaid preifat sy'n cynnig  amrywiaeth o lety o safon i roi mynediad at y farchnad rhentu preifat i bobl.

Os ydych yn landlord preifat ac angen cyngor ac arweiniad, neu yn barod i weithio gyda'r cyngor, cysylltwch â Tîm Atal Digartef ar y manylion cyswllt uchod.