Tai gwarchod

Math o lety sydd wedi'i targedu i rai dros 60 oed sydd ag anabledd, neu sydd angen cefnogaeth ychwanegol yw tai gwarchod.

Maent yn darparu amgylchedd diogel a sicr ac mae rhai o'n cynlluniau yn cael mynediad i gyfleusterau cymunedol sydd yn darparu cyfarfodydd rheolaidd a gweithgareddau ar gyfer preswylwyr.

Os mae angen ragor o gymorth er mwyn byw bywyd yn annibynnol, mi allwn drefnu hyn trwy'r tîm  Cefnogi Byw Annibynnol.

Gall tai gwarchod eich helpu i fyw’n annibynnol a’ch gwneud yn rhan o gymuned. Mae ein holl eiddo: 

  • yn cynnwys drws ffrynt personol 
  • wedi’u gwresogi’n dda 
  • â rhenti rhesymol 
  • yn saff ac yn ddiogel 
  • wedi’u cynllunio ar gyfer mynediad rhwydd 
  • yn hawdd i’w cynnal a’u cadw 
  • yn cynnwys system larwm gymunedol sy’n darparu cymorth 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn (gan weithwyr cefnogi a’r ganolfan alwadau)

Sut mae gwneud cais

Gall unrhyw un sydd dros 60 mlwydd oed wneud cais am dŷ gwarchod, ond byddwn hefyd yn ystyried ceisiadau gan bobl anabl sy’n iau na 60 oed.

Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer tai gwarchod, bydd arnoch angen gwneud cais i gael eich ychwanegu i Cofrestr Tai SARTH (Un Llwybr Mynediad at Dai). Canfod sut i wneud cais ar gyfer y gofrestr Tai SARTH.

Pan fyddwn yn ystyried eich cais, byddwn yn ystyried eich amgylchiadau personol, anhwylderau meddygol, amgylchiadau tai a'r cymorth sydd arnoch ei angen er mwyn byw'n annibynnol.