Eithriadau

Caniateir eithriadau i eiddo nid person. Gellir cymhwyso rhai eithriadau ar gyfer amser penodol yn unig ac felly efallai na fyddan nhw ar gael os cawson nhw eu dyfarnu’n flaenorol. Hefyd, mewn rhai achosion efallai y bydd angen archwilio eiddo gan swyddog ymweld i wirio’r amgylchiadau.
Mae yna nifer o eithriadau ar gael ar gyfer anheddau sydd wedi eu gadael yn wag, ac mewn rhai amgylchiadau, gellir dyfarnu eithriadau i eiddo lle mae yna bobl yn byw e.e. lle nad oes ond myfyrwyr amser-llawn yn preswylio.

Eithriadau a sut i ymgeisio

Gallwch ddychwelyd ffurflen gais i Tŷ Russell, Ffordd Churton, y Rhyl, LL18 3DP

 
Disgrifiad o’r EiddoPa mor hir all hyn bara?Ymgeisio ar-lein neu lawrlwytho'r ffurflen
Heb ei feddiannu, heb ddodrefn gan fwyaf ac angen gwaith strwythurol mawr. Hyd at 12 mis

Ymgeisio ar-lein

Dosbarth A

Anheddau gwag yn eiddo i elusennau. Hyd at 6 mis Dosbarth B
Heb ei feddiannu a heb ddodrefn gan fwyaf. Hyd at 6 mis

Ymgeisio ar-lein

Dosbarth C

Anheddau wedi eu gadael heb eu meddiannu gan garcharorion. Tra pery dedfryd y person neu pan ddaw atebolrwydd i ben Dosbarth D
Wedi ei adael yn wag gan y person sydd wedi symud i gartref gofal/ysbyty'n barhaol. Nes bydd yr amgylchiadau'n newid

Ymgeisio ar-lein
Dosbarth E

Wedi ei adael yn wag gan berson marw. Hyd at 6 mis yn dilyn caniatau profiant/llythyrau gweinyddu Dosbarth F
Gwaherddir anheddu'r eiddo drwy gyfraith. Nes bydd yr hysbysiad gwahardd wedi ei godi Dosbarth G
Anheddau clerigwyr sy'n wag. Nes bydd yr amgylchiadau'n newid Dosbarth H
Gadawyd yn wag gan rywun sy'n derbyn gofal. Nes bydd yr amgylchiadau'n newid Dosbarth I
Gadawyd yn wag gan rywun sy'n darparu gofal. Nes bydd yr amgylchiadau'n newid Dosbarth J
Eiddo wedi eu gadael yn wag gan fyfyrwyr amser llawn. Hyd ddiwedd y cwrs Dosbarth K
Eiddo sydd wedi eu hadfeddiannu. Hyd derfyniad meddiannaeth y benthyciwr morgais neu nes gwerthir yr eiddo Dosbarth L
Neuaddau preswyl sy'n cael eu meddiannu gan fyfyrwyr. Nes bydd yr amgylchiadau'n newid Dosbarth M
Eiddo sy'n cael ei feddiannu dim ond gan fyfyriwr/fyfyrwyr amser llawn. Hyd ddiwedd y cwrs Ymgeisio ar-lein
Dosbarth N
Llety lluoedd arfog. Nes bydd yr amgylchiadau'n newid Dosbarth O
Llety lluoedd arfog ar ymweliad. Nes bydd yr amgylchiadau'n newid Dosbarth P
Anheddau a adawyd yn wag gan fethdalwyr. Nes bydd yr amgylchiadau'n newid Dosbarth Q
Lleiniau carafan/angorfeydd cychod heb eu meddiannu. Cyn gynted ag y byddai'r llain neu'r angorfa'n cael eu defnyddio eto Dosbarth R
Yn cael ei feddiannu dim ond gan bobl sydd dan 18 oed. Tan fod y person yn troi’n 18 neu rywun arall yn symud i mewn Dosbarth S
Anecs sydd heb ei feddiannu i annedd sy'n cael ei feddiannu. Nes bydd yr amgylchiadau'n newid Dosbarth T
Yn cael ei feddiannu dim ond gan bobl sydd â nam meddyliol difrifol. Nes bydd yr amgylchiadau'n newid Dosbarth U
Prif breswylfa person sydd â braint ddiplomatig neu imiwnedd. Nes bydd yr amgylchiadau'n newid Dosbarth V
Anecsau sy'n cael eu meddiannu. Nes bydd yr amgylchiadau'n newid Dosbarth W
Bobl sy'n Gadael Gofal Tan fod y person yn troi’n 25, y person yn symud allan, neu rywun arall (ddim person sy'n gadael gofal) yn symud i mewn Dosbarth X