Ymgeisio am dai cymdeithasol

housing2

Mae’r broses gwneud cais am dŷ cymdeithasol wedi newid.

Bellach, mae un Gofrestr Tai (un rhestr tai) a rennir gan Adran Dai Sir Ddinbych a’ch holl Gymdeithasau Tai lleol. Cewch ragor o wybodaeth am y newidiadau yn nogfen newydd Cwestiynau Cyffredin Cofrestr Dai Sir Ddinbych

Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer tai cymdeithasol (a elwir hefyd yn dai Cyngor), bydd angen i chi wneud cais i gael eich ychwanegu i Gofrestr Tai Sir SARTH (Llwybr Mynediad Sengl i Da).

Mae Cofrestr Tai Sir SARTH wedi’i rannu rhwng Atebion Tai Sir Ddinbych sy’n bartneriaeth rhwng Cyngor Sir Ddinbych a’r Cymdeithasau Tai Lleol canlynol: Clwyd Alyn, Wales & West, Grŵp Cynefin a Thai Gogledd Cymru.

Mae hyn yn golygu mai un pwynt cyswllt sydd gan ymgeiswyr ac un broses wneud cais fydd rhaid ei dilyn i gael eu hystyried am bob tŷ cymdeithasol sydd ar gael yn Sir Ddinbych.

Pwy all wneud cais?

Gall unrhyw un wneud cais am dai cymdeithasol, ond os nad oes gennych chi angen cydnabyddedig am dai dan ein cynllun bandio, ni fyddwch yn cael eich cynnwys ar y Gofrestr Tai SARTH. Ond, byddwn yn trafod dewisiadau tai eraill sydd ar gael i chi.

Sut i wneud cais?

I wneud cais ar gyfer cofrestr Sir Ddinbych, neu i gael rhagor o wybodaeth am eich dewisiadau tai yn Sir Ddinbych, bydd angen i chi gysylltu â ni:

Ffoniwch ni: 01824 712911

E-bost: cofrestrtai@sirddinbych.gov.uk

Pan fyddwch chi'n cysylltu â ni i wneud cais ar gyfer Cofrestr Tai SARTH, bydd angen i chi ddarparu; 

 • Manylion yr holl unigolion yn eich aelwyd a fydd yn symud gan gynnwys; yr holl ddyddiadau geni a rhifau Yswiriant Cenedlaethol unrhyw un dros 16 oed.
 • Yr holl fanylion cyswllt ar eich cyfer chi, a'ch partner (os yn berthnasol) gan gynnwys; rhif ffôn cartref, rhif ffôn symudol a chyfeiriad e-bost.
 • Manylion eich eiddo presennol e.e. Enw, cyfeiriad a rhif ffôn cyswllt eich landlord; neu fanylion eich darparwr morgais ac amcangyfrif o'r gwerth presennol.
 • Manylion unrhyw incwm/budd-daliadau yr ydych yn eu derbyn gan gynnwys dyddiad dechrau a'r swm.
 • Manylion unrhyw feddyginiaethau sy'n berthnasol i'ch cais i symud. 

Byddwn yn cymryd y camau canlynol;

Cam 1

Gyda’r wybodaeth y byddwch yn ei darparu, byddwn yn penderfynu a allwn eich ychwanegu at y Gofrestr Tai SARTH a blaenoriaethu eich anghenion tai yn un o’r bandiau canlynol*

Band 1: Angen brys am dŷ - Cysylltiad lleol
 • Pobl ag anghenion meddygol brys e.e. yn yr ysbyty a ddim yn gallu dychwelyd i’w cartref presennol
 • Pobl sydd angen symud ar frys i eiddo sydd wedi cael ei addasu
 • Os yw eich eiddo wedi cael ei ddinistrio gan drychineb
 • Rhywun sy’n gadael y lluoedd arfog ac angen llety
 • Achosion lle mae person ifanc yn gadael gofal neu mewn perygl o gael eu rhoi mewn gofal
 • Tenant presennol sydd â gormod o lofftydd ac a fyddai’n cymryd eiddo llai
 • Tenant presennol sydd ag eiddo wedi ei addasu nad ydynt bellach ei angen
 • Digartref ac yn dianc rhag trais yn y cartref (dim angen cysylltiad lleol yn yr achos hwn)
Band 2: Mewn angen am dŷ - Cysylltiad lleol
 • Person digartref anfwriadol
 • Angen meddygol difrifol sy’n cael ei effeithio gan eu cartref
 • Pobl yn byw mewn eiddo difrifol wael neu orlawn
 • Pobl yn byw mewn eiddo sydd â diffyg cyfleusterau hanfodol e.e. toiled
 • Rhywun sydd angen eiddo wedi ei addasu
 • Pobl sy’n dioddef caledi oherwydd eu cartref e.e. rhywun sydd angen symud i dderbyn cefnogaeth hanfodol
Band 3: Mewn angen am dŷ - Dim cysylltiad lleol
 • Pobl ag anghenion meddygol brys e.e. yn yr ysbyty a ddim yn gallu dychwelyd i’w cartref presennol
 • Pobl sydd angen symud ar frys i eiddo sydd wedi cael ei addasu
 • Os yw eich eiddo wedi cael ei ddinistrio gan drychineb
 • Rhywun sy’n gadael y lluoedd arfog ac angen llety
 • Achosion lle mae person ifanc yn gadael gofal neu mewn perygl o gael eu rhoi mewn gofal
Band 4: Mewn angen am dŷ - Dim cysylltiad lleol
 • Person digartref anfwriadol
 • Angen meddygol difrifol sy’n cael ei effeithio gan eu cartref
 • Pobl yn byw mewn eiddo difrifol wael neu orlawn
 • Pobl yn byw mewn eiddo sydd â diffyg cyfleusterau hanfodol e.e. toiled
 • Rhywun sydd angen eiddo wedi ei addasu
 • Pobl sy’n dioddef caledi oherwydd eu cartref e.e. rhywun sydd angen symud i dderbyn cefnogaeth hanfodol
 • Person digartref bwriadol (gyda neu heb gysylltiad lleol)

* Mae'r cynllun bandio hwn ar gyfer arweiniad yn unig; bydd pob ymgeisydd yn cael ei asesu’n fanwl gan ein tîm tai arbenigol yn ystod y broses ymgeisio.

Cam 2

Os ydych yn bodloni'r meini prawf ac yn dymuno gwneud cais i ymuno â Chofrestr Tai SARTH, yna bydd eich cais yn cael ei gymryd dros y ffôn.  Os ydych angen darparu tystiolaeth neu os oes angen asesiad arbenigol pellach o'ch anghenion tai yna bydd hyn yn cael ei drafod gyda chi cyn i chi wneud cais. Pan fyddwch wedi’ch ychwanegu at y Gofrestr Tai SARTH, byddwn yn rhoi gwybod i chi pan ddaw eiddo ar gael.

Os na fyddwch yn bodloni’r meini prawf i gael eich cynnwys ar y Gofrestr Tai SARTH, byddwn yn rhoi cyngor i chi ac yn trafod opsiynau tai amgen a allai fod ar gael i chi.  Bydd y rhain yn cynnwys llety rhent canolradd, llety rhent preifat a dewisiadau perchentyaeth yn y sir.

Cam 3

Os ydych yn cael cynnig eiddo, mae’n rhaid i chi fod yn barod i symud cyn gynted ag y byddwch yn cael cynnig tŷ.  Bydd ymgeiswyr sy'n gwrthod dau gynnig rhesymol, heb reswm da, yn cael eu tynnu oddi ar y Gofrestr Tai.

Pa mor hir fydd hyn yn ei gymryd?

Cofiwch bod y galw am dai cymdeithasol yn uchel iawn, ac mae’r nifer sy’n gwneud cais am ac yn aros am gartref yn llawer uwch na nifer yr eiddo sy’n dod yn wag bob blwyddyn. Gall bob cais amrywio yn dibynnu ar yr angen a nodwyd am dŷ.