Tai aml-feddiannaeth

Mae tŷ aml-feddiannaeth yn eiddo sy’n cael ei osod i o leiaf dri tenant nad ydynt yn dod o'r un 'aelwyd' (e.e. teulu).  Aelwyd ydi criw o bobl sy’n gysylltiedig â’i gilydd, yn cynnwys pobl sengl, cyplau, teuluoedd a gofalwyr maeth.

Mae yna wahanol fathau o eiddo aml-feddiannaeth: y rhai sy'n rhannu cyfleusterau megis yr ystafell ymolchi a'r gegin; unedau hunangynhwysol; a'r rhai sy'n cynnwys cymysgedd o unedau a rennir ac unedau hunangynhwysol.

Gwybodaeth i denantiaid

Rydym ni’n gyfrifol am sicrhau cadw at safonau Tai Aml-feddiannaeth, felly os ydych chi’n byw mewn llety o’r fath ac o’r farn bod peryglon afresymol nad ydi eich landlord preifat yn ymdrin â nhw, rhowch wybod i ni.

Cofrestr tai aml-feddiannaeth

Rydyn ni’n cadw cofrestr o’r holl eiddo yn Sir Ddinbych wedi eu rhestru fel tai
aml-feddiannaeth. Fe allwch chi lawrlwytho copi o’r gofrestr yma

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am eiddo a drwyddedwyd, neu eiddo rydych chi’n teimlo y dylai gael ei gofrestru ond sydd heb ei gofrestru, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Gwybodaeth i landlordiaid

Os ydych chi’n rhentu ystafelloedd mewn tŷ aml-feddiannaeth mae’n bosibl bod arnoch chi angen trwydded tŷ aml-feddiannaeth. Dysgwch fwy am drwyddedau tai aml-feddiannaeth a sut i wneud cais am drwydded o’r fath yma.