Disgowntiau

Gostyngiad oherwydd Anabledd

Gellir rhoi gostyngiad os cyflawnir unrhyw un o’r meini prawf canlynol:  

  • Mae cadair olwyn yn cael ei defnyddio yn y tŷ.
  • Mae angen ail ystafell ymolchi neu gegin i gwrdd ag anghenion person anabl.
  • Mae yna ystafell ar wahân i ystafell ymolchi, cegin neu doiled sy’n cael ei defnyddio’n bennaf gan y person anabl ac sy’n ofynnol i gwrdd â’u hanghenion.

Mae’r disgownt hwn yn gweithio gan ostwng y band ar eich bil e.e. os ydych yn byw mewn tŷ band D, yna codir yr un tâl a thŷ band C. Gellir dyfarnu gostyngiad anabledd ynghyd â disgowntiau eraill. Er mwyn ceisio am ostyngiad anabledd, lawrlwythwch, cwblhewch a dychwelwch y ffurflen gais i Tŷ Russell, Ffordd Churton, y Rhyl, LL18 3DP.

Disgownt Person Sengl

Os mai dim ond un oedolyn sy’n byw mewn eiddo, a hwnnw’n unig neu’n brif breswylfa'r person hwnnw, yna gellir dyfarnu disgownt o 25%. 

Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais am ostyngiad person sengl drwy gyfrif ar-lein.

Mewngofnodi neu gofrestru cyfrif

Fel arall gallwch lawrlwytho ffurflen gais, neu ffonio’r adran trethi cyngor (mewn rhai achosion, efallai y gofynnir ichi gyflwyno cais ysgrifenedig).

A allaf i gael disgownt person sengl ar eiddo gwag?

Na, gellir cymhwyso disgownt person sengl i unig neu brif fan preswyl person. Felly os ydych yn berchen ar ddau neu fwy o anheddau, byddech yn gymwys ar gyfer y disgownt person sengl yn eich prif eiddo yn unig os byddai hynny’n gymwys.

Disgowntiau Eraill

Gellir dyfarnu gostyngiad o 25% hefyd i aelwydydd sydd â mwy nag un oedolyn os bydd y preswylwyr eraill yn cael eu hanwybyddu ar gyfer dibenion treth cyngor.
Gellir cymhwyso disgownt o 50% mewn rhai amgylchiadau. Byddai hynny’n digwydd pan fo’r holl oedolion yn cael eu diystyru am wahanol resymau (e.e. 2 breswyliwr, 1 yn fyfyriwr llawn amser a’r llall yn ofalwr) neu os nad oes ond un oedolyn sy’n cael ei ddiystyru ond dim eithriad ar gael (e.e. prentis).
Mae’r canlynol yn rhestr o bobl y gellir eu hanwybyddu ynghyd â ffurflen gais sy’n cynnwys nodiadau ychwanegol ar gyfer pob disgownt:

Gallwch ddychwelyd ffurflen gais i Tŷ Russell, Ffordd Churton, y Rhyl, LL18 3DP